Dostlar bilyän bolsaňyz gerek her hepdäň Çarşenbe güni ( kä wagtlar gorkezilen güni çykmaýaram belli güni seýrek duş gelýär)
Tomaşa edýän bolsaňyz 1/10 atly Ýaslyk teleýaýlymy tarapyndan berilýän sorag-jogaply bäsleşik gorkezilýär menem bäsleşiklere gatnaşmagy we tomaşa etmegi halamsoň, hemmişe diýen ýaly seredýän.
Men su bäslesikde bir zada hiç düşünüp bilemok, bilşiňiz ýaly her bäsleşikde bäsleşige gatnasyjy teletomoşaçylara 2 ( iki sany) sowal berýär we şol sowala jogaby ekranda ýagny +99365-13-55-03 gorkezilen belgä kim birinji ugratsa 150 man pully Kämil marketin kartyna mynasyp bolar diyyär men indi näçe gezek tomaşa edýän welin her gezek jogap ugratyan emma bir gezegem yenji bolup goremok, bolya olam hiç yone kimem bolsa biri yenji bolmaly bora onam aydanoklar yagny indiki täze geplesiklerinde geçen hepdän soragyna dogry jogap beren pylanyyew pylany ol pylan yerde yasayar diyip hiç hili maglumatyny telewizorda aydanoklar näme uçin??
Hiç hili telefon belgisine sorag ugratsanam jogap berenoklar, imodan yazsamam blok edip taşlaýar..
Mena ynananman başladym şu bäsleşige.
Zehin bäsleşikde hemme zat yerbe yer her gun oz wagtyna täze geplesiklerini beryär sowala jogap berene jaň edilýär, ýenjiler telewizorda hem ady familyasy yasayan yerine çenli aydylyar.

Sorag-jogap, TMCELL11 tarapyndan 5 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir