Banklar hakda gyzykly maglumatlar

Pul we gymmat bahaly zatlary kabul eden ilkinji edaralar ybadathanalardy. Mysal üçin, gadymy Afinynyň ýaşaýjylary toplan pullaryny Akropolyň ybadathanalarynda saklaýardylar we orta asyr ýewropalylar köplenç pullaryny monastyrlarda saklaýardylar.

"Bank" sözi italýan dilinden gelip çykýar. Banco sözi XV-XVI asyrlarda italýan dilinde...

Dowamy »

243 0
Sorag-jogap, bank tarapyndan 1 month ago

Banky talan bandalaryñ ele salynmagy

Iki sany maşyn uzyn göni köçede ýokary tizlikde sypyp barýardylar. Olaryñ biri öñde, biri bolsa yzda. Öñdäki maşynda kelleleri gara örtükli, diñe gözleri bilen agyzlarynyñ töwerekleri açyk maska geýinen banditlar yzdaky maşyna tarap pistoletlerinde ok atýardylar. Onuñ yzyndaky ýaşyl reñkli mersedesde bolsa £ulýana gelýärdi. Ol ýapyrlyp hem-ä okdan...

Dowamy »

227 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

Garriniñ ele salynmagy +18

Garriniñ ele salynmagy +18

Mafiýabaşynyñ eline naruçnik geýdirip ol özüne gelmänkä, stulda oturdyp ol özüne gelýänçä garaşdylar. Bir salymdan soñ mafiýanyñ başlygy özüne gelensoñ ol öz öñünde ýañja-da bir bulgur suw taýynlap beren tanyş zenana gözi düşdi. Ýöne onuñ ýüzi tanyş bolsa-da eşikleri polisiýa işgäriniñ eşigidi. Ol şonda el...

Dowamy »

307 3
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

Pygamberimiz (SAW) halk bilen gatnaśygy

Pygamberimiz ýedi ýaşdan ýetmiş ýaşa çenli dürli hünärli adamlar bilen gatnaşyk açyp, ynsanlar arasynda tapawut goýmandyr. Täze döreden jemgyýetinde her kimiň mynasyp paýyny bererdi. Musulmanlary gün-günden bagtly hem şadyýan ýaşar ýaly etmek, onuň başdan ýüreginde beslän işlerinden biridi. Muhammet pygamber (sAllahllahu aleýhi wesellem) her üýşmel...

Dowamy »

259 4
Bilim, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago

Powetkin bilen Waýt Mançesterde duşuşar

Russiýaly boksçy Aleksandr Powetkin şu ýylyň maý aýynyň 2-sinde britaniýaly Dillian Waýt bilen tutluşyk geçirer. WBC-niň superagyr agram derejesiniň çempionlyk guşagy ugrundaky duşuşyk Mançester şäherinde “Mançester Arenada” geçiriler. 40 ýaşyndaky Powetkin şu wagta çenli 38 duşuşykda 35 ýeňiş gazanyp (24-si nokaut), 2 gezek utuldy. 31 ýaşyndaky Wa...

Dowamy »

189 0
Sport, 12 tarapyndan 1 month ago

''Berginiz 7 manatdan kop bolmoly dal'' ýazgy hakda

Berginiz 7 manatdan kop bolmoly dal


Tmcelliñ düybünde işleýänlermi, ýa şol tmcelliñ başga işgärleriniñ hat-sowatsyzlygymy bilemok welin şol ýerde ünsüñizi bir zada sowmakçy.
Ine meselem 7 manada çenli karz alyp bolyar tmcelldan. Şonda yedi manatdan geçensoñ köplenç aljak bolup barlap göryäñ welin ''Siziñ berginiz 7 m...

Dowamy »

549 8
Sorag-jogap, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

Koronowirusdan goranmaklygyñ emelleri

Koronawirusdan goranmaklygyñ emelleri


Dünýä ýüzüniñ daşary ýurt teleýaýlymlarynda şu wagt göz-görtele gidip duran himiki-biologiki zäherlenmeleriñ garşysynda biz türkmenler nädip durup bilerkäk!?
Gelip gowuşýan habarlara görä hytaýda ýyldyrym çaltlygynda ýaýran Koronawirus dümewiniñ täsiri gyş geçensoñ öz täsirini ýit...

Dowamy »

506 7
Sorag-jogap, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

Abdallar

Abdallar


Sünni yslam daşynda galan birnäçe dini toparlarda gabat gelinýän, türkmenlerde Derwiş ýa-da Baba diýmeklik Abdal manysyny berýär.
Abdal diýmek Alladan başga dünýädäki hemme zatdan ýüz öwren adamdyr. Abdallyk mertebesine ýeten adam hakykatyñ çyn ýoluna düşmelidir.
Toparlaýyn bolan abdal zyýan çekene,ezi...

Dowamy »

155 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

Türkmen saýtlarynda ösüşleriň bardygy duýulýarmy?

Soňky wagtda özümä 2 sany saýta girýän esasy. Talyplar.com bilen Alemjahan.net saýtyna. Ikisinde hem biri-birinden gowy temalar barada gürrüňdeşlikler edilýär. Eşdişime görä pudak edaralarynyň hem hemmesiniň öz saýtlary bolmaklygy buýrulypdyr diýýäler, dogrumyka şol

Dowamy »

261 6
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 1 month ago

Komek

Salam yhk ansat programmany sonky versiyasy dusmeyar? 4 versiya tel. 64503558

Dowamy »

123 1
Täzelikler, Hamitbek Tajimuradow tarapyndan 1 month ago

Russiýanyň ykdysadyýeti barada 13 fakt:

1. Russiýa her gün 700 adamy ýitirýär“Eurasia Daily Monitor” -yň habaryna görä, Russiýanyň ilaty günde takmynan 700 adam, ýa-da ýylda 250 000 adam azalýar.

Sowet Soýuzy dargansoň, Murmansk ýaly käbir şäherlerde ilat 30% -den gowrak azaldy.

Bu pese gaçmak, ilatyň garramagy, immigrasi...

Dowamy »

337 1
Sorag-jogap, bank tarapyndan 1 month ago

Hudaýyň gapma-garşylygy

Dünýäde häzirki günde dowam edýän we güýjini ýitiren jemi 10 müňe ýakyn din/ynanç bardyr.
Bu 10 müňe ýakyn ynanç arasyndan Yslam we Yslamyň hudaýy Allah barada kiçiräk ýöne kyn seljerme geçirjek.
Yslamda, ýagny Gurhandan, hadyslardan we Yslam alymlaryndan Allahyň sypaty barada maglumat edinmek mümkin. Allahy taryp edilende onlarça syp...

Dowamy »

516 15
Sorag-jogap, Panturkist tarapyndan 1 month ago

Aramyzda solup galdy bir ýaprak

Atamyrat Atabaýew
(1948-2020)

Türkmen halkynyñ şahyry, türkmeniñ halk ýazyjysy, Ýaşlar Baýragynyñ eýesi bolan Atamyrat Atabaýew 03.03.2020-nji ýylda, ýagny düýn aramyzdan aýryldy. Ýatan ýeri ýagty, jaýy Jennetden bolsun!

Dowamy »

294 2
Sorag-jogap, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

MMUZON.RU | Online TV

Salam dostlar! https://mmuzon.ru saýtynda şu günden başlap Türkmen telekanallaryny online görnüşde tomaşa edip bilersiňiz...

Hormat bilen........

Dowamy »

137 0
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 month ago

Abdy dayy ft godek ft aragon - Serenada (aydymyn sozleri)

Abdy dayy ft godek ft aragon - Serenada (aydymyn sozleri)

Abdy dayy;
Eyy bir gysum gum bn aylan gawrymdan
Sen ucin oldim chykar meni inni aklyndan
Jahennem gapysynda sonky serennada sana
Öli ys gidenok mana goyup giden yaralandan
Wagtam gich sen yaly menem bosha itern
Lifeem gich meni sana...

Dowamy »

196 0
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 1 month ago

ŞAZADA SIDHASA BUDDANYÑ TARYHY (Jonatan Landau)-9

Pany rahatlar

Hemmeler şazadanyñ göwnüni awlamagyñ ugrundady. Oýunçy gyzlar onuñ daşynsa näz-kereşme edip, kebelek bolýardylar, onuñ gelşikli ýüzünde birazajygam bolsa, şatlyk nyşany görünermikä diýip göz aýlaýardylar. Ýöne Sidhasa olara perwaý hem etmeýärdi. Onuñ oý-pikirleri garrylyk, näsaglyk, ölüm wakalary bilen bentdi. Şazadany...

Dowamy »

134 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

ŞAZADA SIDHASA BUDDANYÑ TARYHY (Jonatan Landau)-8

Soñky urgy

Sidhasa bilen Çanna ýene araba münüp köşkden çykdylar. Wezirler, hyzmatkärler, köşk adamlary şazadanyñ yzyna tirkeşip, hatar durna ýaly bolup ýola düşdüler. Halaýyk ozalkysy ýaly köçäni dolduryp, olary şadyýan garşy alýardy. Hoşallyk bilen ugradyp galýardy. Emma şol wagt şazada ýene bir garaşylmadyk zada duş geldi. Onuñ gö...

Dowamy »

130 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

ŞAZADA SIDHASA BUDDANYÑ TARYHY (Jonatan Landau)-7

Ikinji syýahat

Patyşa oglunyñ keýpiniñ ýoklugyny eşidip gaýgy teşwişe düşdi. ''Nähili-de bolsa, oglanyñ göwnüni hoşlamak gerek'' diýip oýlandy. Ýene bir gezek tabşyryk bereýin, ony ýene syýahata alyp çyksynlar. Goý, ol şäheriñ başga-da owadan köçelerini boýlap, gezelenç etsin.
Çanna Kantakany ýene araba goşdy. Kapilawistany bo...

Dowamy »

130 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

Web sahypa, ýagny saýt nädip döredip bolýar?!

Web sahypa, ýagny saýt nädip döredip bolýar?!
Bu gün men sizlere web sahypa düzmek üçin nämeleri bilmeli we nähili programmalar gerekdigini aýdyp bermeçi.
Diýmek başladyk!!!
Bize gerekli zatlar:
1. Kompiýuter ýa-da Andorid sistemadaky telefon
2. Komp üçin(Notepad ++), Andorid üçin(WebMaster Lite)
3. Komp üç...

Dowamy »

303 9
Sorag-jogap, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 month ago

Aýdym minus etýäris!

Salam, islendik görnüşdäki aýdymlary karaoke minusyny taýýarlap berýäris!

MMUZON.RU ses reklamaly edilen MINUS mp3 bahasy: 5TMT
MMUZON.RU ses reklamasy ýok edilen MINUS mp3 bahasy: 10TMT

Isleg bildirenleriň ýagny hyzmatdan peýdalananlar mp3-leri https://mmuzon.ru saýtyna ýerleşdirilýär we şol ýerden öz telefonun...

Dowamy »

142 1
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 month ago