JYNS GATNAŞYKLARYŇ,  DÜRLÜÇE GÖRNÜŞLERI TAHYRHY GELIP ÇYKYŞY:

Hemmämize mälim boluşy ýaly her döwlet bir aýratynlygy bilen tapawutlanýar taryha girýär,

   GADYMY DÖWÜRDEN GELIP ÇYKYŞY:

Lut pygamberiň kowmyndan galan we häzirki wagtda dünýäniň ähli künjeklerinde giňden ýaýran, "BEÇEBAZLYK" (Iki erkegiň jyns gatnaşyga girmegi) adatdan daşary görnüşidir.
Islandiýanyň, Somo, Gomora şäherlerinde mesgen tutup bu keýp iň ýaýran ýeri bolup häzir Öli deňziniň meydanlary şol ýaşalan mekan hasaplanýar.
Şol döwürler, şäherde diňe beçebazlyk edilipdirler we bu jyns gatnaşyk şol döwürlerden bäri dowam edip gelýär.

 HÄZIRKI DÖWÜRDE MUNUŇ DOWAM ETMEGI;

I. Gresiýa, jyns gatnaşyklaryň adatdan daşary görnüşi bolan
Beçebazlyk (iki erkegiň bir biri bilen jyns gatnaşyk etmegi) has ýaýran we häzirki gunlere çenli dowam edip gelýän mesgeni hasaplanýar.
Häzir Gresiýa döwletinde beçebazlyk edýänleri (erkek bilen erkegiň jyns gatnaşyga girmegini) geň görülmän  adaty bolmaly zat hökmünde seredýärler, hat-da, ony iň gowy keýp hasaplaýarlar.
Gresiýada, iki erkek bir bir bilen döwlet tarapyndan nikalaşmagyna rugsat berilýänligi munuň aýdyň subutnamasydyr.

II. Gollandiyada hem şular ýaly ýagdaý häzir hem dowam edip gelýär bu ýurtda hem erkek bilen erkegiň nikadan geçmegine dowlet tarapyndan rugsat berilen, mundan basgada ýene ençeme dowletlerde beyle kadalar bardyr.

Häzir dünýäniň ähli kunjeginde bu ýagdaý dowam edýär.
Käbir döwletlerde muny gadagan ediji kanunlar bar bolsa, aglaba köpüsünde muny gadagan  hasaplaman erkin etmäge ygtyýarlyk berýän döwletleriň sany köpeldi.

- ALYMLARYŇ, SEKSOLOGLARYŇ PIKIRIÇE:

"BEÇEBAZLYK TEBIGATYŇ ÝALŇYSYMY YA-DA ÖZBAŞDAK DÖREÝÄN ÝAGDAÝMY?!"
atly ylymy-maslahat geçirilende her alym öz pikirini orta atypdyr.

Amerkan alymy şeýle hasaplapdyr, Çaga atasy öz mährini gaty siňdirýär, söýýär sonuň netijesinde gelip çykýar diýip bellese,

Basga bir alym: Erkekler mydama dine erkekler bilen otur-turus edyarler, hajathanada hem gullukda hem, banyalarda hem, içip oturup gowun açanlarynda hem ine sonun netijesinde dorap bilyar diyip belläpdir.

Nemes alymy bolsa, muňa düybunden basga pikir oklapdyr ol seyle hasaplapdyr:

Munuň esasy sebäbi şeyle bolmaly:
Adam durmuşda şol bir zady gaytalamakdan ýadaýşy ýaly bu hem ýadalyp yuze çykarylan keypin bir täze gornusidir.
Yagny ayal bilen erkegin jyns gatnasykda bolup bizar bolmagy yadamagy sol bir zatdan yuz owurup basgarrak bir keypden lezzet almagy uçin doredilen endigidir bu adamyň ruhy islegini kanagatlandyrmak üçin edilýän zatdyr.

Sizin pikirinizçe bu pikirlerin haysy dogry?!

Häzir dünýäde haysy keyp has guyçli diyen barlaglaryn netijesinde:

Beçebazlyk adaty keyplerden 7% goterim has guyçli hasaplandyldy.
Munuñ sebäbini bolsa olar erkek adamyň agyz bolşlugy aýallarkydan köp möçberde tüýkülik işläp çykarýar, sonun uçin keypin
 "ORAL"(agzyň komegi bilen) görnüşi uçin bu has keýpi güýçli bolyar diyip hasaba alyndy.

Käbir adamlar muny kesel diýip hasap edip ýalňyş düşünýärler bu kesel dälde endik hasaplanýar. Ol adama ýokuşmaýar diňe endige owrulmegi mumkindir. Muny endik eden islendik adam aýallar bilen hem islän wagtlary jyns gatnaşyga girip bilerler.

ZOOFILI bu haýwanlar bilen adamlaryň jyns gatnaşyga girmegi.
Gadymy araplar musulman yurtlarda gatyr ( eşek) bilen jyns gatnasyk etmek adat bolupdyr.
Olar bir kürräni etmek üçin erkekler nyzama durýan ekenler gezekli gezegine edýän ekenler, käbir maglumatara görä käbir jynslardan ýaýran keselleri gatyr (eşek) etmek muny aýyrýar diyip   bejergi hökmünde hem jyns gatnaşyk edipdirler.
Häzir käbir ýurtlarda bu wideosekilleri alýan studialar hem döräp başlady bu bolsa köp yurtlarda muny yayradyar hem kopçulik tarapyndan garsy alnyp gyzyklanma bildiryänlerin sany artyar. Bu wideosekillerin resmi saytlary kopdir.

-TELETIN (gyz bilen gyzyň jyns gatnaşykda lezzet almagy)
Bu esasan Ýewropa döwletlerinde has ýaýrandyr. Iki gyzyň gyjyndyrmak barmaklaryň kömegi bilen öz lezzetlerini kanagatlandyrmagydyr.

- Garrylar bilen jyns gatnasyk saklamak, muny ylymy dilde nahili atlandyrylyany yadyma dusenok.
Garry aýallar bilen keýp almak islegi ýokary bolyar.

- Öli maslyklar bilen jyns gatnaşyk edýanler topary hem bar muny hem nahili atlandyrylysy yatda ýok.

- Çagalar bilen jyns gatnaşyk saklamak isleýänler w.ş.m

Doly maglumaty www.saglyk org saytdan okap bilersiniz.

Bilim, TMCELL11 tarapyndan 7 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir