Türkiýe hökümedi ýakynda teroristleri ýok etmek üçin gerek bolsa serhediň daşyna çykmak barada karar aldy. Düýn Türkiýeniň primer ministri Erdogan ABŞ-de boldy we Yragdaky teroristler barada gepleşikler geçirildi. Bugün Erdogan \"alynan karary ulanarys\" diýýär. Taryha seretseň Türkiýe haçan ýurtda demokratiýany güýçlendirjek ädimler ätse derrew nähoş wakalar bolmaga başlaýar. Teroristleriň häzirki edýäni hem teroristlere gelýän kömegiň haýsy döwletlerden gelýändigine seretseň şol oýunlardan biri ýaly. Hökümet bu ýagdaýa düşünýäni üçin näçe ýyldan bäri serhetden daşary operassiýa etmekden ýüz öwrüp gelýärdi. Bugün näme üçin serhetden daşary opperassiýa ederis diýilýär?

Köneler, Farabi tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir