Galmagal

Içim doly gepden,
Çyzym çyzym depder,
Iýdim hemme çetden,
Sagdan, çepden,
Söýgüleri ýalandan,
Gaçan kän barandan,
Daşym doly yamandan,
Beren az alandan.
Hoşlugymda daşym doly
Dost kimdi tanamadym,
Kyn günde biri-de ýok
Köplüge men yanamadym,
Kelle doly galmagal,
Bürgüt boldy gargalar,
Öldi wepa her yerde,
Ýar boşatdy arkalar,
Geplän köp yzymdan,
Hemme kişiden asy,
Ahyrynda bil şuny,
Birje Hudaý kazy.
Ylmy bolup emeli yok,
Agzy ala alymlañ,
Boldy köp akly gözde adamlañ,
Turan yok oYanmaga
Hiç kim yok söyenmäge,
Bol bol bol özüñ bol,
Galgynyñ tur daýanma,
Ýagşy diñe kirpikde,
Heleý boldy erkekler,
Hile doly her gepde,
Gaýgy soñky geljekler,
Goyun bolma mäleme,
Yatmaga däl läleler,
Durdy ýeke dädele,
Ýaş döküp käteler,
Özge boldy balalar,
Daş boldy aralar,
Köpüsi agzy alalar
Uruşdy daýza agalar.

Bilemok näme üçin,
Kellämde galmagal,
Doludyr hileden,
Ösüpdi galmalar,
Adamzat nirede,
Çüýräpdir almalar.
Men indi ýollara,
Çykypda galmanam.

Turmak hökman däl,
Hanymlar hem jenaplar,
Bagyşlamanam bilersiñiz,
Meni kezzaplar,
Heleýe ýaraşar,
Döretmek ýalan myşlary
Eşidemok senem
Gepçiler yrayar gamyşlary,
Bilseñiz bu repçiler,
Bir zat aytmak isleýär...
Kimler bayamak dal
Çörek üçin işleyär,
Kimler teññejigni,
Million etmek isleýär
Men hemme ýere giderin,
Yöne gepe gitmeýän.
Ömrüñe badak berer,
Adamyñ zaýasy,
Başdan yalnyş yugrulan
Oñ hamyrmayasy,
Menden gitmek islänler,
Saklamok gitsinler
Etimi iyenler,
Gözümi suşi etsinler,
Agyr sözlerime,
Notalar ýemşerdi,
Akmaklaram imdi,
Öz sözüne gelşik biyr,
Bolyar diymeli indi,
Özüñçe yoklara
Her kim dayanyp yör arkadaky toklara,
Aýtsamam çynymy,
Diyyärler ''çynyñmy?''
Içimdäki galmagal,
Oýnaýar jynymy,
Çalaja yalñyş aytsañ,
Owadan gülyärler,
Bärde adamlar,
Itden beter üyryarler,
Yene-de bilemok näme üçin,
Kellämde galmagal
Iyerdimem belki,
Çüyräpdir almalar,
Dünye düzüw görünse-de,
Içi doly şagallar,
Ýas tutyan bendeler
Goñşusynda şagallañ...

Bilemok näme üçin,
Kellämde galmagal,
Doludy hileden,
Ösüpdi galmanam
Adamzat nirede,
Çüýräpdir almalar.
Men indi ýollara,
Çykypda galmanam
(gaýtalamak)

Her kim sylap bilmese ana,
Adam däl ol girmez sana
Biri dok, biri aç, biri zar şama,
Biri pul turuzup instagrama,
Ahyryn dogry münýär maşyna,
Ygtybary yok ak saçlynyñ,
Çuññur guya daş atsañam,
Daş ujunda garradym

Gatnaşyklar kesildi,
Telefonda kelleler,
Dost dostdan öykeli
Beren yok el ele
Içimde bar galmagal,
Yüzümde bar gülki
Dostum iýdi etim,
Soñra zyñdy süñküm
Bulary görüp atlandy jynym
Kelle doñup otlandy çilim
Diýmeden çykdy dilimden tüy
Repim diñle ur gulagyña çüy
Ur!!!
Wagtyma düzülseñ tiz geçer gülle,
Hemme dünye çüyresede sen açylyp gülle,
Gayga batyp duramzok dost geçdi deñimden,
Bir özüme söýendim tutan yokdy elimden,
Içimde bir ses diydi: ''Bar-da gal''.
Kel, kör, lal, bol gelse galmagal
Diydi zol kikirdap tiz geçer ömür
Galmagaldan daş dur çek daşna kömür...

Galmagalda birje zat dünýe maly çümene,
Manat dolar kontur ýaly liýr ýorar tümene...


Emin Rasen, Alma, La Blaze.
Repleriniñ teksti

mp3 şu salgydan yükläp bilersiñiz:
http://dunyabelli.com/emin-rasen-ft-la-blaze-alma-galmagal/

Sorag-jogap, Jeksparro tarapyndan 3 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir