Ýürek 250 million gezek urmagy üçin näçe wagt gerek?

Häzirjik bir suraty gördümde, özümçe hasap-kesip edip gördüm.

Suratda ýazylmagyna görä:
1 200 000 filtrli böwrek
576 megapiksel göz
2.5 million GB ýat
Bütin ömür 250 millon gezek urýan ýürek
100 000 km damar sistemasy.

Seretsem diňe şul ýürek urşuny hasaplamagym mümkin eken, çünki böw...

Dowamy »

309 2
Sorag-jogap, ZET-PRO2003 tarapyndan 4 weeks ago

"Ýürekdeşim, ýüregimdeş..!" oýlanma

Ýürekdeşim, ýüregimdeş..!

"HÜÝRSYPAT GYZA

Gözleň çydamymy synaga salýar,
Sözleň gülle bolup ötýär içimden.
Saňa duşup, haýallady hyýallam,
Saňa duşup, galdym wagtyň göçünden.

Ömrüme gülgüne öwüşgin çaýdyň,
Özüme özümi garşy goýduň sen.
Ýylan ýaly sypyrdym-da geýimim,

Dowamy »

172 2
Edebiýat, MrOKaS tarapyndan 4 weeks ago

"Täze gelin"

TÄZE GELIN

Nätanyş töwerek,
Nätanyş ojak,
Diňe bir söwer ýar tanyş hem ýakyn.
Bilýär gelin ýat hem bolsa özüniň,
Indi ýat däldigni bu ojak üçin.

Gaýynene töwerekde hozanak,
Eý görýär çagalar «Gelneje» diýşip.
Gyzjagazlar ony ussat hasaplap,
Keşde öwrenýärler ýanyna üýşüp...

Dowamy »

195 0
Edebiýat, MrOKaS tarapyndan 4 weeks ago

POEZIÝA

Iň gözel gyzlaryň gözlerinde sen,
Hemem bägül ýaly ýaňaklarynda.
Ot ýaly oglanlaň sözlerinde sen,
Heniz syrylmadyk eňeklerinde.

Aýlanyp durşunda bu täsin dünýäň,
Arzuwyň guş bolup barşynda bar sen.
Birden-ä sen bizi güldürip bilýäň,
Birden bolsa gözümizi ýaşlar sen.

Bahar ýapra...

Dowamy »

126 2
Edebiýat, 12 tarapyndan 4 weeks ago

BAGT NÄMEDE?

BAGT NÄMEDE?

Şägirt halypasyndan: «Bagt pulda däl» diýen söz näderejede hakykata laýyk gelýär?» diýip sorapdyr.
Halypasy munuň dolulygyna hakykata laýyk gelýändigini aýdypdyr. Muny subut etmekde müşgillik ýok. Çünki, pula düşek satyn alyp bilersiň, emma uky satyn alyp bilmersiň, nahar satyn alyp bilersiň, emma işdä satyn alyp...

Dowamy »

205 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 4 weeks ago

ÝODA SEREDIŇ!

ÝODA SEREDIŇ!

Gije ok geçmez jeňňel diýilýän gür tokaýda azaşan iki sany adam barada eşidipdim. Ol juda howply tokaýmyşyn: ýyrtyjy, ýabany haýwanlaryň mesgeni, özi-de gözedürtme tümlükmişin. Olaryň biri akyldarmyşyn, beýlekisi, müňkürmişin.
Birden gök gübürdäp, ýyldyrym çakypdyr. Şonda müňkür asmana, akyldar bolsa ýagty düşen...

Dowamy »

207 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 4 weeks ago

OÝLANMAN SÖZLESEŇ...

OÝLANMAN SÖZLESEŇ...

8-nji synpda okaýardym. Men mugallymyň öňündäki partada oturýardym. Bir gezek arakesme bolsa-da, daşaryk çykman otyrkak, yzky partalaryň birinde oturýan oglan synpdaşym eli kitap-depderli geldi-de, “Homaýewa, biz haýsy temany geçdik” diýdi. Men geňirgenmek bilen onuň ýüzüne bakdym-da, hiç hili pikirlenmän, şu söz...

Dowamy »

296 1
Edebiýat, 12 tarapyndan 4 weeks ago

"Marvel" kino aleminin yyldyzy aradan chykdy.

"Marvel" kino aleminin ilkinji "Gara tenli" supergahrymany, yagny "Gara Bars" filminin yyldyzy, 43 yashly aktyor Chedwik Bouzman duyn aradan chykdy. Aktyorda 2016njy yylda "Rak" keseli anyklanypdy, Chedwik 4 yyl bu kesel bn goreshipdi...

Dowamy »

235 0
Täzelikler, soho tarapyndan 4 weeks ago

Her dürli Pikirler

1. Bir danadan sorapdyrlar. " Näme üçin köp heleýli erkek gowy? A näme üçin köp erkekli heleý erbet görülýär? " Dana şeýle jogap beripdir: " —Hemme gulplary açýan açar gowydyr hemmä gerekdir. Emma hemme açarda açylýan gulp erbetdir,oñ ýaly gulp hiçkime gerek däl "-- diýipdir.
''‘'"""""""'"'“""""""
2. Lukman hekimden sorapdyrlar:
...

Dowamy »

386 0
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 weeks ago

Adamlar hakynda gyzykly maglumatlar

1.XV asyrda adamlar gyzyl reňk hassalykdan guturýar diýip pikir edipdirler.
2. Haçanda adam gyzaranda onuň aşgazany hem gyzarýar.
3. Ak sakgal gara garanyňda çalt ösýär.
4. Sakgallyň 7-15 müň tary bolýar. Olar her ýylda 14sm tizlikde ösýär.
5. Adamyň 80% gyzgynlygy kelleden gelýär. 6. Adamyň myşsasy kebelek gurçugyny...

Dowamy »

350 0
Bilim, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 weeks ago

Wifi tizligini güýçlendirmek

Wi-Fi tolkunlary radiotolkunlardan emele gelendir, Ýagny telefonuňyz ýada radiolaryňyzyň üsti bilen alýan elektromagnit tolkunlarymyz ýaly. Wi-Fi tolkunlary diýseň gysga bolýar, adaty görnüşi 12sm uzynlygynda bolýar. Uzaklaşdygyňça signaly peselýär, köpüsi (Türkmenistanda kanun tarapyndan rugsat berilenler) 45 metrden uzaga gidip bilenok. Aslynda d...

Dowamy »

402 0
Tehnologiýa, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 weeks ago

Gowy goşgulardan

Şeyle golay yaşasa-da bir wagtlar,
Käte ayra düşyär adam-adamdan.
Seniň bilen bile geçen pursatlar
Ömürbaky çykmaz meniň yadymdan.
Läläm, seni ömürbaky unutman,
Biler bolsaň, şu zeyilli yigit men.

Senem yüregiňde saklasaň adym,
Öňküdenem artar kalbymda şadym,
Birdenem... unudyp, alaysa...

Dowamy »

134 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 4 weeks ago

Goşgy setirleri

Käte yeke çykyp gijeden-gije,
Käte şägirtlerin yzyna tirkäp,
Gijeler ogurlap towukdyr jüyje,
Bir ogry yaşanmyş obany çürkäp.


Asyl bir oba däl onuň çürkäni,
Köp yerlere yeten eken yzasy.
Ahyr bir gün...
Ajayyp bir yaz güni
Dolanmyşyn o bendäniň kazasy.

Üyşüşip bir...

Dowamy »

115 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 4 weeks ago

Goşgy

Ýigidiň ýüregi
ýanyp duran ot.
Eý,gözel gyz, seresap
golaýlaşsaň,ýakmagy mümkin,
bol, seresap.
Oda
bar,ne-de bir ynsap.
Onda ne haýa
Ýigidiň
Hanjar bilen
ýüregi-ýiti bir hanjar,
gyz,seresap bol,seresap,
bolsa oýun etmek kyn.
Eý,gözel
Awunmagyň juda

Dowamy »

92 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 4 weeks ago

"Garasharmyn?!"

Gitsem eger yarym uzak erlere
Geljegimi duyup yar garasharmyn?!
Bilmesem gurleship gormesen meni
Gorshjegimizi bilip yar garasharmyn?!

Seni soyse ozge yigit soygusin aytsa
Soyyan diyip oz erkine goymasa
Gelip senden jogabyny sorasa
Soyyanim bar diyip mana garasharmyn?!

Gunler g...

Dowamy »

140 1
Edebiýat, 12 tarapyndan 4 weeks ago

18 ýaş hakda goşgy.

Saparmyrat TÜRKMENBAŞY.

Gadyryny biliñ 18 ýaşyñ.

Ýüregiñ böküp dur dünýä sygañok,
Sähel zada gülen 18 ýaşym.
Uly dünýä bir garaýşa degenok,
Wah özgesi ýalan 18 ýaşym.

Duýmandyryn neneñ-niçik geçeniñ,
Toýlarda tans oýnap serden geçenim,
Şool gözeliñ gözlerine gaçanym,

Dowamy »

271 2
Edebiýat, Rakuten tarapyndan 4 weeks ago

MEN BIR OGUZ TÜRKMENI!

BEN BIR OĞUZ TÜRKMENIM

(Marş sözü)

Türkmeneli aslanları var olsun
Türkmene tek yüce Allah yar olsun
Toprağıma dikilen göz kör olsun
Kerkük Musul düşmanlara dar olsun.
Mavi gökde ayyıldız
bayrağım dalğalansın
Bu yurtta Türkmen adı
Şahlandıkça şahlansın

Dowamy »

96 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 4 weeks ago

Agamyñ öýlenişi

AGAMYÑ ÖÝLENIŞI

1.
Agam mugallymçylygy okap ýörkä, çarşaňňyly bir gyz bilen halaşypdyr. Kakam bu habary eşidip: —Bolubilýär. «Hökman öz obaňdan öýlenmeli» diýlen düzgün ýok. Bile okaýan bolsaňyz, okuwyňyzy gutaran dessiňize toý tutarys –diýdi. Ejem hem oba gyzlaryndan iki-ýeke göz astyna alyp ýöreniniň bardygyna seretmezden...

Dowamy »

449 4
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

Men seni söýýärin!

Men seni söýýärin, gunça lebiňi
Öpemde titreýän, çygyň mysaly
Men seni söýýärin, gijäň ýarynda
Ýalpyldap ýanýan, şemiň mysaly

Men seni söýýärin, gaty gujaklap
Jarlykdan asylan, bir gaýa ýaly
Men seni söýýärin, özümden gorkup
Arkaňda gizlenýän, bir saýa ýaly

Men seni söýýärin he...

Dowamy »

229 2
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 month ago

Degişmeler ýygyndysy 2. (1njini Gyzlara okamagy maslahat beremok)

Moskwa. Aeroport:
Bir türkmen adam aýalyny ýitiripdirde şony gozlap tutuş zala gygyrya diyyä:
- Eneş ej*ñ s**eyin nirde sen? Eneş ej*ñ s**eyin nirde sen??
Onuň yanyna aeroportyñ işgär aýaly gelip ondan soraya:
- Что случилось?, Почему вы кричите, люди пугаются.
- Я потерял жену.
- Нечего страшного пойдём...

Dowamy »

789 3
Täzelikler, Rakuten tarapyndan 1 month ago