Ýewro – 2024-iň saýlama ýaryşynyň bije çekişligi geçirildi

Ýewro – 2024-iň saýlama ýaryşynyň pleý-off tapgyrynyň bije çekişligi geçirildi.
Ýarym final oýunlaryna çykmak üçin toparlar üç toparça bölündi. «A» toparçada Polşa Estoniýa bilen, Uels bolsa Finlýandiýa bilen oýnar.
«B» toparçada Ukrainanyň milli ýygyndysy Bosniýa we Gersegowina bilen duşuşar. Şeýle hem şol toparçada Ysraýylyň we Isla...

Dowamy »

11 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Audi TT modeliniň iň soňky ulagyny çykardy

«Audi» 25 ýyllyk önümçilikden soň «TT» modelini çykarmagyny bes etdi. Kupeniň soňky nusgasy kompaniýanyň Dýere şäherinde ýerleşýän (Wengriýa) zawodynda öndürildi.
«Audi TT» ulagynyň prototipi ilkinji gezek 1995-nji ýylda Frankfurt halkara awtoulag sergisinde görkezilipdi, 1998-nji ýylyň fewral aýynda bolsa kupe kuzowly awtoulag köpçülikleýin...

Dowamy »

9 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Tim Kuk Apple-iň ýolbaşçylygyndan gitmek hakynda pikirlenýändigini aýtdy

«Apple» kompaniýasynyň ýolbaşçysy Tim Kuk söhbetdeşlikleriniň birinde wezipeden gitmek barada pikirlenýändigini aýtdy.
«Biz özgerişlige ynanýan kompaniýa. Şonuň üçin biziň bu babatda anyk meýilnamalarymyz bar» diýip, telekeçi gürrüň berdi. Kuk mümkin bolan oruntutarlarynyň adyny aýtmakdan saklandy, ýöne bu iş üçin birnäçe işgär taýýarlaýand...

Dowamy »

9 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Apple Touch ID-den bütinleý ýüz öwrer

«Apple» kompaniýasy «Touch ID» sensoryny «iPhone» smartfonlaryna gaýtaryp getirmek meýilnamalaryndan bütinleý ýüz öwürdi. Bu barada «MacRumors» habar berýär.
Bellenilmegine görä, «Apple» hyzmatdaşlarynyň zawodlaryndaky «Touch ID» sensoryny öndürmek üçin zerur bolan enjamlaryny öçüripdir. Şeýle hem kompaniýanyň öz enjamlaryna daktiloskopik (...

Dowamy »

8 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

ÝUNESKO türki dilleriň ilkinji doly sözlüginiň 950 ýyllygyny bellär

2024 – 2025-nji ýyllarda ÝUNESKO-nyň çäklerinde türki şiweleriniň ýygyndysy bolan “Diwany lugat at-türk” (“Türki dilleriň diwany”) sözlüginiň 950 ýyllygy bellener. Bu barada Trend habar berýär.
Azerbaýjanyň ÝUNESKO-nyň işleri boýunça Milli komissiýasynyň maglumatlaryna görä, bu karar ÝUNESKO-nyň Baş konferensiýasynyň 42-nji sessiýasynda kabu...

Dowamy »

9 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Daşary ýurtly işewürler Londonda Türkmenistanyň maýa goýum mümkinçilikleriniň görkezilişine baha berdiler

22-23-nji noýabrda Londonda Türkmenistanyň maýa goýum forumy geçirildi we oňa türkmen ykdysadyýetiniň dürli pudaklary boýunça köp sanly jogapkär adamlar gatnaşdy. Resmi wekiliýete hökümet wekillerinden başga-da, döwlete degişli däl kompaniýalaryň we guramalaryň ýolbaşçylary hem girdi. Foruma gatnaşýan ikinji tarap Türkmenistan bilen hyzmatdaşlykda...

Dowamy »

8 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

IPhone üçin täze daşlykdan gül ösdürip ýetişdirmek bolar

iGreen kompaniýasy diňe bir smartfonyň goragy üçin däl, eýsem planetany ýaşyllaşdyrmak üçin ulanyp boljak iPhone daşlyklaryny hödürledi. Aksessuar içine dürli ösümlikleriň tohumy salnan doly kompostirlenen materialdan taýýarlanandyr diýip, rbclife.ru habar berýär.
Işläp düzüji munuň ulanylyşdan soň topraga oturdyp, ondan owadan gülleriň hem...

Dowamy »

7 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Garri Keýn 2023-nji ýylda 49 gol bilen Holanddan we Ronaldudan öňe geçdi

“Bawariýanyň” hüjümçisi Garri Keýn Bundesliganyň 12-nji tapgyrynyň “Kýoln” bilen oýnunda gol bilen tapawutlandy. 30 ýaşly oýunçy duşuşygyň 20-nji minutynda hasaby açdy.
Bu hüjümçiniň 2023-nji ýylda “Bawariýa”, “Tottenhem” we Angliýanyň milli ýygyndysy üçin 49-njy goludyr. Hiç bir futbolçy ondan köp gol geçirmändi.
Şeýlelikde, Keýn bu...

Dowamy »

8 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

“Ýewropada ýylyň awtomobili – 2024” adyna dalaşgärler belli boldy

“Ýewropada ýylyň awtomobili – 2024” adyna dalaş etmekde Hytaý öňdebaryjydyr. Ýagny, bu ady almak üçin Hytaýda öndürilen ýedi model dalaşgär boldy. Sanawa jemi 28 dalaşgär girdi. Olaryň 25%-i hytaý modelleridir: BYD Atto 3 (Yuan Plus), BYD Han, BYD Dolphin, BYD Seal, Nio ET7, Smart#1 we Volvo EX30.
Dalaşgärleriň doly sanawy şeýle görnüşde:

Dowamy »

7 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

«Iş Nokady» HJ we «Ground Zero» hyzmatdaşlyk hakynda ylalaşyga gol çekdiler

Türkmenistanda ilkinji hyzmatdaşlyk (koworking) merkezi «Iş Nokady» HJ we Daşkentdäki ilkinji koworking merkezleriniň biri bolan «Ground Zero» hyzmatdaşlyk hakynda ylalaşyga gol çekdiler.

Ylalaşykda iki merkeziň hem wekillerine we myhmanlaryna özara artykmaçlyklary hödürlemek göz öňünde tutulýar. «Iş Nokadanyň» wekilleri we Daşkende...

Dowamy »

9 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Türkmenistanyň Gazagystandaky ilçisi Ýewraziýa milli uniwersitetinde umumy sapak geçdi

Türkmenistanyň Gazagystandaky ilçisi Batyr Rejepow L.N.Gumilýew adyndaky Ýewraziýa milli uniwersitetinde okaýan türkmen talyplaryna umumy sapak berdi. Bu barada ilçihananyň resmi saýtynda habar berildi.

Umumy sapaga uniwersitetiň mugallymlary we ilçihananyň işgärleri hem gatnaşdy.

Diplomat öz çykyşynda häzirki döwüriň...

Dowamy »

7 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

BAE-niň Türkmenistandaky ilçisi Anwar Gargaş adyndaky Diplomatiýa akademiýasynda türkmen talyplary bilen duşuşdy

BAE bilen Türkmenistanyň arasyndaky medeni we bilim gatnaşyklaryny ösdürmegiň çäginde BAE-niň Türkmenistandaky ilçisi Ahmed Al Haý Al Hameli Abu-Dabidäki Anwar Gargaş adyndaky Diplomatiýa akademiýasyna baryp, şol ýerde Türkmenistandan gelen iki mugallym we 8 türkmen talyby bilen duşuşdy.
Duşuşyk BAE-niň Türkmenistandaky ilçihanasy tarapyndan...

Dowamy »

8 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

«Alem Sport» dünýäniň öňdebaryjy öndürijileriniň ylgaw enjamlaryny hödürleýär

«Alem Sport accessories and equipments» dükany öý, sport zallary we fitnes-merkezleri üçin dürli görnüşleri hödürleýär. Dükanyň hödürleýän harytlarynyň hatarynda «Volksgym», «Oma Fitness», «Marshall Fitness» ýaly dünýäniň ynamdar öndürijileriniň islendik derejedäki ylgawçylar üçin ygtybarly maşk enjamlary bar.
«Eplenýän ylgaw enjamy howa şer...

Dowamy »

7 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Türkmen diplomaty Özbegistanyň Oliý Mejlisiniň Kanunçykaryjylyk Palatasynyň spikeri bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Özbegistan Respublikasyndaky ilçisi Ş.Meredow Özbegistan Respublikasynyň Oliý Mejlisiniň Kanunçykaryjylyk Palatasynyň spikeri Nuriddin Ismoilow bilen gepleşikler geçirdi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň resmi saýtynda habar berildi.

22-nji noýabrda bolan duşuşykda taraplar dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerin...

Dowamy »

7 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Aşgabatda Geýdar Aliýewiň 100 ýyllygyna bagyşlanan konsert geçiriler

Azerbaýjan Respublikasynyň Aşgabatdaky ilçihanasy 28-nji Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde «Geýdar Aliýew — Azerbaýjan-Türkmenistan doganlygy» atly konsertiň geçiriljekdigini habar berdi.

Konsert azerbaýjan halkynyň milli Lideri Geýdar Aliýewiň doglan gününiň 100 ýyllygyna bagyşlanýar.

Konser...

Dowamy »

7 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Nebit daşalyşy artdyrylýar

Işe girizilen pursatyndan şu güne çenli «Baku — Tbilisi — Jeýhan» (BTJ) turbageçirijisi arkaly dünýä bazarlaryna 4,3 milliard barrel nebit iberildi. Muny «BP» kompaniýasynyň maliýe meseleleri boýunça sebitleýin wise-prezidenti Kolin Alan Bakuwda geçirilen 10-njy Hazar tehniki konferensiýasynda eden çykyşynda aýtdy diýip, «APA-Economics» habar berdi...

Dowamy »

8 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Döwlet gümrük gullugynda Ýewropa Bileleşiginiň bilermenleri bilen duşuşyk geçirildi

22-nji noýabrda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Ýewropa Bileleşiginiň bilermenleri bilen duşuşyk geçirildi. Bu barada Gullugyň metbugat gullugy tarapyndan habar berildi.

Duşuşykda Latwiýa Respublikasynyň Döwlet girdejiler gullugynyň gümrük müdiriýetiniň müdiriniň orunbasary Sandra Karkline-Admine, şeýle hem Latwiýa Respublika...

Dowamy »

8 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Sebitde durnukly ösüşi goldamak boýunça maslahat geçirildi

Ýewraziýa ösüş banky (ÝÖB), Aziýa ösüş banky (AÖB) we Aziýa infrastruktura maýa goýum banky (AIMGB) «Merkezi Aziýada durnukly ösüşe goldaw bermek» atly «tegelek stoluň» dowamynda sebitdäki daşky gurşaw we durmuş standartlaryny ara alyp maslahatlaşdylar diýip, «Trend.az» habar berdi.

ÝÖB-iň Durnukly ösüş müdirliginiň dolandyryjy müdir...

Dowamy »

8 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Türkmenabadyň tikin fabriginiň içerki bazarda tutýan orny barha ýokarlanýar

Türkmenabadyň tikin fabriginde şu ýylyň geçen on aýynda meýilleşdirilen 34 million 765 müň 343 manatlygyň ýerine 43 million 211 müň manatlykdan gowrak önüm öndürildi. On birinji aýyň önümçilik meýilnamasynyň hem möhletinden öň berjaý edilmegine ynam bildirilýär diýlip, welaýat neşirinde habar berildi.

Habarda bellenilişi ýaly, fabrig...

Dowamy »

9 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Türkmen wekiliýeti Hytaýda geçiriljek innowasiýa we sanly ykdysadyýet sammitine gatnaşýar

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň, Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkeziniň we Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň wekillerinden ybarat wekiliýet 2023-nji ýylyň 22 — 25-nji noýabry aralygynda Hytaýyň Hançzhou şäherinde geçiriljek MASYH innowasiýa we sanly ykdysadyýet sammitine gatnaşýar. Bu barada «Tür...

Dowamy »

7 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago