@Gmail.com

Salam mahriban adamlar sizden sorajak bolyan zadim. Bir zat Bolsa poçtany goy diyyaniz. Poctada yagny Gmail da yazyşyp bolyarmy?

Dowamy »

142 7
Sorag-jogap, Yylgyn tarapyndan 6 days ago

Gara olum diyip tanalyan kesel.

Gara ölüm diýip tanalýan mergi (çuma) keseli aslynda näme ?

Öň mergi ýada "Çuma" keseli barada eşidensiňiz. Ençeme filmlerde ýada distlaryňyzdan eşiden bolmagyňyz ahmal. Näme onda bu mergi keseli? Mergi keseli büreler arkaly adamlara ýokaşýan we gysga wagtyň içinde ölüme sebäp bolup biljek bakterial keseldir. Mergi keseline sebäp bol...

Dowamy »

127 4
Täzelikler, Black Wolf tarapyndan 6 days ago

Atom bombasy name.

Atom ýadrosy ýok edilende uly energiýany ulanýan aşa weýran ediji güýji bolan bomba. ABŞ-nyň Manhattan taslamasy bilen Ikinji jahan urşy döwründe ony ösdürip, Herosima we Nagasakide ulandy. Soň bolsa SSSR-iň önümçiligi sowuk urşa sebäp boldy.

Adamlarda uly ýigrenç gorky duýgusyny döreden, hiç kimiñ ulanmaga gaýraty çatmaýan Atom bomb...

Dowamy »

131 2
Täzelikler, Black Wolf tarapyndan 6 days ago

Demir maskaly adam

1700-nji ýyllarda Fransiýanyň patyşasy bolan XIV. Louis, bir adama demir maska dakdyryp ölýänçä türmede sakladypdy. Demir maskaly adam gaty gowy goralýardy, hiç kim bilen gürleşdirilenok, ýüzündäki maska hiç çykardylanokdy, hem oňa gowy seredilýärdi. Bu buýruklary beren adam patyşa Louisiň hut özüdi. Ol adam 1669-njy ýylyň soňlarynda tutuldy. Patyş...

Dowamy »

124 4
Bilim, Black Wolf tarapyndan 6 days ago

Sorag

Shu saytyn admini kim admini bamy saytyn

Dowamy »

145 7
Täzelikler, kalbynur... tarapyndan 6 days ago

“Rahatja günlerňi ýa:t etdim saňa...”

“Men yşky ömürlik iş etdim saňa”
Italmaz Akmyradow

“Aýralyk dagynda üşeme” diýip,
Ýüregimi ýakyp, o:t etdim saňa.
Çirksiz ynam bilen ezizläp, söýüp,
Yşksyz geçmişimi ödetdim saňa.

Salgym däl ekeni güneşli günler,
Ýyglaýa-ýyglaýa, terk etdi tümler.
Gizle...

Dowamy »

109 7
Edebiýat, Pegas tarapyndan 6 days ago

"23-nji fewrala degişme" goşgy

Gelip ýetdi ýigitleriň baýramy,
Sabyrsyzlyk bilen garaşylýan gün.
A söýgüliň bilen keserli bolsaň,
Şugun hökman çözulmeli şol düwün.

Näme üçin beýle?!
Çünki köpsanly ýigit,
Ajap-ajap alada e sowgatlara garaşyar.
Gymmatly sowgatlaryň
Deregine bolsa,
Söýgi hakda ýazylan
Sm...

Dowamy »

189 18
Edebiýat, Nätänyş adam tarapyndan 6 days ago

Ýuzlenme!!

Haysy birin kolaysohbet.morga baryan
Men girip bilemok

Dowamy »

190 25
Sorag-jogap, Paris tarapyndan 6 days ago

Gysga hadysalar!

Salam berip, girmedik adamy golaýyňyza goýbermäň.

Öýüňizdäki ody öçürmezden, uka gitmäň.

Adamlardan hiç zady dilenip sorama.

Hatda atyň üstündekäň gamçyň ýere gaçaýsa, özüň düşüp al.

Ýoldaşyň bir agyr ýagdaýa düşüp duran wagty, sen onuň üstünden gülme. Eger gülseň, Allatagalanyň oňa mer...

Dowamy »

113 2
Bilim, Paris tarapyndan 6 days ago

Bilhany?

Saňa bir tapmaçam bar, her erkekde bardyr uzynlyklary tapawutlydyr. Öýlenmänkä özi, öýlenensoň aýaly bilen bile ulanýar. Micheal Jacksonuňky uzyn, Brad Pitt-iňki gysga. Madonnada düýbünden ýok. Papada bar ýöne ulanmaz, a Clinton bolsa hemişe şony ulanýar. Bil hany ol zadyň ady näme?

Dowamy »

215 12
Sorag-jogap, Paris tarapyndan 6 days ago

Yashayys barada

Жизнь в 100 словах > Колыбель. Пеленки. Плач. > Слово. Шаг. Простуда. Врач. > Беготня. Игрушки. Брат . > Двор. Качели. Детский сад. > > Школа. Двойка. Тройка. Пять. > Мяч. Подножка. Гипс. Кровать. > Драка. Кровь. Разбитый нос. > Двор. Друзья. Тусовка. Форс. > > Институт. Весна. Кусты. > Лето. Сессия. Хвосты. > Пиво. Водка. Джин со льдом. > Кофе. Се...

Dowamy »

57 5
Täzelikler, Paris tarapyndan 6 days ago

Konferensiýanyñ baýramçylyk sany #Talyplar #Perhadik

Salam www.talyplar.com-yñ gadyrly agzalary. Agşamyñyz haýyrly bolsun we ýigitlerimiziñ baýramy bolanlygy sebäpli güler ýüzi hiç wagt solmasyn.
Bu gün hem belgime 3-4sany agzanyñ ýazan sms-leri boýunça şugün hem konferensiýanyñ baýramçylyk sanyny geçirmegi ýüregime düwdüm. Köp agzalarymyz düýnki konferensiýa kanagatlanmapdyr öýdýän.
Ko...

Dowamy »

151 8
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 6 days ago

Baba Annanow

Wagt elmydama öz gahrymanlaryny döredip gelýär. Geçen asyryň ortalarynda ýaşap hem döredip geçen sungat ussatlarymyz Alty Garlyýew, Baba Annanow, Artyk Jallyýew, şeýle-de meşhur «Aýgytly ädim», «Keçpelek», «Şükür bagşy» ýaly filmleriň sazyny ýazan belli kompozitor Nury Halmämmedow dagy halkyň ýüreginde orun alan ussatlardyr.
Ýazyjy Berdi Ker...

Dowamy »

59 3
Edebiýat, Yazmamedow_Mekan tarapyndan 6 days ago

Niagara şaglawugy doňdy

ABŞ-da güýçli aýaz sebäpli Niagara şarlawugy bölekleýin doňdy. Doňup galan akymlar wagtal-wagtal ala-zenzele bolup, aşaklygyna gaýdýan buz böleklerine öwrüldi. Tomaşa etmek üçin goňşy ştatlardan we Kanadadan müňlerçe syýahatçy gelýär. Esasan hem, myhmanlary gümmürdeýän buzly akymlaryň üstünde emele gelen älemgoşar haýran galdyrdy. Bu sebitde sowuk...

Dowamy »

84 1
Täzelikler, Yazmamedow_Mekan tarapyndan 6 days ago

Atyr ulanmagyn usullary

1)Atyryn ya-da parfyumeriyanyn hosboy ysyny uzak saklamak ucin olary salkyn yerde goymak maslahat berilyar. Bu serisdeler hammamda, gyzgyn ya-da cygly yerde saklanan yagdayynda olaryn ys berijilik ukyby yitip biler we sepineninizde az wagt saklanar.
2)Eger atyryn yakymly ysynyn uzak wagtlap saklanmagyny isleseniz onda olary gan damarlarynyn...

Dowamy »

157 5
Täzelikler, Xyivenia tarapyndan 6 days ago

Group call

Goryan welin hemme kisin ici gysyar oytyan gelin hema barde guymenelin hemem ozumize peydaly zatlar hakda pikir alysalyn.

Dowamy »

282 48
Sorag-jogap, nailstone tarapyndan 6 days ago

Afrika syýahat (Syýahatçynyň ýazgylary) dowamy

II bap
Makaraka ýurduna syýahat.1876-njy ýy­lyň 13-n­ji sent­ýab­ryn­da Har­tu­ma do­la­nyp gel­dim. Bu ýer­de has uza­ga çek­jek sy­ýa­ha­ty­myň me­ýil­na­ma­sy­ny düz­me­li­dim. Su­dana Dar­fur­da bar­lag iş­le­ri­ni ge­çir­mek üçin ge­lipdim, ýö­ne hä­zir bu mak­sa­dym ba­şa bar­jak däl­di, se­bä­bi he­niz...

Dowamy »

18 0
Edebiýat, Real.123. tarapyndan 6 days ago

Çarwalaryň oturymlylyga geçirilmegi

Kolhoz gurluşygynyň öňüsyrasynda rеspublikada 24 müňе golaý hojalyk çarwaçylyk bilеn mеşgullanýardy. Çarwalaryň umumy sany 128 müň adam bolup, olaryň ilatyň 15 prosеntine barabardy. Sosial taýdan alanyňda, çarwalaryň 10 prosеnti baýlar, 31 prosеnti orta gurpdaky hojalyklar, 59 prosеnti bolsa garyp çarwalardy.
Elbеtdе, çarwaçylygyň hem özünе...

Dowamy »

38 0
Bilim, Mr.WriTer tarapyndan 6 days ago

Telefon gerek?!!!?

Salama talyplar.com agzalary ilki bn bayramynyz gutly bolsun we gutlan gyzlarada sag bolun diyjek nesip bolsa 8nde hasyl oraga geler 😊😊😊

Satlyk telefon bar ady Samsung Galaxy S4.Versiya 5.0.1 obnowleniya edilmedik kemciligi yok gowy telefon ozi bir synpdasymynky 1500manada satjak diyya aljak adam bar bolsa ylalasyp berjek diyya.Eger...

Dowamy »

150 4
Tehnologiýa, Söhbet Abdullaýew tarapyndan 6 days ago

Futbol täzelikleri: Messiden ýene bir rekord

Lionel Messi futbol kariýerasynda rekordlary goýmagy dowam edýär. Meşhur futbolçy bu gezek Ispaniýa çempionatynda oýunlaryň sany boýunça Kataloniýanyň klub rekordyny täzelemegi başardy. Bu möwsümde «La Liganyň» 24-nji hepdesinde Kamp Nou stadionynda «Barselona» we «Kadiz» topary bilen duşuşyk geçirdi. Bu duşuşyk 1:1 hasabynda tamamlandy. Argentinal...

Dowamy »

53 3
Sport, Yazmamedow_Mekan tarapyndan 6 days ago