Eýran, Söwüt Arabystan ýaly ýerlerde \"ahlak polisi\" diýip ýörite döwletiň polissiýa hyzmaty bar. Bular esasan adamlaryň şol ýurduň düşünjesine görä geýimine, edýän zatlaryna seredýärler. Eger bellenen kanunlardan daşary çykylsa jezalandyrmak bilen bolýarlar. Siziň pikriňize görä \"ahlak polisi\" diýilýän zat gerekmi?

Köneler, Farabi tarapyndan 13 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir