Salam saýt!

Salam saýt agzalary nähili ýagdaýlaryňyz? Gowymy? Bu ýerdäki @Umman agza men. Meniň ol nikime hakerler hüjüm etdimi ýa başga zat sebäp boldymy bilmedim, işlemäni galdy. Onsoň oglanlaryň birinden haýyş edip şu nikden girýän. Bu nik meniňki däl munuň eýesi başga bu @Yashalymyňky, şonuň üçin hakerler bolsada, admin bolsada aýdaýyn, bu nik meňki däl...

Dowamy »

277 10
Sorag-jogap, yashalym tarapyndan 4 weeks ago

Synag gaýgysy

Synag gaýgysy
Synagyň boljak güni golaýladygyça ony gaýgy etmeýän, synagyň nähili geçjekdigi barada aladalanmaýan, soraglaryň bilýän temalaryndan düşmegini dilemeýän, eliniň aýalarynyň içi derläp, uludan-uludan dem almaýan, öz-özüne “Synagdan geçip bilermikäm ýa-da ýykylaýarmykam? Geçip bilmesem näme diýerkäler? Sorag soralanynda aljyrap dur...

Dowamy »

166 0
Bilim, Arslanalayew tarapyndan 4 weeks ago

Muny bilmek gyzykly (5)

Günüň Ýer togalagyndan uzaklegy 149,6 millon kilometre deňdir.
* * *
Çaý dünýede iň giň ýaýeran içgidir. Çaýy adamzadyň üçden iki bölegi içýär.
* * *
Gadymy Hytaý diwarynyň gurluşygynda 1 million 800 müň adam işläpdir.
* * *
Garagum çölüniň çägeleriniň düzümindäki dürli mineral bölejikleri mikro...

Dowamy »

313 0
Bilim, Waharman tarapyndan 4 weeks ago

Ýol hereketiniň düzgünleri haçan döräpdir?

"Baky şäher" adyny alan gadymy Rimde şäheriň darajyk köçelerinde dürli görnüşdäki ulaglardan ýaňa ýöräre ýer bolmansoň, meşhur serkerde we döwlet işgäri Gaý Ýuliý Sezar ýol hereketini sazlamak boýunça alada edip başlaýar we ýol hereketiniň gadymy Rim düzgünlerini ulanylyşa girizýär.Olaryň birnäçesi biziň zamanymyzda hem ulanylýar.Mysal üçin, garşyl...

Dowamy »

178 0
Sorag-jogap, Waharman tarapyndan 4 weeks ago

Saýta agza bolup bilmeýän @Kesha-dan sorag

Essalowmaleykum talyplar.com Agzalary we okyjylary sag aman gezip yorsiñizmi. Meniñ size soragym bar?? Magtymguly atamyzy her kim tanayar "Weli" "Ulaman" adam onuñ kakasynyñ kimligini hemamiz gowy bilsek gerek, yone mende sorag yüze Çykya onuñ ejesi kim?? Yada ol yerden yeke Çykanmy??
Pikirleriñizi paylasayyñ:

Dowamy »

366 5
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 weeks ago

Öý işlerini etmegiň 10 usuly

Köplenç çaga dünýä inenden, göni uniweritete düşýär. Ol uniwersitet—çaga gundagdaka zehin ösdürip başlaýan ene-atadyr.
Mysal edip Gelan Domanyň bir ýaşly körpejelere okamany öwredýän usulýetini ýatlalyň. Wagty ýeňmekçi bolýan ýaly we durmuşa geçirip bilmedik umytlaryny we arzuwlaryny çagalarynda amal etmekçi bolýan ýaly, ene-atalar çagala...

Dowamy »

228 2
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 4 weeks ago

Öý işlerini etmegiň 10 usuly

Köplenç çaga dünýä inenden, göni uniweritete düşýär. Ol uniwersitet—çaga gundagdaka zehin ösdürip başlaýan ene-atadyr.
Mysal edip Gelan Domanyň bir ýaşly körpejelere okamany öwredýän usulýetini ýatlalyň. Wagty ýeňmekçi bolýan ýaly we durmuşa geçirip bilmedik umytlaryny we arzuwlaryny çagalarynda amal etmekçi bolýan ýaly, ene-atalar çagala...

Dowamy »

104 0
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 4 weeks ago

Dünýädäki iň belent şaglawuk haýsy ýurtdaka?

Dünýädäki iň belent şaglawuk Anhel şaglawugydyr.Ol Wenesuelada ýerleşýär.Şaglawugy Anhel atly uçarman açypdyr.Şonuň üçin şaglawuk Anheliň adyny göterýär.Anhel şaglawugynyň umumy beýikligi 979 metr,suwuň ine-gana şaglap gaýdýan beýikligi bolsa 807 metr.

Dowamy »

128 0
Sorag-jogap, Waharman tarapyndan 1 month ago

Gimalaý dagy

Gimalaý dagy Aziýa yklymynda ýerleşýär.Ol dünýäniň iň beýik dagy hasaplanýar.Gimalaý dagynyň iň beýik depesi Ewerest diýlip atlandyrylýar.Onuň beýikligi 8848 metr.Gimalaý sözi türkmen dilinde "Garyň öýi" diýen manyny berýär.
Daglaryň ösýäni we peselýäni bolýar.Gimalaý dagy ösýän daglara degişli.Daglar näçe ösdügiçe,depesi şonça-da sowuk bolý...

Dowamy »

141 0
Bilim, Waharman tarapyndan 1 month ago

Ilkinji kompýuter oýny haçan oýlanyp tapyldyka?

Ilkinji kompýuter oýny 1974-nji ýylda oýlanyp tapylypdyr.Elbetde,ilkinji kompýuter oýny häzirkiler ýaly uruşly,atyşykly,maşyn ýaryşly bolmandyr.Ol dikilgi duran taýajygy top bilen urup ýykmakdan ybarat bolupdyr.

Dowamy »

129 0
Sorag-jogap, Waharman tarapyndan 1 month ago

Giňdir dünýä-geňdir dünýä (1)

Alýaskada höwürtgeleýän Risanka atly guş Ýuwaş ummanynyň üstünden gonman 3200 kilometr aralygy geçip bilýär.
* * *
Afrika düýeguşunyň penjesiniň zarby at toýnagynyň güýjünden has elhençdir.Ýöne weli,düýeguş saňa hüjüm edeninde,taýagyň başyna telpegiňi gysdyr-da galdyraý , ol zut gaçmak bilen bolar.Sebäbi düýeguş diňe özünden boýy...

Dowamy »

265 0
Bilim, Waharman tarapyndan 1 month ago

Haýwanat dünýäsindäki täsinlikler (5)

Piller segsen ýaşdan ýüz ýaşa çenli ýaşaýarlar.Olar ýedi ýaşyna ýetende guzlaýar.Ýabany piller has hem köp ýaşaýarlar.
* * *
Ýolbarslar duşmançylygy üçin ynsana hüjüm etmeýärler.Olar aç bolanlarynda iýmit üçin ynsana topulýarlar.Eger ýolbars dok bolsa,ýanyndan geçseň hem topulmaýar.
* * *
Bars iň köp uklaýan haýwan...

Dowamy »

238 0
Bilim, Waharman tarapyndan 1 month ago

Müň bir derdiň dermany

Balyň her damjasyda ynsan bedeni üçin iňňän zerur-jana derman jisimleriň ýetmişden gowragy bar.
* * *
Medisinanyň atasy saýylýan Gippokrat:"Özümiň bir ýüz on bir ýaşamagymyň esasy sebäbi,tutuş ömrüme bal iýendigim üçin"-diýip,muny has aýdyň düşündirýär.
* * *
Ibn Sina keselleriň köpüsini bejermekde ary baly bilen m...

Dowamy »

279 0
Bilim, Waharman tarapyndan 1 month ago

Täze ýyl we däp-dessurlar

PolşadaTäze ýyl saçagy üçin 12 dürli tagam taýýarlaýarlar,olaryň ýekejesi etli tagam bolmaly.Ol hem balykdan taýýarlanylýar.Bu tagam bagtlylygyň hem-de abadançylygyň nyşany hasaplanýan zagara balygyndan taýýarlanylýar.Mundan başga-da kömelek ýa-da kelem çorbasy,garaly kişdesi atylan arpa şülesi,süýjülik üçin bolsa şokolad torty baýramçylyk saçagyny...

Dowamy »

128 0
Bilim, Waharman tarapyndan 1 month ago

Kömek...

Salam.Sizden soramak isleyän soragym bar.Uniwersitetde okayan hem bolsak öz ugruñdan online okuwlara garnaşyp bilerismi?Online okuwlar haysy yurtlarda barka?Bilyäniñiz bar bolsa kömek edäyiñ...?

Dowamy »

169 1
Bilim, ikicak tarapyndan 1 month ago

Gündogarda Täze ýyl baýramçylygy

Gündogaryň käbir ýurtlarynda täze ýyl baýramçylygy aý kalendarynyň hasaby boýunça bellenilýär.Bu diýildigi Täze ýyl 31-nji dekabrda däl-de,ýanwar aýynyň aýaklarynda ýa-da fewralyň ilkinji günlerinde bellenilýär diýildigidir.Hytaýlarda,Wýetnamlarda,Ýaponlarda we Koreýlerde Täze ýyl baýramçylygy aý kalendary boýunça ilkinji aýyň täze Aýynyň dogmagy b...

Dowamy »

154 2
Bilim, Waharman tarapyndan 1 month ago

"Titanik"gämisi

"Titanik"gämisi geçen asyryň iň äpet gämisidi.Ony "White Star"kompaniýasynyň dolandyryjylary Brýus Ismeý we Jeýms Pirri gurmagy maksat edinýärler.
Şeýlelikde,1909-njy ýylyň mart aýynda bu kaşaň we ýokary tizlikli gäminiň gurluşygyna girişilýär hem-de gysga wagtyň içinde gurulýar.
1911-nji ýylda "Titanigiň"suwa göýberiliş dabarasy bolu...

Dowamy »

347 1
Tehnologiýa, Waharman tarapyndan 1 month ago

Muny bilmek gyzykly (4)

Gyşyna agaçlar ösmeýärler.
* * *
Grafiki multiplikasiýanyň başyny başlaýjy fransiýaly suratçy Emil Kol hasaplanýar.1908-nji ýylyň 17-nji awgustynda Parižiň "Jimnaz"teatrynda ilkinji gezek onuň multfilmi görkezilýär.
* * *
Fransuz alymy Amper heniz on üç ýaşyndaka matematika boýunça özüniň ilkinji işini Lion akademi...

Dowamy »

250 2
Bilim, Waharman tarapyndan 1 month ago

Haýwanat dünýäsindäki täsinlikler (4)

Laçyndyr bürgüt 2 kilometrden-de belentlikden ýerde ýöräp barýan syçanjygy saýgarýar.
* * *
Žiraf düz meýdanda ýörände 2 kilometrlikdäki zady aýyl-saýyl saýgaryp bilýär.
* * *
Dünýäde öý itleriniň 400 görnüşi bar.
* * *
Günorta Afrikada 20 müňden gowrak pil ýaşaýar.
* * *
Dinozawr...

Dowamy »

191 0
Bilim, Waharman tarapyndan 1 month ago

Ilkini sagatlar

Durmuşda gündeki ulanýan enjamlarymyzyň biri-de sagatdyr.Daşyndan göräýmäge,sadaja bolup görünse-de,onuň işleýşi we döreýşi täsindir.
Günüň dogup ýaşmagy,ýüregiň urmagy,pasyllaryň çalyşmagy...bularyň arasynda näme umumylyk barka?Bu ýönekeý,olaryň döreýiş hereketi yzgiderli.Ýagny şol bir hereket belli bir wagtda gaýtalanyp durýandyr.Irki döwü...

Dowamy »

131 0
Bilim, Waharman tarapyndan 1 month ago