Watanyny kim gaty kuysar? Ondan ayra dushen. Kim oyuni kuyseyar? Birnace gun hem bolsa oyunden uzak galan. Eje-kakasyny? Olam sheyle. Adamyn icinde shon yaly duygy bar, kuyseg duygusy. We ol duygy her wagt doranok, onun doremegi ucin belli shertler bolmaly. Bir zady kuysemek ucin ondan ayra dushmek gerek. Bu kuyseg duygusynyn adama acyan bashga bir gapysy bar. Adam kuysande kuysan zadynyn gadryna has gowy we ansat dushunyar. Diymek bir zadyn gadryna dushunmek ucin kawagt ondan ayra dushmek gerek bolyar. birinjiden-a, gaty soyyan zatlarymyzdan ya-da kishlerimizden ayry galsak sholaryn gadryny gowy bilyaris. Sonam yone wagt soyyandigimizi duymayan zatlarymyzdan ya-da kishilerimizden hem ayry galsak olaryn gadryna gowy dushunip bilyaris. Ona nahili owrenishenimizi emma hic uns bermandigimizi gorup bilyaris. Koplenc bir zadyn gadryna ol zada eye bolmayan gowy dushunyar. Garyp pulun gadryny gowy biler, ashyk bolup soygusine gowshup bilmeyan soyginin, garny ac bolan naharyn hatda bir dowum choregin we shm. Garaz bir zady gownunun isleyan emma ona yetip bilmeyan adam, o zadyn gadryny beyleki adamlara gora has gowy biler. Shu dunyade gadry bilinmeli bolan gaty kan zat bar. men bir topar zady sanap bilerin, shol bir wagtyn ozunde bir topar zady gorubilman bilerin. Bardyr hokman gadryny bilmanligim sebapli kellame gelmeyan, gozume gorunmeyan zatlar. balyk suwda suwun gadryny nabilsin? Adam kellesine gonan bagt gushuny ol ucup gidenson anyarmysh. Menin barmak isleyan pellehanam shu. Bir zadyn gadryny bilmek ol zada dushunmekdir. Bir zada ing gowy dushunyan shol zadyn gadryny yureginden, sunklerine, yuluklerine, oyjuklerine chenli duyup bilyan adamdyr. Ol duygulara eye bolan adam beylekilerin aydanyna uns bermez, sebabi ol shol duygulary dolulygyna yashady, hickimi dinlemez we oz bilen ugrunda dowam eder. onda shu yerde bir syr bar. biz koplenc bir zada gowy dushunmek ucin shol zady edip gormeli diyip pikir edyaris. Meselem nahara dushunmek ucin ony iyip gormeli, soyga dushunmek ucin soyup soyguli bilen koprak wagt gecirmeli we shm. Bir manyda bu dogry, naharyn tagamyna dusunmek ucin, soygin tagamyna dushunmek ucin olary etmeli. Emma olaryn gadryna dushunmek ucin bu beyle dal. Gadryny bilmek ucin tersine olardan ayra durmaly. Naharyn gadry aclykda bilinyar, tagamy bilinmese-de tagamynyn manysy bilinyar. Soygin gadry ayralykda bilinyar, tagamy bilinmese-de tagamynyn manysy bilinyar. Tagamlary nahili hem bolsa has lezzetli gorunyar. Emma sheyle bir zat bar. her adam her zatdan ayry bolanok. Meselem bay adamlar bar, rahat yashayarlar, islan zatlaryna eye bolup bilyarler. Olar name zadyn gadryna hakyky manysynda dushunmekden mahrummy? Yok. Adamda erk bar. adam erki bilen ozunde bar zadyna bolan soygini yureginden chykarmagy basharsa, shonda ol ozunde yok yaly gadryna dushunip bilyar. Shony basharsa adamyn ol zatlara bolan soygusi yureginden gidenok. Tersine olar has yokary derejede mana eye bolyar. Esasy zat erkde. Erk’in adamyn durmushyna beryan goshandy sheyle, menin dushunishime gora. Siz name diyyaniz shu temada? Goshulyanyzmy ya garshymy? Gelin pikir alyshalyn we bir zatlar owrenelin, paylashalyn. Shu sayty bosh zatlar ucin ulanylyan zat dal-de bir mekdep halyna getirelin. Gelip wagt oldurenimize pushman etdiryan yerin deregine bir zatlar owrenip boljak, gazancli yere owurelin.

Köneler, diwana tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir