Russiýa 1-0 Portugaliýa 6min. Keržakow Türkiýe 0-1 Ruminiýa 45+1min. Grozaw Talyplarda çaklama turnirimiziň 5-nji tury hem tamam boldy. Käbir agzalar (şol sanda özümem içinde) Russiýa-Portugaliýa oýnunda oçko gazandy diýäýmeseň Türkiýe-Ruminiýa oýnunda ýekeje agza hem oçko gazanyp bilmedi. Garaz, Türkiýäniň ýygyndysy Talyplar.com-yň agzalarynyň ynamyny ödemedi. Olar entegem Fenerbahçeden kowulan Aleks de Souza bilen başagaý ýaly. Şol sanda Kriştiýano Ronaldo hem Talyplar.com-daky janköýerleriniň ynamyny ödemedi. Suratly tapmaçadan öň men Sizi bir habar bilen tanyş edeýin. Brawo agzanyň aýtmagyna görä bu turnirdäki ýeňijilere sowgat bardyr. 1-nji ýere Týuner 2-nji ýere Dwd 3-nji ýere fleşka Mikroturniriň ýeňijilerine hem (Liga çempionda kim ýeňiji bolar diýip tema açypdy) 5manat sowgat goýupdy. Häzir tapmaçadan soň, aşakda jogapda şu güne çenli agzalaň jemi gazanan oçkolaryny ýerleşdirjek. Şu futbolçy kim?

Köneler, messibet tarapyndan 7 years ago
    Yegen 7 years ago
  • Menem 25-nji yerde baryan ekenim..
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri