EA kompaniýasy “Ýuwentus” sebäpli 750 million dollarlyk zyýan çekdi

Kanadanyň dünýä belli oýun konsoly “Electronic Arts” (EA) Italiýanyň “Ýuwentus” kluby sebäpli 750 million dollarlyk zyýan çekdi. “Ýuwentus” klubunyň adyny ulanmak hukugyny elinden gideren şereket “Ýuwentusyň” ýapon kompaniýasy, EA-nyň ezeli bäsdeşi “Konami” (PES oýunlaryny öndüriji) bilen şertnama baglaşmagyndan soň, “Nasdaq” biržasyndaky paýnamala...

Dowamy »

317 0
Tehnologiýa, Rakuten tarapyndan 4 weeks ago

The Mugallym - Çat, Şahsy otag, Blog döretmek, Agzalar, Podpisatsýa

Themug.ru

Täze mümkinçilikler

şahsy çat we grupbawoý çat.

Şahsy otag suratlar bilen.

Blog döredip bilersiňiz.

Agzalary görüp olara sms edip bilersiňiz we onuň statusyny we reýtingini podpishshiklaryny görüp bilersiňiz.

Podpisatsya edip bolýar.

g...

Dowamy »

236 1
Täzelikler, SEO mugallym tarapyndan 4 weeks ago

Hunlaryñ atalary hakynda

B.e.öñki 2255 ㅡ b.e.öñki 318-nji ýyllar aralygynda aýdyñ bolmadyk Hunlaryñ atalaryna degişli käbir maglumatlar bar. Pyşdyllaryñ gabyklary we süñkleriniñ ýüzüne ýazylan ýazgylarda Hunlaryñ atalarynyñ Çyn-maçyndaky dinastiýalar bilen gatnaşyklary hakynda gürrüñ berýär. Soñraky döwürlerde-de görnüşi ýaly Mongoliýanyñ günorta taraplaryndaky Ordos-Kans...

Dowamy »

269 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 4 weeks ago

Hudaýsyzlar (bolan waka 11- njy bölümi) Awtory: Nowça🌙

Şajan ýassygyň gurasyn sökdi we içine elin söküp içini dördi. Ol bir zada eli ildi, ony alyp görse, maşynyň teh pasporty eken, howlukman açyp gördi, görse bir gyzjagazy gujaklap duran är aýal bardy .
- wah,paliýamanlar öziňizde-de gyz bar ekenä, birniň hojalygyn dargatmaga nadip wyždanňyz çatdy hudaýsyzlar,maglyhlar , haýwandan azan nejizler...

Dowamy »

353 3
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 4 weeks ago

Hudaýsyzlar (bolan waka 10- njy bölümi) Awtory: Nowça🌙

Gapyny açyp seretse mekdep dosty Durdy gelipdir
— Oýýýý dost, sizäm gormek bar ekeni
- ölmede ýit diýleni dost, hany gir içerik
Şajan dosty bilen gadyrly salamlaşyp ony öýe saldy, oňa çaý çörek berip saçak ýazdy
Durdy
- başyňa duşen ähli ahwallary öýdäkilerden eştdim dost, bolmandyr özä welin eýesine gerek bolsa...

Dowamy »

244 0
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 4 weeks ago

Hudaýsyzlar (bolan waka 9- nji bölümi Awtory: Nowça

Şeýdip baýdak ýaly gelin elden gitdi.
Şajan Mähriň aşyn suwyn bir kemsiz berip , sowdy
Öý boşap galdy. Mähriň aýal dogany ekizjeleri öz ýanynda äkedeýin, goý olar bizde ulansyn, seniň işiň ýatymlyk bolansoň, bulara kim göz gulak bolsun
Soň hem Şajan, ýaman gorme welin jigimjanymyň ojagy boş durmasyn birin tapda öýlen
...

Dowamy »

248 0
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 4 weeks ago

Hudaýsyzlar (bolan waka 8- nji bölümi Awtory: Nowça

— ol nähili syr, aýt hany eştdeýin
Ol barmana şepegat uýasynyň nasagy gepletmaň çykyň ýandan çykyň ,çykyň diýensoň Şajan ýerinden turdy
Halys ysgyny bolmadyk Mähri eli bilen onyň elinden mäkäm tutdy we
- çagalaryma gowy seret, hor homsy etme,haýyş hemde talap senden, meni razy etjek bolsaň olary saňa goýýan, olaryň senden baş...

Dowamy »

224 0
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 4 weeks ago

Hudaýsyzlar (bolan waka 7- njy bölümi) Awtory:Nowça🌙

Ol barmana uzyn ýazylan sms-e gözi düşdi.Onda
— gelneje, bu men Jemal.
Siz bu haty okaňyzda men ýa bolaryn ýa ýok onçasyny bilemok,ýöne men indi bu dunýede ýaşasym gelenok.
Size meniň telefonym getirip beraý diýen gunim siz giddiňiz welin joram Gülbahar geldi.
Sähet maňa jaň edip,jaň edip halys ýadansoň jorama sms ýazyp...

Dowamy »

231 0
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 4 weeks ago

Hudaýsyzlar (bolan waka 6- njy bölümi) Awtory:Nowça🌙

Mähri zähräsi ýarylan ýaly daşaryk ylgady. Daş çykanda aýak uçdaky sygyr ýatakda, eýýam onça adamyň nädip üşenne akly çatmady,sygyr tama ylgady, baranda bir gyrada gaýyn enesiniň ýuzune suw sepip duran goňşyny Orazsoltana gözi duşdi, name bolanny görjek bolyp sygyr tamyň içine seretdi.Ol onça erkek adamyň ýanyna barmaga çekinip gaýyn enesiniň ýany...

Dowamy »

224 0
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 4 weeks ago

Hudaýsyzlar (bolan waka 5- nji bölümi) Awtory:Nowça🌙

Maşyn saklandy.Mähri maşyndan düşdüde Nurmyrada şu ýerde garaş diýip özi ýylgynlygyň içine sümüp gitdi.
Nurmyrat hiç zat sorama diýlensoň, ol sesin çykarmady. Maşynyna mündi-de Mährä garaşyp otyrdy
Mähri şol ýylgynly ýere geldi.
Maşyndan düşüp batly ýöräp gaýtsada ýylgynyň ýanyna ýetip barýaka sakga saklandy we haýaljakdan ýörä...

Dowamy »

230 0
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 4 weeks ago

Hudaýsyzlar (bolan waka) 4- nji bölümi Awtory: Nowça🌙

Mähri ekizleri gujagyna gysyp öz otagyna garşy gitdi
Ol çagalar bilen
guýmenip öz otagyndan öýläne çenli çykmady,ol olara guýmenip otyrka gaýyn enesi içeri girdi
- gelin diýýän-ä, Jemaljana ot ýaly gyzyp ýatyr men, jaň edýan welin oba doktormyz jaňyn alanok, bir işi çykyp daşaryk ukola puloka dagy telpunyn taşlap gidaýipdir...

Dowamy »

252 0
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 4 weeks ago

Hudaýsyzlar (bolan waka) 3- nji bölümi Awtory: Nowça🌙

Mähri:
—hudaýsyz,beýtme,degme:- diýen sözi ýada düşýar,ýüzine urlan batly şarpygyň zarbyna ol özinden gitdi ...
Naçe sagat ýatany bilmedik Mähri özine gelende ,ýylgynyň ýüzine gaçan pürlerin aýryp ýuzune düşýan guniň şöhlesine seredip, bu kemsitmä çydam bilman, bagryn çägä berip ýer bagyrtlap aglady.Birden sesin goýyp
— Jemaa...

Dowamy »

249 0
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 4 weeks ago

Hudaýsyzlar (bolan waka ) 2- nji bölumi Awtory:Nowça

Mähri çekinip zordan hawa diýdi
Öýlän giçlik ýola çykansoňlar garaňky gatlyşyp barýardy.
Ýolda gelýarka sürji ýolyň ugryndaky ýylgynly oýyň garşysyndaky obalyga girip ýanyndaky ýigdiň bir işin bir minut bitirýänja garaşmaklarny haýyş etdi.Mähri münen maşyny taksi bolansoň gownüne hiç zat getirmedi.Ol arkaýyn Jemal bilen ondan mundan h...

Dowamy »

251 0
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 4 weeks ago

Hudaýsyzlar (bolan waka ) 1- nji bölumi Awtory:Nowça

Men bu pajygaly wakany bir ýigdiň durmyşda maşgala durmyşynyň ýogyz kemsitmeleri esasynda, gurruň bermegi boýynça ýazdym.
Durmyşda bolan waka we daşdan ýakyndan eşdilýän, gaýtalanýan waka

....Şajan uzyn boýly görmegeý ýigitdi. Gara saçlary maňlaýyna duşup duran ,özine gelşik beren şadyýan alçak ýigitdi
Ol Mährini gullu...

Dowamy »

256 0
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 4 weeks ago

WEB SAHYPA DORETMEK

Oglanlar we gyzlar, ulylar we kiciler. Web programmirleme boyunca kabir kurslary gecdim, indi owrenen zatlary tejribede barlap goresim gelya. Name hakda web sayt yazsan yerlikli bolar, maslahatlarynyza garashyan

Dowamy »

323 4
Sorag-jogap, Fransuz tarapyndan 1 month ago

Name ucin ?

Name ucin Talyplar.com beyle gyzykly dal bu yeriñ gyzygyny nadip artdyryp bolar tazelikler gyzykly mowzuklar kan acylanok

Dowamy »

429 9
Sorag-jogap, Rakuten tarapyndan 1 month ago

Maslahat...

Çagany sport bilen gyzyklandyrmak we durmuşdada gerek bolar diýen maksat bilen haýsy sport ugruna ýerleşdirseň gowy bolarka?

Karate, sambo, dzýudo, taekwando, aikido, gimnastika, futbol, suwda ýüzme, wolleýbol...

Dowamy »

358 7
Sport, messibet tarapyndan 1 month ago

Kömek gerek

Salam doslar. Giç ýagśhy
Doslar ýüzdàki örgünleri nàdip aýryp bolar

Dowamy »

388 6
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago

Demiryolun programmasyny name uchin udalit etdiler?

Nahili samsyklyk!!!!??? Demor yolun biledini onlayn gornushinde satyn alyp bolmak sherti dorande begenipdim yone ulanyp gormandim! Indi bugun bilet aljak bolup play markede girip gozlesem hichhili prog yok? Name etdigi boldy bu!???? Mena oylanyp anyrsyna yetip bilen daldirin!

Dowamy »

497 8
Sorag-jogap, zumerchi tarapyndan 1 month ago

Birinji Duśuśyk nähili bolmaly

Salam doslar gowmysyñyz
Ilki bilen sizden maslahat soraýyn diýdim. Meniñ bir soyyan gyzym bar. Olam meni soýýàr. Biz imo messenjerinde tanysdyk. Tanysanymyza 1aý boldy. Men ony eýdip - beýdip duśuśyga teklip etdim. Soyyan gyzym bilen ilkinji sapar duśuśyp görüśümdà. Özümem birinji sapar gyz bilen siwdaniýa çykyp görüśüm. Nàhili hereketler et...

Dowamy »

806 24
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago