****

Bu synag Albert Enşteýn tarapyndan taýýarlandy. Bu synagy dünýädäki adamlaryň 2% niň çözüp biljekdigini aýdypdyr. Siz şol 2% girip bilersiňizmi?!
Şertler.
1)5 dürli reňkde bäş öý bar.
2)her öýde 5 dürli döwletden 1 adam bar
3)bu öýde ýaşaýan kişiler:
-üýtgeşik marka içgi içýärler.
-üýtgeşik marka çilim çeký...

Dowamy »

338 14
Sorag-jogap, Гость tarapyndan 1 week ago

Bilseň peýdasy deger.

Är bardyr-ärleriň äri. Erki ýeter erkeklere. Han ärdir ol. Il derdine dermandyr hem melhemdir. Kyn-gyssaga ďüşülse sözi ýere salynmaz.

Är bardyr-aýalynyň äri. Erki ýeter aýalyna hem özünden önenlere, kän ärdir ol, il derdine derkardyr, sözi bihal bilinmez.

Är bardyr-ondanam bäri-erki käte ýeter aýalyna hem özünden önen...

Dowamy »

290 0
Edebiýat, *Hemedany tarapyndan 1 week ago

Eje

1 ýaşyňda:Seni elleri bilen bezäp besledi, ýuwundyrdy. Bütin gije ýatyrman aglap, sagbolsun aýtdyň. 2 ýaşyňda:Saňa ýöremegi öwretdi. Seni çagyryp seslenende ondan gacyp, sagbolsun aýtdyň. 3 ýaşyňda:Saňa nahar taýýarlap berdi. Döküp-saçyp iýip, sagbolsun aýtdyň. 4 ýaşyňda: Eliňe reňkli galamlar berdi. Bütin diwarlara surat çekişdirip, sagbolsun aýtd...

Dowamy »

183 2
Edebiýat, *Hemedany tarapyndan 1 week ago

Salamdyr edebiň başy.

Tanyşlyk, ysnyşyk, ýakyn aragatnaşyk, ilki bilen salamdan başlanýar. Adamlaryň biri-biriniň güler ýüz bilen ysnyşyp salamlaşmagy göwnüňi göterýär, şatlygyňy artdyrýar, şol adama bolan gowy garaýyşlary döredýär. Salamlaşan wagtyňda edep-ekram bilen görüşmek gerek. Şeýle pursatlarda adamlaryň synçy nazary diňe saňa gönügýär. Salamlaşmak birek-birege...

Dowamy »

118 0
Edebiýat, *Hemedany tarapyndan 1 week ago

Ýyldyzlardan keleme sözler

Cardi B:
- Maňa ŞaZenan diýýänler, sagboluň, emma men ŞaZenan däl. Men ýöne pikirini göni aýtýan zenan...

Selena Medisson:
- Ýagşylyk etdiňmi, Ýamanlyga häzir boluň...

Mariah Kerri:
- Maňa sahnada gaz goýberdi diýip üstümden gülenlere soragym, siz nä hiç gaz goýbereňizokmy?

Angelina...

Dowamy »

293 10
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 1 week ago

Gaýyn enem günäkärmi ýada ykbal...!? (Hekaýa)

Her bir gyzyň durmyşa çykyp bagtly ýaşamak arzuwy bar , baran ýerinde ol öýiň ody bilen girip, küli bilen çykmak bir bada çyda agyr degýär.
Öwrenişmek kyn.
Özüm oba gyzy bolamsoň, mekdebi tamamlap şäherdaki litseýiň bugalteriýa bölüminde okuwym dowam etdim.
Şo taýda hem men Serdar diýen yigit bilen tanyşdym. Serdar şäherli ýigi...

Dowamy »

289 9
Edebiýat, Xyivenia tarapyndan 1 week ago

Aňkowlar we Gandonlar (oýlanma)

Garaz bu gün kitaphanada bir kitaby gözläp, kartotekadan kartoteka elim bilen çalt çaltdan göz gezdirip, kartoçkadaky awtor atlaryny çalt çaltdan derňäp durkam bir gyzyň sesi ünsümi özüne çekdi. Ses gelen tarapa bakdym.
Hol kabulhanaň agzynda, wrode talyp gyz, ýüz göz göws göt dyrnak pyrnak hemme zady kak paloženo şpaklýowkalanan, ýamalan we...

Dowamy »

519 48
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 1 week ago

•••

Gowy adamlaryň nähilem bolsa goralýandygyna bolan ynanjymy hiç haçan ýitirmedim. Şol sebäpli hem sada bolan tarapymy goramaga synanyşdym. Adamlaryň gowudygna bolan ynamym, belki, hemmeleriň aslynda gowy adam emma, soňra başdan geçirenleri, öwrenen zatlary sebäpli başga bir adama öwrülýändigini pikir edýänimden gelýändir. Men hemişe birine gaharym g...

Dowamy »

304 3
Bilim, Nirvana tarapyndan 1 week ago

Arhiw 2017

Menem arhiwimdäkilerden paýlaşaýyn)))

Dowamy »

301 7
Sorag-jogap, Ahmedik_97 tarapyndan 1 week ago

😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀

Özüme gitdim, Özümden çykdym, Özüme geldim.
Boldy, bu gün hiç ýerik gitjekdäl. Köp aýlandym diýýär😄

Dowamy »

272 8
Edebiýat, TrustORG tarapyndan 1 week ago

Payeer

Salam oglanlar gyzlar maña kömegiñiz gerek.
Payeer koselyoga pul oklatjak bolyan welin kim oklap bilya oklayanlary bilyan bolsanyz maslahat berayin

Dowamy »

210 11
Sorag-jogap, Aganazarow tarapyndan 1 week ago

Uçup barýan ak durna kitabyndan: "Wals"

Wals
Başymy döşüñe goýup,
Ajap saza tans oýnasam.
Bolarmy mähriñden doýup,
Durmuş binesip goýmasyn!

Sowulmasyn yşk döwrany,
Söýgi gezsin owaz bolup.
Göter ganatsyz göwrämi,
Arşy söýgä rowan bolup!

Hiññildikde üwrelen dek,
Bat goşulsyn badymyza.
Düññürdeşýän...

Dowamy »

114 3
Edebiýat, Xyivenia tarapyndan 1 week ago

Komek edayiñ!

Biri-birinden guycli,komek etmage mydam tayyar agzalarymyz mañada komek edayiñ! "Sony" telefonum bar welin 2 gun bari zaryada goysamam ekrany acylanok.Zaryatda duran wagty gyzyl cyrasy yanyp-ocup duryar.(zaryatdan dolsa yasyl cyrasy yanyady).Name etmeli bilyan bolsañyz komek edayiñ?!

Dowamy »

320 22
Sorag-jogap, yekejam. tarapyndan 1 week ago

Haýyş!

Salam dostlar. Jelaleddin ahunyn Muhammet pygamberin a.s yasan ömri hakda aydan wagzlaryny nirden tapyp bolarka. Bir dost oglan soraýar.

Dowamy »

150 5
Sorag-jogap, Khanture tarapyndan 1 week ago

@soho agza üçin. (18+)

Heeý nostalgiýa...

Dowamy »

413 3
Täzelikler, Гость tarapyndan 1 week ago

"Bir gün"

Aý astynda duşuşmamyz ýok biziň,
Ýok sowgatlar,
şirin-şirin wadalar.
Böwrümi diñledip ýanyp ýörün men,
Gysga hem çuň garaýyşlaň oduna.
Gözleriñden jogabymy gözleýän,
Duçar bolup "Söýgi" atly kesele.

Ýok, gelenok.
Gelýär diñe her gün agşam ýatmankam,
"Gijän rahat bolsun" diýen SM...

Dowamy »

111 0
Edebiýat, Arzuwum tarapyndan 1 week ago

"Sen hakda soňky gezek..."

Sensiñ meni şahyr eden bu anyk,
Bu ukyby guýduñ ýeňil kelläme.
Kän ýazypdym seniñ yşkyñda ýanyp,
Ýangynsyz ýazmadym,
Peýdasy näme?!

Ýazjakdym sen hakda poema, roman,
Ýazdym.
Tragedýa öwrüldi bary.
"Seni söýýän" diýip eserde ýazman,
"Söýüpdim" diýlenniň peýdasy barmy?!

Dowamy »

84 0
Edebiýat, Arzuwum tarapyndan 1 week ago

"Sensiz"

Sensiz ähli zada öwrenişýärin,
Köçämizden aglap geçse şemalam.
Sensiz ähli zada öwrenişýärin,
Känbir gussa çekmeýärin şumalam.

Sensiz ähli zada öwrenişýärin,
Öňküsi deý Aýly, ýyldyzly asman.
Ýyllar şemal bolup geçende aglap,
Köne ýaralaryň bitmegi ahmal.

Ýogsam bir zadymy ýitir...

Dowamy »

88 0
Edebiýat, Arzuwum tarapyndan 1 week ago

...

2 sany haker dushushyar:
- senem:a kop bilyañ welin, shu bankamady nahili dowmelidiginem bilyañmi?
- hawa
- maña-da owretsene
- seret, eliñe noutbugyñ bn kuwalda alyp, bankamadyñ yanyna baryañ-da bankamady kuwaldalayañ
- beydip dowjek bolsam noutbuk nama gerek?
- ay senem:ay, noutbuksyz haker bolyamy?

Dowamy »

293 2
Täzelikler, soho tarapyndan 1 week ago

12.01.1881 - 12.01.2022. Gökdepe (Ýatlama)

Alla tagalla Gökdepe söweşinde din üçin, iman üçin, Watan üçin gahrymanlarça şehit bolanlaryň ählisiniň jaýny jennet mekan etsin.

Dowamy »

418 7
Täzelikler, *Hemedany tarapyndan 2 weeks ago