Başda men size öňki talyplar.com-a näme bolanyny gysgaça aýdyp bereyin. Mundan bir on gün öň talyplar.com-uň durýan serverine (RuzgarHost atly bir eleme-deşik ýer) biri rootlapdyr. Nädip rootlanyny Hudaý bilýär, biziň çaklamagymyza görä ursaň duýmaýan (bagyşlaň halk dili bilen: pohuist) adminiň kompýuterine sniffer goýlupdyr. Soň bolsa script kiddie dünýäň iň lame zady -serverdäki bar web saýtlary we db-leri pozupdyr. talyplalr.com-uň öňki agzalary we agzalaryň ýazan postlarynyň ätiýaçlyk üçin alynan db-de iň soňky ýagdaýy bar. Ýazan postlarym uçandyr diýip gynanmaň. Olary täze sistema blog şeklinde geçireris ýöne şu wagt infrastruktura doly taýýar däl. Ýagdaý şeýleräk. talyplar.com-uň gelejegi barada kelam-agyz gürlemeli bolsa indi forum sistemalary modadan gaçdy Web 2.0-dan soňra bloglamak moda. Bu bloglama sistemasyny özümiz kodladyk we gelejekde agzalaryň ýazanlaryndan agzalar pul gazanar ýaly etmekçi. Ýöne gynansak hem edil häzir Türkmenistanyň internet ýagdaýy öwerlik bolmansol halkara reklama berýän guramalar tarapyndan Türkmenistan we Türkmençe saýtlar tanalanok. Şol sebäpli talyplar.com-a gazanç etdirjek käbir pikirleriň üstünde işleýäris. Siziň hem pikirleriňiz bolsa paýlaşmagyňyzy haýyşt edýäris. Elbetde ýazgydan gazanç etdirmek üçin saýtyň agzalary entek gowy blog ýazmaga öwrenişýänçä biraz wagt gerek bolar. Şoňa çenli ýazylanlar kontrolsyz sistema goýular, ýöne raklamadan gazanylýan we gazançlary ýazýan agzalara paýlanylýan sistema geçsek ýazylanlar adalat üçin belli bir kontroldan geçirilip goýulmaly bolar. Kontrol diýenim syýasy ýa-da wawaly temalary ýazmak bolanok diýmek däl. Öz pikirleriňizi medeni dilde hemişe arkaýyn ýazmagyzyň men öz adymdan tarapdary. Ýöne talyplar.com diňe meniňki däl talyplaryň sesine hem seretmeli bolar. Şu ýokardaky ýazanlarym bilen \"gapjyk\" diýilýän zadyň gelejekde näme ýarajagyny suratlandyryp bilersiňiz diýip pikir edýän. Gazançy sistema geçmezden öň bolsa gapjygy simwoliki ýagdaýda ulanmaly bolarys. Agzalaryň abraýyna görä gapjygyny galyňrak ederis. :) Köpräk ýazyp kelläňizi agyrdan bolsam bagyşlaň. Şu ýere çenli ýaltanman okanlara aýratyn sagbolsun aýdýaryn.

Köneler, Farabi tarapyndan 13 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir