Microsoft kompaniýasy resmi taýdan "Windows 10-y" goldamagynyň gutarýan senesini yglan etdi

Microsoft 2025-nji ýylyň 14-nji oktýabrynda Windows 10 operasion ulgamy (OS) üçin goldawy bes etjekdigini habar berdi. Bu diýildigi Windows 10 OS-ly kompýuterleriň mundan beýläk Microsoft-dan howpsuzlyk täzelenmelerini we tehniki goldawy almajakdygyny aňladýar.
Kompaniýa Windows 10-a goldawyň gutarjakdygy barada ulanyjylara uzak wagtdan bäri...

Dowamy »

24 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

Bugatti Chiron 55 1 of 1-iň öz görnüşinde ýeke-täk nusgasyny hödürledi

"Bugatti Sur Mesure" topary eksklýuziw giperkar bolan Chiron 55 1 of 1-iň çykyşyny bildiriş etdi. Awtoulag 1931-nji ýylda Žan Bugatti tarapyndan döredilen, rowaýata öwrülen Type 55 Super Sport modeliniň ommažy hasaplanýar diýip, IXBT ýazýar.
Chiron 55 1 of 1 Type 55 Super Sport-yň gara-sary reňk gammasyny, şeýle hem onuň özboluşlylygyny görk...

Dowamy »

20 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

Harri Keýn Ýewropanyň iň köp gol geçiren futbolçysyna berilýän "Altyn butsy" baýragyny aldy

Mýunheniň "Bawariýa" klubunyň hüjümçisi Harri Keýn 2023/2024 möwsümiň jemleri boýunça Ýewropa ligalarynyň iň gowy bombardiri hökmünde "Altyn butsy" baýragyny aldy.
30 ýaşly iňlis futbolçysy Germaniýanyň çempionatynda 36 gol geçirip, ikinji ýerde ýerleşen "Ştutgartyň" hüjümçisi Seru Girassiden (28 gol) 8 gol öňe geçdi. Iň gowy bombardirleriň...

Dowamy »

24 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

100 ýaşly ýigit we 102 ýaşly gelin: ABŞ-da dünýäniň iň garry jübüti durmuş gurdy

Filadelfiýanyň (ABŞ) 100 ýaşly ýaşaýjysy Berni Littman 102 ýaşly Marjori Fiterman bilen durmuş gurdy. Är-aýal Ginnesiň rekordlar kitabyna girip biler – olaryň umumy ýaşy öňki rekorddan azyndan 7 ýyl ýokary diýip, Fox News habar berýär.
Jübütler, takmynan, 10 ýyl ozal garrylar öýünde tanyşdylar we şondan bäri aýrylyşman gelýärler. Ikisiniňem...

Dowamy »

20 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

Antarktidadaky buzlukdan şäheriň ululygyndaky aýsberg döwlüp aýryldy

Antarktidadaky Brant buz ýalpaklygyndan meýdany 380 inedördül kilometre barabar aýsberg döwlüp aýryldy. Bu soňky dört ýylda sebitde uly aýsbergiň üçünji gezek döwlüp aýrylyşydyr diýip, British Antarctic Survey habar berýär.
A-83 diýlip bellenen täze aýsberg Copernicus Sentinel-1 we NASA Landsat 8 Ýere gözegçilik ediş hemralary tarapyndan ýaz...

Dowamy »

18 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

IFixit Samsung bilen hyzmatdaşlygy bes edýär: koreý enjamlaryny bejermek kynlaşar

Elektronikany bejermek boýunça jikme-jik görkezmeleri bilen tanalýan iFixit kompaniýasy garaşylmadyk ýagdaýda Samsung bilen hyzmatdaşlygyň bes edilendigini habar berdi diýip, IXBT ýazýar.
Bu karar Samsung enjamlaryny abatlamagy ýönekeýleşdirmeklige gönükdirilen Samsung Repair Hub programmasynyň üstünde iki ýyl işlenenden soň kabul edildi. iF...

Dowamy »

19 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

BMW täze işgär aldy: SpOTTO robot-iti hereketlendirijileriň ýygnalyşyna gözegçilik edýär

BMW awtoulag konserni Boston Dynamics kompaniýasy tarapyndan döredilen SpOTTO robot itini özüniň Beýik Britaniýadaky Hems-Hall zawodynda ornaşdyrdy.
IXBT-iň habar bermegine görä, robot iki sany Ottonyň adyny göterýär - BMW-ni esaslandyryjylaryň biri Gustaw Otto we onuň ogly, dört basgançakly içinden ýandyrylýan hereketlendirijini oýlap tapyj...

Dowamy »

24 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

Innopolisde sürüjisiz elektrobus işe girizildi, ýöne ol sagatda 10 km tizlik bilen hereket edýär

Tatarystan Respublikasynyň Innopolis şäherinde sürüjisiz elektrobus synagdan geçirilip başlandy. Ol Innopolis uniwersiteti bilen Innoparkyň aralygynda 3 km ýol boýunça hereket edip, Popowa adyndaky tehnopark duralgasynda säginer. Elektrobus uniwersitetiň işgärlerini we talyplaryny gatnadar diýip, TASS habar berýär.
Elektrobus 10 adamy sygdyr...

Dowamy »

22 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

Raşid Meredow Astanada Gazagystanyň daşary işler ministri bilen duşuşdy

27-nji maýda Astanada Türkmenistanyň we Gazagystan Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi.
Türkmen tarapyna Türkmenistanyň wise-premýeri, daşary işler ministri Raşid Meredow, gazak tarapyna – Premýer-ministriň orunbasary, Gazagystan Respublikasynyň daşary işler ministri Murat Nurtleu ýolbaşçylyk e...

Dowamy »

19 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

Eýranyň işewür wekiliýeti Aşgabada geldi

27-nji maýda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Eýran Yslam Respublikasynyň işewür wekiliýetiniň agzalary bilen duşuşyk geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.
Wekiliýeti Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Ahmet Gurbanow kabul etdi.
Duşuşygyň barşynda taraplar ikitaraplaýyn sö...

Dowamy »

23 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

Planşetden noutbuga öwrülmek üçin bir ädim: Lenovo ulaldylýan displeýli planşet taýýarlaýar

Lenovo kompaniýasy geljek ýyl özboluşly çekilip ulaldylýan displeýi bolan planşeti çykarmagy meýilleşdirýär. Gurluşyň Samsung-dan 17 dýuýma çenli giňeldilip bilinjek 13 dýuým ekran bilen enjamlaşdyrylmagyna garaşylýar diýip, Sammobile habar berýär.
Bu innowasion displeý tehnologiýasy ilkinji gezek 2022-nji ýylda Samsung tarapyndan hödürlendi...

Dowamy »

19 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

Troýa söweşinde ulanylan harby esbaplar häzirki grek esgerlerinde synag edildi

Gresiýanyň alymlary Giçki bürünç eýýamynyň söweş hereketlerini modelirlediler we harby deňiz güýçleriniň esgerlerini Troýa eýýamynda ulanylan gorag esbaplarynda we ýaraglarynda söweş hereketlerini gaýtalamak üçin çagyrdylar.
Arheologlar 1960-njy ýylda Gresiýanyň günortasyndaky gadymy Mikenden birnäçe km uzaklykda ýerleşýän Dendra obasynyň go...

Dowamy »

17 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

Starlink indi adaty smartfonlarda işleýär: SpaceX wideo jaňy görkezdi

SpaceX Starlink hemra ulgamyna täze aýratynlyklary goşup, ony ösdürmegini dowam etdirýär. Şu hepde kompaniýa adaty smartfonlarda, hiç hili modifikasiýasyz, Starlink -iň kömegi bilen edilen wideo jaňy görkezdi. Wideony X-da görüp bolar.
Görkeziliş SpaceX-iň Waşington ştatynyň Redmond şäherindäki ştab-kwartirasynda geçirildi. Wideo jaň biri-bi...

Dowamy »

18 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

Ilkinji Dream Chaser DC-100 kosmos uçary uçuşa taýýarlanýar

Sierra Space kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen Dream Chaser DC-100 orbital kosmos uçary soňky synaglardan geçmek üçin ABŞ-nyň Florida ştatynyň Kennedi kosmos merkezine geldi. Eger ähli ulgamlary bökdençsiz işlese, ol şu ýylyň ahyrynda Halkara kosmos stansiýasyna (ISS) ilkinji uçuşyna çykar diýip, NASA-a salgylanýan Hi-Tech habar berýär.
...

Dowamy »

21 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

Ýaponiýada duzsuz iýmiti duzlaýan “akylly” çemçe oýlanyp tapyldy

Enjam gowşak elektrik togy bilen diliň tagam reseptorlarynda hereket edýär, bu adamy iýmiti asyl ýagdaýyndan has duzly duýmaga mejbur edýär: "Bu, batareýany ýalamak ýaly" diýip, Mail.ru ýazýar
Elektrik gyjyndyrmasy gaty ýeňil we bedene zyýan bermeýär.
Işläp düzüjiler, bu usul bilen tagamy ýitirmän duz sarp etmegi azaldyp boljakdygyny...

Dowamy »

20 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

1-nji iýundan Aşgabat - Awaza - Aşgabat aralygynda awtobuslar gatnap başlar

«Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti 1-njy iýundan başlap, Aşgabat – Awaza – Aşgabat ugry boýunça awtobus gatnawyny ýola goýýar. Bu barada "Türkmenawtoulaglary" agentliginiň saýtynda habar berilýär.
Aşgabat - Awaza - Aşgabat ugry boýunça awtobus hepdäniň ähli günleri sagat 06:00-da Aşgabat şäheriniň Atamyrat Nyýazow şaý...

Dowamy »

19 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

Türkmenistanyň Tehnologiýalar merkezi hyzmatlary barada habar berdi

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezi ýurdumyzyň innowasion ykdysadyýetini emele getirýän innowasion binýatlaryň esasy düzüjileriniň biri bolup durýar.
Tehnologiýalar merkeziniň esasy wezipesi ýokary derejeli ylmy pikirleri we çözgütleri işläp taýýarlamakdan we ylmy barlaglary geçirmekden ybaratdyr. Merkeziň düzüminde...

Dowamy »

20 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

Türkiýe daşary ýurtly raýatlara ýany bilen birden artyk smartfon getirmegi gadagan eder

2024-nji ýylyň oktýabr aýyndan aýyndan başlap, Türkiýä barýan raýatlara ýurduň çägine ýanyň bilen diňe 1 (bir) mobil telefonyny almaga rugsat berler. Täze düzgün elektron tehnikalaryň bikanun dolanyşygynyň öňüni almak maksady bilen girizildi diýip, AiF rus neşiri Karamanin Sesi neşirine salgylanyp habar berýär.
Täze düzgüne laýyklykda, ikinj...

Dowamy »

83 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago

Toyota "Hilux REVO BEV" modeliniň köpçülikleýin öndüriljekdigi barada mälim etdi

2025-nji ýylyň ahyrynda elektrik güýç gurluşly täze Toyota Hilux kysymly awtoulagyň çykmagyna garaşylýar. Onuň önümçiligi satylýan awtoulaglaryň 50%-i pikaplaryň paýyna düşýän ýeri bolan Tailandda ýola goýlar diýip, Reuters habarlar gullugyna salgylanýan IXBT habar berýär.
Täze Hilux REVO BEV-iň ýöreýiş ätiýaçlygy 200 km töweregi bolar. Muny...

Dowamy »

82 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago

Apple taryhda iň inçe iPhone-yň peýdasyna iPhone Plus-dan ýüz öwrüp biler

Apple kompaniýanyň taryhynda iň inçe smartfon boljak täze iPhone-ny çykarmaga taýynlanýar. iPhone 17 Slim diýlip atlandyrylýan bu modeliň 2025-nji ýylyň sentýabr aýynda iPhone 17 bilen birlikde hödürlenmegine garaşylýar diýip, habarly çeşmelere salgylanýan The Information neşiri ýazýar.
Şol bir wagtyň özünde kompaniýa, iPhone 14 Plus-yň we 1...

Dowamy »

79 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago