Ferrari pandemiýa sebäpli täze modelleriň premýerasyny soňa goýdy

Ferrari pandemiýa sebäpli täze modelleriň premýerasyny soňa goýdy
Superkarlary öndüriji Ferrari kompaniýasy koronawirus pandemiýasy sebäpli täze önümleriň premýerasyny azyndan dört aý soňa goýmaly bolýar. Bu barada motor.ru habar berýär.
Koronawirus pandemiýasy awtoöndürijileri önümçiligi saklamaga we geljek üçin meýilnamalary düýpgö...

Dowamy »

371 0
Bilim, 12 tarapyndan 11 months ago

Nebit gaz ulgamy

Nebit-gaz pudagynda ýokary netijeleriň gazanylmagynda ylmy gözlegleri amala aşyrmak arkaly çuňlukdaky tebigy baýlyklaryň ýerlerini seljermek we gor mukdaryny anyklamak, ulanyş mümkinçiliklerini özleşdirmek, olary gaýtadan işlemegiň tehnologiýasyny ylmy taýdan esaslandyrmak onuň ýokary derejede ösmegini şertlendirýär. Bu wezipeleriň üstünlikli çözül...

Dowamy »

358 0
Bilim, 12 tarapyndan 11 months ago

SAGLYGYMYZYŃ GORAGLYLYGY UGRUNDA

Durmuş we ykdysady ösüşiň esasynda ynsan saglygynyň goraglylygyny has-da pugtalandyrmak, keselleriň öňüni almak, sagdyn iýmitlenmegiň kadalaryny we düzgünlerini ornaşdyrmak bilen, ilatyň saglygyny berkitmek, adam ömrüniň ortaça dowamlylygyny artdyrmak we sagdyn durmuşda uzak ýaşamagyny gazanmak maksady bilen ýörite ylmy-çäreler öwrenilýär. Bütindü...

Dowamy »

380 0
Bilim, 12 tarapyndan 11 months ago

Alymlar ysyň artykmaç agrama täsir edýändigini ýüze çykardylar

Alymlar ysyň artykmaç agrama täsir edýändigini ýüze çykardylar
Alymlar ys bilen ýagyň ýygnanmagynyň arasyndaky üýtgeşik baglanyşygy anyklamagy başardylar. Bu barada “Nature Communications” žurnalyna salgylanmak bilen tvbrics.com saýty habar berýär.
Ýatladyp geçsek, öň alymlar ys alyş bilen madda çalşygynyň baglanyşyklydygyny subut et...

Dowamy »

424 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 year ago

BSGG-niň ýolbaşçysy koronawirus garşy göreşiň iň netijeli serişdesini aýtdy

BSGG-niň ýolbaşçysy koronawirus garşy göreşiň iň netijeli serişdesini aýtdy
Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň baş müdiri Tedros Adanom Gebreýesus planetamyzyň 3 milliard ýaşaýjysynda suw üpjünçiliginiň we sabynyň ýokdugyny ýatlatdy.
Eliňi sabynlap yzygiderli ýuwmak bolsa COVID-19-a garşy iň gowy serişdeleriň biri bolup durýar. Ş...

Dowamy »

459 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 year ago

Nury Halmamedow adyndaky VI halkara festiwaly “Dutaryň sesleri”

С 28 октября по 3 ноября 2020 года запланировано проведение VI Московского Международного Фестиваля искусств «Звуки дутара» им. Нуры Халмамедова
Подача заявок до 1-го сентября
1 тур с 1-го сентября по 1-е октября
Финал 28 октября
Гала-концерт 3-го ноября
Полную информацию Вы можете получить на сайте dutar-sounds.r...

Dowamy »

425 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 year ago

9-njy maýda Aşgabatda konsert geçiriler

Telefon belgiňiz:
(+993 12) 94-16-00 / 01.
9 мая 2020 года в 19:00, в Cafe-bar&Karaoke "Saraýly House" состоится джазовый концерт под управлением Ровшена Непесова.

Бронирование столов по телефонам: (+993 12) 94-16-00 / 01.

Dowamy »

472 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 year ago

Fransuz klublaryna 225 million ýewrolyk ýardam

Fransuz klublaryna 225 million ýewrolyk ýardam

2019/2020 futbol möwsümi juda ir tamamlanan Fransiýada federasiýanyň we ýurduň degişli edaralarynyň tagallasy bilen 1-nji we 2-nji ligalardaky klublara kömek berler. Aýratynam teleýaýlymlardan gelýän girdejiniň belli bir böleginiň öwezini dolmak maksady bilen şeýle-de mart–aprel–maý aýla...

Dowamy »

395 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 year ago

Fransiýa adatdan daşary ýagdaý režimini 24-nji iýula çenli uzaltmakçy bolýar

Fransiýa adatdan daşary ýagdaý režimini 24-nji iýula çenli uzaltmakçy bolýar

Fransiýada saglygy goraýyş pudagynda “adatdan daşary ýagdaý režimi” 24-nji iýula çenli uzaldylar. COVID-19 koronawirusyna garşy göreş üçin girizilen “adatdan daşary ýagdaý režiminiň” iki aý uzaldylýandygy barada Frans-Press agentligi (AFP) Fransiýanyň saglyg...

Dowamy »

429 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 year ago

ABŞ koronawirusa garşy sanjymy 2021-nji ýylyň ýanwaryna çenli döretmegi meýilleşdirýär

ABŞ koronawirusa garşy sanjymy 2021-nji ýylyň ýanwaryna çenli döretmegi meýilleşdirýär
ABŞ-nyň hökümeti koronawirusa garşy sanjymy döretmek işini 2021-nji ýylyň ýanwaryna çenli tamamlamagy meýilleşdirýär. Bu barada gazeta.spb.ru habar berýär.
“Şeýle sanjymyň döredilmegi başa barmajak iş däl, tersine, mümkin bolan işdir” – diýip, alle...

Dowamy »

425 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 year ago

«Türkmentelekom» EAK degişli ugurlar boýunça hünärmenleri işe çagyrýar

«Türkmentelekom» EAK degişli ugurlar boýunça hünärmenleri işe çagyrýar

«Türkmentelekom» elektrik aragatnaşyk kärhanasy birnäçe boş iş orunlaryny hödürleýär. Hususan-da,
- Ulgam administrator hünärmeni.
Bildirilýän talaplar: bilimi (Ubuntu Server, Centos, Windows 2003/2008/2012 Server) VMware wirtualizasiýa ulgamynda a...

Dowamy »

484 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 year ago

Russiýada “Renault” Koreýada “Samsung”

Fransuz “Renault” kompaniýasynyň rus bazary üçin öndürýän ulagy Günorta Koreýada “Samsung” ady bilen satuwa hödürlendi. “Renault Arkana” modeliniň aşagy beýik ulagy geçen ýylyň iýul aýynda Russiýada satuwa çykarylypdy. Ulaga müşderileriň gyzyklanmasynyň ýokary bolmagy modeliň beýleki bazarlarda hem hödürlenmegine sebäp boldy. “Samsung XM3” ady bile...

Dowamy »

415 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 year ago

Germaniýa mekdepleri açmak we sport ýaryşlaryna rugsat bermek kararyna geldi

Germaniýa mekdepleri açmak we sport ýaryşlaryna rugsat bermek kararyna geldi
Germaniýanyň hökümeti ýurtda mekdepleri açmak we sport ýaryşlaryna rugsat bermek kararyna geldi. Bu barada GFR-niň federal kansleri Angela Merkel brifingde habar berdi, muny sovetov.su ýetirýär.
Merkel çykyş etmek bilen “biz zerur şertleri berjaý edip, sport...

Dowamy »

400 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 year ago

Hytaý BSGG-ni koronawirusyň düýbüni derňemek işine goýbermedi

Hytaý BSGG-ni koronawirusyň düýbüni derňemek işine goýbermedi

Hytaý Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň SARS-COV-2 wirusynyň gelip çykyşyny derňemek işine gatnaşmak islegine garşy boldy. Bu barada BSGG-niň HHR-däki wekili Goden Galea habar berýär, muny iz.ru ýetirýär.
Galeanyň aýtmagyna görä, gurama koronawirusyň täze görn...

Dowamy »

522 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 year ago

NanoAvionics we NASA bilelikde Gün ýelkenini synagdan geçirmek üçin hemra döreder

NanoAvionics we NASA bilelikde Gün ýelkenini synagdan geçirmek üçin hemra döreder
NASA Gün ýelkenini synagdan geçirmek üçin hemra platformasyny taýýarlar ýaly NanoAvionics nanohemralary öndüriji bilen bilelikde iş alyp barýar, bu barada NanoAvionics kompaniýasynyň saýtynda habar berilýär, muny rossaprimavera.ru saýty belläp geçýär.
Ý...

Dowamy »

394 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 year ago

Antoniu Guterriş COVID-19 şertlerinde garrylary goldamaga çagyrýar

Antoniu Guterriş COVID-19 şertlerinde garrylary goldamaga çagyrýar

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterriş COVID-19 pandemiýasynyň dünýä halklaryny howsala salýandygyna garamazdan, ýaşlaryň, gartaşan adamlaryň, umuman her bir adamyň durmuşynyň goraglygynyň möhümdigine üns çekdi. Baş sekretaryň Milletler Bileleşi...

Dowamy »

411 1
Bilim, 12 tarapyndan 1 year ago

Dünýäniň iň uly dolusy (ýagan Buz bölegi)

Iki ýyl ozal Argentinanyň Wilýa-Karlos-Pas şäherinde güýçli ýagynly howa bolup, uly göwrümli doly ýagdy. Agzalýan tebigy hadysada şähere düşen doly böleginiň häzire çenli ýagan iň uly doludygy mälim edildi. Onuň ululygy 23,7 sm töweregi eken. Bu ululyk onuň häzire çenli hasaba alnan iň uly doly bölegidigini aňladýar. Mundan ozal iň uly doly rekordy...

Dowamy »

417 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 year ago

Owadanlygy we ýaşlygy saklamak üçin iň gowy önümler anyklanyldy

Owadanlygy we ýaşlygy saklamak üçin iň gowy önümler anyklanyldy

Ýaş görünmek we owadanlygyny uzak ýyllaryň dowamynda saklamak isleýänler öz iýmit rasionyna retinola baý bolan önümleri goşmaly. Meselem, onuň iň gowy çeşmesi süýt önümleri hasaplanylýar.
Cursorinfo saýtynyň MedikForum.ru portalyna salgylanmak bilen habar bermegi...

Dowamy »

503 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 year ago

Dünýäde iň köp satylýan we iň köp ulanylýan smartfonlar anyklanyldy

Dünýäde iň köp satylýan we iň köp ulanylýan smartfonlar anyklanyldy

“DeviceAtlas” neşiri dünýäde iň köp satylýan we iň köp ulanylýan smartfonlaryň bellenilip geçilen materialyny neşir etdi. Bu barada ferra.ru habar berýär. Köp modelleriň arasyndan amerikan we koreý kärhanalarynyň gajetleri iň gowusy hasaplanylýar.
Şol neşir e...

Dowamy »

412 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 year ago

Italiýanyň çempionatynyň wagtyndan öň tamamlanmagy mümkin

Italiýanyň çempionatynyň wagtyndan öň tamamlanmagy mümkin

“Football Italia” neşiri klublara oýunlary 14-nji iýuna çenli geçirmäge rugsat berilmedik ýagdaýynda, onda Italiýanyň birinjiliginiň wagtyndan öň tamamlanyljakdygyny habar berýär. Bu barada glas.ru belleýär.
Belli bolşy ýaly, italýan hökümeti ýakynda karantin režimini...

Dowamy »

412 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 year ago