Stalin we palçy😎

😁😁😁

Dowamy »

330 38
Bilim, Ahmedik_97 tarapyndan 6 days ago

Chaga ya ene ata?

Kyn we oylandyryjy soragy shu gun tanyshlarym bn otyrkam soradym.

"Ene atanmy ya chaganmy? Haysysyny saylardyn?" diyip.

Biri chaga diydi. Biri ene ata diydi. Chaga tapylyan zat ene ata diydi. Onda chagany zynjakmy diydiler. Onda ene atany zynjakmy diydiler. Barde koca zynmak diyip dushundiler. Aslynda koca zynmak dal o...

Dowamy »

332 16
Täzelikler, Jаdygöý tarapyndan 6 days ago

Pizdets nahhuý blýät #6

Suratda näme görýän bolsaňyz öz pikiriňizi ýazyň.

Meselem: (bolup biläýjek jogaplar)

1. Gije asmanyň suraty teleskopdan alnan, älem tumanlygy.
2. Mikroskopdan alnan bakteriýaň suraty
3. Psihologik surat, terapewt surata seredip näme görýänini aýtmaly, meselem men buzdan gaýa görýän.

Ýagny...

Dowamy »

539 133
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 6 days ago

Pizdets nahhuý blýät #5

Bu temamda men gudurotly sanlar we simwollar barada gürläýsem diýýän. Has takygy olar çyndanam üstünlük getirýärmi? Ýa ýönekeýje zagowordan ullakan zat dälmi?

Hemmäňiz biziň göle bagşymyzy tanaýan bolmalysyňyz, hat-da birde ýartyňyz aýdymlarynam diňlänsiňiz. Hat-da köpiňiz şony mendir öýtýäňiz. Ýeri bolýa, siziňki dogry LEZZET alyň o...

Dowamy »

351 25
Täzelikler, TrustORG tarapyndan 6 days ago

Pizdets nahhuý blýät #4

Dynç alyp bolan bolsaňyz indi temamyza dowam edýäs, Payhaslydan girýän alasamsyk sen bolsa bize LEZZET BERMÄNE DOWAM ET WASÝOK. HANY BOL BU TEMANAM POHUŇA BULA, UMNYÝ PÝOSIK😁😁😁

Howwa zumerçi dossumyz hakykatdanam aktualnyja gep tapdy we tüweleme gowy pikir eken. Her sapar mowzuklaryma ýazylan 50-60 teswiri görüp ozallar nerwim oýnap...

Dowamy »

203 6
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 6 days ago

Tehniki näsazlyk... #2

Telefonumda maňa gerekli bir programma bar, ýöne ol maňa zyýanlymyş. Ony pozman ulansam hakykatdanam maňa zyýany ýetermikä ýa telefonum meni aldaýarmyka?!...

Dowamy »

304 18
Tehnologiýa, Ahmedik_97 tarapyndan 6 days ago

Test☺

https://funtriviaquiz.com/tr/d20/quiz/83515252
Barlap göriñ ☺

Dowamy »

152 5
Sorag-jogap, Arzuwum tarapyndan 6 days ago

Pizdets nahhuý blýät #3

Biraz temadan çykýas we surata seredip LEZZET ALÝAS😁

HOWWA ONSOŇ? TÜRSÜGIME AT DAKDA OTURYBER INDI.

Dowamy »

447 52
Täzelikler, TrustORG tarapyndan 6 days ago

Pizdets nahhuý blýät #2

Men başda düşündirmek üçin hemme zady #1 däki ýaly tupige iteläp ahyrynda hemmesini birikdirip netijäni düşündirjekdim. Emma kellämde aýlap beter bulam bujar etjegime düşündim. Şol sebäpden häzir men aýtjak bolýan teoriýamy düşündirjek we size has düşünikli bolar ýaly, ylmy eksperimentlerdir formulalary ulanjak dälde, ýönekeý gündelik görýän zatlar...

Dowamy »

274 75
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 6 days ago

****

Hytaýyň Sohu portalynyň alypbaryjysy Gara deňizden Amerikanyň soňky F-35 bombardirleriniň köpçülikleýin howa hüjümine Moskwanyň "jogabyny" çaklady.

Awtoryň bellemegine görä, hüjüm hereketleri bolan ýagdaýynda Nato "ullakan sýurprize" duçar bolar - Krymda ýerleşdirilen S-300PM-2 howa hüjümlerinden goranyş ulgamlary.

200...

Dowamy »

216 2
Täzelikler, Гость tarapyndan 1 week ago

Pizdets nahhuý blýät #1

Bilşimiz ýaly ylymda Ýer şaryny biraz güberçek diýip aýtýarlar (mandarin ýa-da kese duran ýumurtga ýaly) we dahhuýa subutnamadyr delil bla blalardan doly))

Nawerno diňe mende sorag döreýändir onda, näme sebäpden hemme ylmy suratlarda ýer tegelek rowny şar şekilinde görünýärkä? Ady belli Annagülümiziň ogly Nasajepbaryň delilleridir,...

Dowamy »

264 19
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 1 week ago

****

1. Putin Leningrad Döwlet uniwersitetiniň talyby bolanda,onuň maşgalasyndakylar lotoreýa oýnap «Запорожец» ulagyny utýarlar. Ulagy Putine sowgat edýärler. Wladimir ulagy öran gaty sürýärdi. Emma bir gezegem ulag heläkçiligine (awariýa) uçramaýar. Dogry, günleň birinde kimdir biri duýdansyz «Запорожец»iň teýine özüni oklaýar. Putin durup, ulagdan dü...

Dowamy »

351 4
Täzelikler, Гость tarapyndan 1 week ago

Pizdets nahhuý blýät (Sözbaşy)

Täze rubrika ýazyp başlajak. Adyny beýle saýlamagymyň sebäbi Alaýa wedmanyň roluny oýnaýan (wanda) göni ýaýlymda şu sözler bilen haýran galyşyny beýan edipdi. Wideosy köp ýerlerde häzir moda hem bolup gitdi. Menem göze görnüp duran prowallary ýazjaklygym üçin mowzugymyň adyny şeýle goýjak))
Rubrikamda biz global meselelere ser salyp geçeris,...

Dowamy »

216 11
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 1 week ago

Mehir

Durmush guryanlaryñ arasynda nika gyyylmagy sebapli,erkegiñ oylenen ayalyna ak yurekden beryan zadyna "mehir" diyilyar. Mehir ayalyñ hakydyr. Ol pul,mal,haryt,gyzyl-kumush we sh.m. zat gornushinde bolup biler. Mehir halk arasynda "galyñ" ady bn bilinyar.
Mehriñ iñ azy on dirhem (30gr) kumushdir, yokary derejesi bolsa çaklendirilmandir.
...

Dowamy »

231 3
Täzelikler, soho tarapyndan 1 week ago

Sheyle bolun!

sheylerak bolun! garramarsynyz....!)

Dowamy »

358 29
Edebiýat, zumerchi tarapyndan 1 week ago

XB Mawzer - Damakda EP

XB Mawzer'iň "Damakda" atly EP'i örän gowy eken, durmuş hakda 💔. Düýn alypdym. 5 aýdym bar eken. Başga-da diňlän barmy? Diňlemegi maslahat berýän.

Dowamy »

138 2
Täzelikler, Gurbanaly tarapyndan 1 week ago

.......

Eger-de,biziň internede logatip goýmaly bolsa "Altyn pyşbaga" logatipi tüýs ýerine düşerdi.
Manysy:Pyşbaga ýaly haýal-altyn ýaly gymmat.

Internetden kino skaçat edip alandan,şol kinonyň telewizorda bererine garaşmak, has amatly.

Tehnologiýa älemi çaltlyk bilen ösýär,geljekde iň ýakyn adamyňyza açmadyk syrlaryň...

Dowamy »

250 6
Täzelikler, Dowsypat00 tarapyndan 1 week ago

Fudbol Goryanler barmy

Kim haysy Fudbol komanda Baled edya

Dowamy »

179 17
Sport, mertogly tarapyndan 1 week ago

Alem-Chatymyza gelin! (alem-chat.xp3.biz)

Salam dostlar! Habarynyz bolsa chatovod sistemada chat acypdym ,yone telefondan giryan agzalar kyncylyk cekyan eken dizayny adaptasiya edilmanligi ucin.
Shol sebapden hem taze ,mobil telefonlar ucin adaptasiya edilen chat acdym ,gelin agza bolun ,we oz pikirlerinizi bolusin...

salgy: http://alem-chat.xp3.biz

Ahl...

Dowamy »

163 4
Tehnologiýa, SaDMaN tarapyndan 1 week ago

.....

Ozune rowa gormedik zadyny ilede rowa gormegin. Bir adam yagdayy yetenok diyip geymeyan eshiklerini berjek diymeklik yalnyshlykdyr. Sebabi ozune mynasyp gormedik eshigini birine nadip berjek:). Sadaka in gowy zat berilmeli. 10 goynun bar bolsa shonun icinde in gowsuny sadaka berilmelidir Ayagy dowlen oljek bolup yatany sadaka berilmez. Sadakanyn ma...

Dowamy »

324 17
Täzelikler, Jаdygöý tarapyndan 1 week ago