Salam hormatly talyplar.comyn agzalary!!! Bilşiniz sonky 5 yylyn dowamynda turkmenistanda klip sungaty ösüp başlady!Hazirki döwürde türkmen kliplerinin münlerçesi öz muşdaklary bilen duşuşdy!Hatda türkmenistanda klipsiz aydymçy galmady diyen yaly boldy! Elbetde klibin ilkinji düşürüreln yerleri bolsa Aşgabat we Mary klibin ösmegine uly yardam etdiler!Hatda uly studiyalar döredi.we şu wagt diysen uly pul sektory döredi.naçe mün dollarlar şu wagt şu işde dolanşyk etyar.bu hem köp adamyn çörek iyyan yerine öwrüldi.bu diysen gowy!Men sizin ünsünizi klip düşürlişigin başga ayylganç tarapyna çekesim gelyar!! Kliplerde düşürülyan gyz-gelinlerin şeyle yenil kelle we yylgyrjaklap durmagy Türkmenistanlylaryn aklynda Mary we Aşgabadyn halkynyn namys ardan çykan hökmünde tanamaklaryna getiryar!!Sonky döwür kabir beyleki welayatlardan gelenler Mary we Aşgabadyn gyzlaryny yenil kelle hatda namys ardan çykan hökmünde görmage başlady!Men özüm bir Maryly bolmak bilen birlikde bu düşünjanin düybinden yalnyşdygyny aydasym gelyar!!We şeyle pikir edyanleri öz wyjdanlaryna yene bir gezek sala salmaklaryny hayyş edyan!! Bu Mary welayatyna we Aşgabadyn halkyna edilyan in uly töhmet we sögünçdir! Mary we Aşgabadyn şeyle asylly gyz we gelinlerine edilen sögünç menin üçin uly namysdyr!!We şeyle pikir edyanlerin o dünyasinin jahennem bolmagyny Alladan dileyan!Gargyş etmek islamok yone şeyle oylanmagy bilyanler gargyş etmek hem azdyr! Bir zady unutman Türkmenin hazirki dünyade dap dessurlary diyip Mary we Ahalyn dap dessurlaryny tanayarlar.Dutar we gyja,gyzyl don silkme telpek,gara öy,gamyş tüydük,hazirki türkmen toy dapleri hasaplanyan bizin toy adatlarymyz bütün dünyade türkmenin dap dessury diyip tanalyar.we şeyle uly medeniyetli yerlerin bir klip üçin halkynyn ar-namyssyz görülmegine men göz yumup bilmen!! Beyleki welayatler(adyny tutmak islamok)toylarda Gaytarjy çagyrjynyn yokdygy yada taryhlarynda gara öyün bolmandygy bilen tapawutlanyar.eysem biz olara siz şeyle diyip aytdykmy? Kabir yerlerinde galyn pulynyn 5 milyon bolyan gyzlarynyn bardygy Turkiya gelyan aglabasynyn niredendigi hem diysen bellidir. Gelin gowysy herkim öz dabine göra yaşasyn yöne başga yerine halkyny dinden ilden çykan edip görkezman!!! Men öz dap dessurym maşgalamyn abrayy üçin kellami bermage tayyar bolup durkam şeyle erbet sözlerin aydylmagy meni bir öldürmeyar. Adam bolalyn adam!!!!

Köneler, Lider tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir