TUT SUWLARY UTUŞLY!

Salam dostlar TUT kolo we pyrtykal (fanta) 1.5 l we 0.4l suwlaryň gapaklaryndan utuş çykýar aksiya diýilipdir welin araňyzdan hakyky utuş alyp göreniňiz bamy näme çykdy?

Dowamy »

1445 3
Sorag-jogap, TMCELL11 tarapyndan 7 months ago

Bir damja soygi ber #5

Gullinin ejesi Myradyn aslynyn Lebaplydygyny bilip, ony tire-taypa dawasynyn bolmazlygy ucin bermejekdigini aytdy. Gulli Myrady ozinden hem gowy goryardi. Ejesini hem. Ol iki arada galdy. Name etjegini bilmedi. Ahyram aygytly netija geldi. Ol ony su yasyna cenli ulaldan ejesinin onun ucin eden aladalaryna atanak cekip, gacyp gidip biljek daldi. Yog...

Dowamy »

501 3
Edebiýat, sada. tarapyndan 7 months ago

Время (2021y)

M.Nayt Shyamalan-yñ filmleri ozuniñ uytgeshikligi bilen bellidir, onuñ dushuryan filmleri kopleriñ tankytlamagyna garamazdan, meñ:a iñ bir garashyp, soyup goryan filmlerimdir. Onuñ ishlerinden yene biri, taze "Время" atly triller, drama, fantastika we psihologiçeski filmidir.
Ar-ayal oz çagalary (ogly 6yash, gyzy 11yash) bilen dynç alysha gid...

Dowamy »

310 0
Täzelikler, soho tarapyndan 7 months ago

''PAÝHAS ÇEŞMESI'' kitabyndan

PAÝHAS ÇEŞMESI KITABYNDAN

Dosta bereniňi sorama, goňşa bereniňi dileme.

***

Haýyr dile goňşyňa, rysgal gelsin aşyňa.

***

Toý görki - bagşy, öý görki - goňşy.

***

Uzakdaky dogandan, ýakyndaky goňşy ýagşy.

***

Ýan goň...

Dowamy »

373 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 7 months ago

Golýat (Jalut) kimdir, nämedir?!....

Golýat sözi “Yalniz Kurt” seriýasy bilen öňe çykdy. Seriýa ATV-de efire berilýär. Onda, Golýat näme diýmek isleýär? Ýalňyz möjekdäki Golýat kim, aslynda ol barmy? Golýat sözi Türk kanalynyň “Yalniz Kurt” serialynyň täze bölüminde ekranda peýda boldy. Juma günleri ekranlaşdyrylan bu önüm, dürli mowzugy bilen tomaşaçylaryň ünsüni özüne çekdi. Serial...

Dowamy »

939 3
Bilim, *Hemedany tarapyndan 7 months ago

2021-nji ýylda ýurdumyzda iň gowy diýlip yglan edilen Dänew etrabynyň ähli ilatyna

Hormatly dabara gatnaşyjylar!

Hormatly adamlar!

Men şu günki şatlykly waka — «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly bolan geçen, 2021-nji ýylyň jemleri boýunça durmuş, ykdysady hem-de medeni taýdan ähli görkezijiler babatda Garaşsyz döwletimizde iň ýokary netijeleri gazanan we bäsleşikde ýeňiji diý...

Dowamy »

339 3
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 7 months ago

Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hat

Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Hormatly jenap Prezident!

Meniň Italiýa Respublikasynyň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlanylmagym mynasybetli iberen mähirli gutlagyňyz üçin Size hoşallygymy beýan edýärin. Munuň özi Siziň ýurdumyza berýän ünsüňiziň ýene-de bir subutnamasy boldy.

Dowamy »

230 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 7 months ago

Dänew etraby 2021-nji ýylda ýurdumyzda iň gowy diýlip yglan edildi

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny” üstünlikli amala aşyrmak, etraplarda we şäherlerde durmuş, ykdysady we medeni ugurlarda gowy netijeleriň gazanylmagyny hem-de...

Dowamy »

187 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 7 months ago

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 – 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy tassyklanyldy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz Watanymyzyň ykdysadyýetiniň ýokary depginde ösmegini üpjün etmek we işjeň maýa goýum syýasatyny dowam etdirmek, Türkmenistany senagat taýdan ösen döwlete öwürmek, bilimlere we innowasiýalara daýanýan, ykdysady, durmuş we ekologiýa taýdan amatly tehnologiýalary özünde jemleýän, ykdysadyýetiň pudakl...

Dowamy »

220 1
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 7 months ago

Türkmenistanyň 2022-nji ýyl üçin maýa goýum Maksatnamasy tassyklanyldy

“Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda” bellenen wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, 2022-nji ýylda milli ykdysadyýetimiziň köpugurly we durnukly ösüşini üpjün etmek, ýurdumyzyň eksport kuwwatyny artdyrmak, pudaklarda sanly ykdysadyýeti we döwrebap tehnologiýalary giňde...

Dowamy »

183 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 7 months ago

Ýurdumyzy 2022-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasy tassyklanyldy

Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň syýasy, ykdysady, durmuş we medeni taýdan ýokary depginli ösüşini üpjün etmek, milli Garaşsyzlygymyzyň we Bitaraplygymyzyň binýadyny has-da berkitmek, Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösen döwlete öwürmek, bilimlere we innowasiýalara daýanýan, ekologiýa taýdan amatly tehnologiýalary özünde jemleýän ykdysadyýet...

Dowamy »

167 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 7 months ago

G.Ataýewe Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen adyny dakmak hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

Garaşsyz Türkmenistanyň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmakda, ykdysadyýetiň, ylmyň, bilimiň we saglygy goraýşyň ähli pudaklaryny ösdürmek boýunça döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde gazanylýan üstünliklerde, ösüp gelýän nesillerimize milli däp-dessurlarymyza laýyklykda terbiýe bermekde ýaşuly nesliň hyzmaty örän uludyr. Gazanylan bu ajaýyp üs...

Dowamy »

221 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 7 months ago

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi (4-nji bölek)

Halk Maslahatynyň mejlisiniň dowamynda milli Liderimiz Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmakda, ykdysadyýetiň ähli ulgamlaryny ösdürmek boýunça döwlet maksatnamalaryny amala aşyrmakda gazanylýan üstünliklerde, ýaşlary milli däp-dessurlara laýyklykda terbiýelemekde türkmenistanlylaryň ýaşuly nesliniň uly hyzmatlaryny belledi.

...

Dowamy »

200 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 7 months ago

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi (3 bölek)

“Halkyň Arkadagly zamanasy” diýlip yglan edilen şu ýylda geçirilýän Halk Maslahatynyň mejlisi Watanymyzyň ýyl ýazgysyna altyn harplar bilen ýazylar. Şu forumda ýurdumyzy geljek 30 ýyllyk döwür üçin durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynyň esasynda, giň gerimli özgertmeleriň täze tapgyryna badalga berler.

Soňra döwlet B...

Dowamy »

182 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 7 months ago

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi (2 bölek)

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara fiziologiýa ylmy-kliniki hem-de Halkara sagaldyş-dikeldiş merkezleriniň gurluşyklaryna badalga berdi.

Welaýatlaryň ählisiniň hassahanalarynyň çagalar bölümlerine täze «Tiz kömek» awtoulaglary berildi.

Milli Liderimiziň tagallalary netijesinde, köpçülikleýin beden...

Dowamy »

200 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 7 months ago

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi (1-nji bölek)

Şu gün Maslahat köşgünde hormatly Prezidentimiziň, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi, bu forum biziň döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynda şanly waka öwrüldi.

Mejlisiň gün tertibine 2021-nji ýy...

Dowamy »

212 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 7 months ago

Otparazyň musulman bolşy barada.

Basraly Şemun bir otparaz bolupdyr. Şeýlede bolsa müsulmanlara hormat goýýan gowy häsiýetli adamdy. Hiç kim bilen dawalaşmazdy,yalan sözlemezdi, aýdan sözünde durardy we jomartdy,mertdi. Şeýle hem ol özüniň gül ýüzli goňşusy Hasan Basry hezretlerini gowy görerdi,ony uzakdan gelýänini görse aýaga galyp oňa hormat goýardy .
Hasan Basry hz hem...

Dowamy »

353 0
Sorag-jogap, Barbary tarapyndan 7 months ago

Saturn planetasy hakynda (giňişleýin)

Su yoğunluğu ile karşılaştırıldığında 0,69 olan bu değer, Yerküre'nin yoğunluğunun %12'si kadardır. Düşük yoğunluk, gezegenin akışkan yapısı ve kendi çevresindeki dönüş hızının yüksekliği ile birleşerek, Satürn'e ekvatorda geniş, kutuplarda basık elipsoit görüntüsünü vermektedir. Yansıtılabilirlik derecesi(albedo) 0,47 olan gezegen, böylece yüzeyin...

Dowamy »

238 0
Tehnologiýa, Jeksparro tarapyndan 7 months ago

Ýupiter planetasy hakynda (giňişleýin)

Jüpiter gerek çap gerekse kütle açısından Güneş Sistemi'ndeki en büyük gezegendir. Nispeten düşük olan yoğunluğu (suyun yoğunluğunun 1,33 katı), gezegenin akışkan yapısı ve kendi çevresindeki dönüş hızının yüksekliği nedeniyle, Satürn kadar olmasa da ekvatorda geniş, kutuplarda basık elipsoid görünüme sahiptir. Yansıtabilirlik derecesi (albedo) 0,5...

Dowamy »

213 0
Tehnologiýa, Jeksparro tarapyndan 7 months ago

Deýmos (Mars planetasynyň hemrasy)

Deimos, Mars gezegeninin bir uydusudur. İsim Yunanca "dehşet" anlamına gelmektedir. 12 Ağustos 1877 yılında Asaph Hall tarafından keşfedilmiştir. Muhtemelen Mars'ın yörüngesi tarafından yakalanmış bir asteroiddir. Mars'a olan uzaklığı 20 bin km'dir ve gezegenin çevresinde bir turu yaklaşık 30,3 saatte tamamlar. Ortalama 6,2 km çapa sahiptir.

Dowamy »

191 0
Tehnologiýa, Jeksparro tarapyndan 7 months ago