Essalamwaleýkum Talyplar.comyň eziz agzalary!

Bu güni meniň dostum, beýleki saýtlardaky ýaly bu saýtyňam iň aktiw agzalarynyň biri bolan @Gürgençli agzamyzyň ýagny Saparmyradyň DOGLAN GÜNI!!!

Saparmyrat dostum, Hudaýym janyňy hemişe sag etsin, ömrüňi uzyn etsin, ýörejek ýollaryň mydama ak bolsun! Seniň ýaly dostlar hemmede bolsun.
Saparmyrat doglan günüň bilen ýene bir gezek gutlaýan. Hudaýym janyň sagbolsun!!! Durmuşda maksat tutsaň olaryň iň ulylaryna ýetgeýsiň. Kiçi maksatlar gaty bir möhüm däl. Esasysy uly maksatlaryň amala aşsyn.

Sorag-jogap, Umman tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir