- Гелниме бриллиант гашлы юзук алып бердим, 1 хепде бари гурлешенок инди мен бн
- о наме учин?
- шейле дийип гурлешипдик алып бермакам... (иннирдисиз, хезиллик)

Гаванжан хелей аринин инстаграмда отыраныны горуп, оны сач бн говы едип Like-лады...

Хер гезек гелним бн гыгыршамыздан сон сесими чыкарман отыркам, бир ерден алыпбарыжы чыкып:
- Гутлаяс!!! Сиз гелнинизин хер гезекки тузурян гохларына чыданлыгыныз учин 100 000 манат утдуныз - диерни шейлебир ислеян.

Täzelikler, soho tarapyndan 2 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir