Hepdäniň jemi #2

Essalowmalaýkum, saýtdaşlar.
Bu gün 5-nji iýul hepdäniň ýekşenbe güni, bu gün saýtymyzda şu hepdäniň iň köp okalan we iň köp gürrüňi edilen temalarymyzy tanyşdyryp geçmekçi.
29-5-nji iýun/iýul aralagyndaky iň köp görülen mowzuklaryň TOP-5 ligi.

1-nji orunda, @Jeksparro agzamyzyň „Ruhly öý"diýen mowzugy.
350geze...

Dowamy »

206 10
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Biss Kod...

Ес Салам Алейкум Сайтдашлар!
Наче вагтлап Tv Varzish каналын бис кодыны тапмадым, ахырсоны бирки гунлукде тапдым ве сизинем аранызда тапман косенен бар болса пайлашайын дийдим. 2020ABEBCD0103D1

Шулар ялы говжа каналларын бис кодларыны билянлер бар болса пайлашсаныз миннетдар болардык!!!

Dowamy »

110 3
Sorag-jogap, soho tarapyndan 1 week ago

GARYP MAŞGALA (terjime)

  Bir gün Elif aglamjyrap, ýüzüni sallap mekdepden gelşine, kakasyna:
- «Kakajan! Joralarynyñ täzeje ýalpyldap duran köwüşleri bar, mañada birini alyp beräý!» - diýdi. Kakasy:
- «Häzir biziñ bergilerimiz köp, hem señ köwşüñ bar ahyryn» - diýse, çaga bu ýagdaýa gynypdyr we gaharlanyp täzeden sorapdyr, ýene-de şol jogaby alypdyr. Kakas...

Dowamy »

213 4
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 week ago

Gaçgak / hekaýa

GAÇGAK
(hekaýa)

Bu wakaň hekaýasy örän uzyn.
Owwal Peşka ejesi bilen ýagyşda ezilip, kä ekini orup alynan atyzdan, kätede ädigine sary ýapraklar ýapyşýan tokaýdaky sokmak ýoldan daň atýança ýöredi. Soňra gapyň açylaryna garaşyp, garaňky däliziň astynda iki sagada golaý durdy. Däliz howl...

Dowamy »

125 2
Edebiýat, Gürgençli tarapyndan 1 week ago

.....

@soho, @wagt, @12 gorunenok niredekaler bilyan yokmy?

Dowamy »

257 22
Täzelikler, yashalym tarapyndan 1 week ago

ChatsUp Messenger

Salam gowymy hormatly saýt agzalary men bu günki mowzugym Telegramyň täze görnüşi bolan ChatsUp programma bilen tanyş etmekçi bu programma imo ýaly wideo jaň gürleşip grupa kanal açyp bolýar play market dan ýükläp alyp bilersiňiz (ChatsUp)
Taýarlan Arslan Alaýew
Düşünmedik ýeriňiz bar bolsa habarlaşaýyň
+99362351817

Dowamy »

254 16
Tehnologiýa, Arslanalayew tarapyndan 1 week ago

Amazonkalar hyýalmy ýa hakykat

AMAZONKALAR HYÝALMY ÝA HAKYKAT?

Türkmenistandaky halklar skifleriñ ýaşan zamanasyndan-da öñ aýala hudaý hökmünde tagzym edipdirler. Gadymkylaryñ ene-hudaýa goýan hormaty mis asyryna we bürünç asyryna (b.e. çenli IV ㅡ II müñ) degişli heýkeljiklerde öz beýanyny tapypdyr. Heýkeljikler gödek ideallardan başlap, has kämil görnüşe eýe bo...

Dowamy »

117 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 week ago

Ýer Togalagyndaky Materikleriň tutýan meýdany näçekä?

Bilşiňiz ýaly,Ýer togalagynda Ýewraziýa,Afrika,Demirgazyk Amerika,Günorta Amerika,Antarktida,Awstraliýa we Okeaniýa ýaly meterikler bar.Ýewraziýa materiginiň tutýan meýdany 54 832 586,Afrikanyňky 30 288 064,Demirgazyk Amerikanyňky 24 196 507, Günorta Amerikanyňky 17 846 017,Antarktidanyňky 13 176 727,Awstraliýa we Okeaniýanyňky 8 945 664 kilometr i...

Dowamy »

76 0
Sorag-jogap, Waharman tarapyndan 1 week ago

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy -Köneürgenç meteoriti

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy-Köneürgenç meteoriti 1998-nji ýylyň Iýun aýynyň 20-sine,ýerli wagt bilen 17 sagat 30 minutda,Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň merkezi Köneürgenç şäherinden 5 kilometr günortada ýerleşýän "Derýalyk"daýhan birleşiginiň ýaşaýjysy Nurly Gandymowyň gowaça meýdanyna gaçdy.Ol Ýere 3,7 metr çümüp,emele getiren çukurynyň...

Dowamy »

206 3
Bilim, Waharman tarapyndan 1 week ago

“ ENE ZEMINIŇ ÝYLGYRŞYDYR ”

Ene Zeminiň ýylgyrşy, dünýäniň ýaraşygydyr. Ene dünýäde, iň mähriban zenandyr. Zenan diýmegiň özünde bir ütgeşik gudratlylyk bar. Zenanlaryň asyllylygy, mylaýymlygy, mertebeliligi, päkizeligi, sabyrlylygy, nuranalygy, şirin sözlüligi, özboluşly mekdepdir. Halkymyz zenana-Zemindäki perişdä, Enä-mukaddes käbä, gyza-mertebä, gelne-nesil dowamaty hökm...

Dowamy »

46 0
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 1 week ago

Şeyleräk turkmeni goresim gelyar

Bir-birine göwni ýetsin, ynsanyň,
Öz kemine bir azajyk uýalsyn.
Aklyň-a bar welin, ýöne goýalsyn,
Şeýleräk türkmeni göresim gelýär.

Ýokarrakda bolsun gyşyk geplerden
Döşe kakman, goý, öwrensin köplerden.
Öz-özüňi arassala galplardan,
Şeýleräk türkmeni göresim gelýär.

Er...

Dowamy »

91 1
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 1 week ago

Gyz-Gelin waspy................

Ýagşyny wasp etmek-şahyra adat,
Diňe adatam dal, hökmanlardandyr.
Gelinler içinde gördüm bir apat,
Yol, apatam ona gurbanlardandyr.

Maňlaýy bahardan ýasalan ýaly,
Yaňagy saherden ýasalan ýaly,
Gabagy mahirden ýasalan ýaly,
Dodaklary şeker damýanlardandyr.

llerniň barmagy misl...

Dowamy »

65 0
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 1 week ago

Akylly daýhan

Gadym zamanlarda bir patyşa köşgüne gelýän ýoluň ortarasynda uly gaýa daşyny goýdurupdyr. Ýurduñ iñ atly täjirleri, iñ uly kerwenleri we köşk işgärleri şol ýoldan gatnapdyrlar. Patyşa indi olaryň neneñ çykalga tapjakdyklaryny görmek üçin şol yola seredip oturyberipdir. Emma hiç hili üytgeşikligem bolmandyr, täjirlerem, köşk işgärlerem daşyñ daşynda...

Dowamy »

161 0
Edebiýat, Rakuten tarapyndan 1 week ago

Jynlar barada biziň bilmeli zatlarymyz

Bellik! Yüregi gowşak adamlara we 16
ýaşdan kiçilere okamak maslahat
berilmeýär!
Sebäbi içindäki käbir maglumatlar
siziň psihologiýaňyza erbet täsir
hem edip biler.

Ähli dinlerde barlygy dürli ýollardan kabul edilen bu garañky älem bilen bagly ünsüñizi jemlejek 18 hakykaty siz üçin ýazdym.
...

Dowamy »

275 3
Sorag-jogap, Arslanalayew tarapyndan 1 week ago

Jynlar barada bilesiňiz gelse

Bellik! Yüregi gowşak adamlara we 16
ýaşdan kiçilere okamak maslahat
berilmeýär!
Sebäbi içindäki käbir maglumatlar
siziň psihologiýaňyza erbet täsir
hem edip biler.

Jyn"sözi-örtülgi,ýapyk,gizlin manylary berýär.Bu sözden döreýän ençeme söz bar.Olaň käbirleri:

Jenan-gije diýmek.Bu söz...

Dowamy »

223 0
Sorag-jogap, Arslanalayew tarapyndan 1 week ago

Iň iri kinotoplum haýsy ýurtda ýerleşýärkä?

Iň iri kinotoplum Belgiýada ýerleşýär. Brýussel şäherindäki bu kinotopluma 26 kinoteatr girýär.Şol kinoteatrlara 160-dan 700-e çenli tomaşaçy sygýar.Kinotoplumyň 450 orunlyk kinozaly-da bar.Bu kinotoplum birbada 6000 tomaşaçyny kabul edip bilýär.

Dowamy »

83 1
Sorag-jogap, Waharman tarapyndan 1 week ago

Durmuşdan nägile bolmaň

Eger durmuşyňyzdan nägile bolsaňyz okamagyňyzy maslahat berýärin!!!
Eger holodilnigiňizde iymitiňiz, şkafyňyzda eşiginiz, ýaşara öýüňiz, ýatara ýeriňiz bar bolsa siz dünýädäki 75% adamdan baýsyňyz!
Eger jübiňizde sowarlyk puluňyz bar bolsa siz dünýädäki 8% baý adamyň hataryna girýäňiz!
Eger şu gün irden sag- aman turan bolsaňyz...

Dowamy »

198 2
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Çagajyk (terjime)

... ýene-de, köçäñ bir gyrasynda otyr(her agşam bolşy ýaly). Ejesi bilen kakasy bolmansoñ, häzir mamasy bilen ýaşaýardy. Elindäki şaryny hem, hiç wagt ýanyndan aýyrmaz, beýleki çagalar dükandan elleri doñdurmaly gelýärkä, olara serederdi. Ony hiçkim halanokdy, goñşylaryny seretmez, deñ-duşlary aralaryna goşmazdy. Aslynda, ol şeýlebir mähirli we aky...

Dowamy »

115 1
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 week ago

Gyzlar hakynda 10 geň hakykat

Salam dostlar. gelin temany azajyk uytgedeliň. Gyzykly temajyk siz bilen paylashayyn diydim.
Aslynda gyzlar bilen oglanlaryň gurluşy we fiziki aýratynlyklary köp. Arassaçylykdan başlap beýleki häsiýetlere çenli arada uly tapawut bar. Olar oglanlara garanyňda has inçe ruhly we duýgyr bolýarlar. Geliň onda gyzlara degişli bolan 10 hakykaty bi...

Dowamy »

434 6
Täzelikler, Rakuten tarapyndan 1 week ago

Dymdym. dymmaklygym dymdyrana sowgadym bolsun!!!

- Seniň üçin "GADAGAN" diýdiler. -
Gadaganlyklar çeýnelmek üçindir diýdim.
- Seniň üçin "MÜMKIN DÄL" diýdiler.
Möhüm bolany mümkinsizligi başarmakdyr diýdim.
- Seniň üçin "BOLMAZ" diýdiler.
Dünýäde bolmajak zat ýokdur diýdim.
- Seniň üçin "KYN" diýdiler.
Aňsat bolsady gadyry bolmazdy diýdim....

Dowamy »

158 3
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago