1. Arabystanda erkek adam bilen elleşip salamlaşyp görmedik gyz ýüze çykdy.

2. Araplarda durmuşa çykmadyk gyzlar erkek adamlar bilen elleşip salamlaşmagy utanç hasaplaýarlar.

3. Araplarda gyz maşgala jyns bozgaklyk, jelepçilik edip tutulsa, ony halk bolup köçede daşlap öldürmek kadasy heniz hem bar.

4. Araplaryň we Parslaryň aýal-gyzlary hemmişe ýüzleri nikaply köçelerde gezýärler, olar muny öz gözelligini gizläp erkek adamlar tarapyndan edilýän islegleriň döremezligi üçin endige öwürüpdirler.

5. Päkistanly erkeklere öz nikadan geçen aýalyny başga bir erkek bilen jyns gatnaşyk edip tutan ýagdaýynda delil esasynda aýalyny kislota döküp ýakmaga haky resmi taýdan goldanýar.

6.  Koreýada we Yaponiýada erkek bilen jyns gatnaşyk etmäge utanýan gyzlar üçin ýörite oýnawaç görnüşli erkek ujydy (jynsy) satuwa çykaryp hökdürledi.
Ilkinji bolup Koreýa şeýle oýnawaçlary satuwa çykaran döwletdir.

7. Hytaý bilen Ýaponiýa adamlary goltugynyň we uýat ýerleriniň tüýlerini almaýarlar, aýyrmaýarlar sebäbi olaryň düşünjesi boýunça bu şowluluk getirýärmiş..

8. Erkek adamlaryň tohumlygy (döli) peýdaly hasaplanýar. Sebäbi onda limon tagamly C witaminiñ barlygy anyklanan.

9. Atyň we öküziň döli gymmat bahaly kosmetikalara we dermanlara goşulýar.

10. Erkek adamyň ujydy ( jyns organy ) 20 sm-den  uzyn bolmagy adatdan daşary ululyk hasaplanýar we jyns gatnaşyga giren wagtlary bellenen aralykdan geçmezlik üçin doktorlar tarapyndan bellik edilýär.

11. Iň kiçi erkek ujydy 07-10 sm bolýar bu bolsa, adatdan daşary kiçilikdir.
Ortaça uzynlyk 12-19 sm aralyk hasaplanýar.

12. Kiçi Ujydy ( erkek jyns organy) ösdürmek üçin ekspont geýilýär ýa-da "TITAN" kremi bar.
Kremler dermanhanalarda satylýar. ( doktor bilen maslahatlaşyp ediň, Onkolog lukman)

13. PREZERWATIW geýip edilen jyns gatnaşyk iki tarap üçinem  90% goragly we howpsyz bolýar. 

14. Iň gowy ýukajyk we ynamly prezerwatiwi "DUREX"   hödürleýär.

15. Jyns gatnaşyk üçin köp kabul edilyän dermanlar zyýanlydyr.

16. Masturbasiýa etmek,
(ujydy eliň kömegi bilen boşatmak), peýdaly hasaplanýar çünki tohumy (döli) täzeläp durmak saglyga peýdalydyr.

17. Erkek adamlarda 40 ýaşdan soň jyns gatnaşyga bolan isleg peselýär, tersine aýallarda ýokarlanýar.

18. Käbir ýurtlarda erkekler ýörite gyz sypatly gurjaklara öýlenip şolar bilen jyns gatnaşyk edýärler. (Seks kuklalar)

19. HELLIX, MEN ( beçebazlaryň ) studialary Brazerrs studiasyndan ençe ýyl soň açylanam bolsa, häzir olaryň awtoriteti deň diýen ýaly çünki girdeýjisi ýokary.

20. Taýlandaky owadan gyzlaryñ köpsi aslynda doglanda erkekdiler.

21. Dünýäniň owadan gyzlarynyň köpsi porno ýyldyzlardyr.

22. Jyns organyny plastik oprasiýa etdirenler 35 ýaşdan köp ýaşap biljekligi gümanadyr.

Dowamy bar....

Internet maglumatlary esasynda toplandy.

Sorag-jogap, TMCELL11 tarapyndan 7 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir