Mary we Ahal welaýatlarynyň häkimliklerinde wezipe üýtgeşmeleri geçirildi

15-nji aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçiren iş maslahatynyň barşynda Ahal welaýatynyň we Mary welaýatynyň häkimliklerinde wezipe üýtgeşmelerine gol çekdi.
Hususan-da,
Serdar Annamyradowiç Kakabaýew Ahal welaýatynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.
Amanmyrat Berdimyradowiç Abdyllaýew, s...

Dowamy »

15 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Türkmenistanyň Prezidenti welaýatlaryň häkimleri bilen möwsümleýin işleri maslahatlaşdy

15-nji aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedow obasenagat toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer T.Atahallyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda we sebitlerde alnyp barylýan möwsümleýin işleriň barşy bilen bagly meselelere garaldy.
Maslahatyň ba...

Dowamy »

16 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Şawkat Mirziýoýew we Raşid Meredow hyzmatdaşlygy giňeltmek meselelerini maslahatlaşdylar

15-nji aprelde Daşkentde Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen “Merkezi Aziýa – Aýlagdaky arap döwletleriniň hyzmatdaşlyk geňeşi” strategiki dialogynyň daşary işler ministrleriniň ikinji duşuşygynyň maksatnamasynyň çäklerinde goňşy ýurtda bolan Türkmenistanyň daşary işler ministri, wise-premýer Raşid Meredowyň arasynda duşuşyk geçirildi....

Dowamy »

13 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Lanzante atelýesiniň özboluşly MakLaren Senna-sy auksiona çykdy

Auto.ru habarlar gullugynyň habar bermegine görä, RM Sotheby's auksionynda Lanzante iňlis týuning-atelýesi tarapyndan üýtgedilen MakLaren Senna GTR superkarynyň özboluşly nusgasy satuwa çykarylar.
Bu awtoulag 2020-nji ýylda Le-Mane-niň 24 sagatlyk ýaryşynda MakLaren F1 GTR-niň ýeňşiniň 25 ýyllygy mynasybetli döredilen LM25 taslamasynyň bir b...

Dowamy »

14 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Ummanyň düýbünde jandarlaryň 100-den gowrak täze görnüşi tapyldy

Täze Zelandiýanyň Baunti ternawyna geçirilen ekspedisiýa uly açyşa sebäp boldy: alymlar 5 kilometre çenli çuňlukda ýaşaýan jandarlaryň 100-den gowrak täze görnüşini tapdylar diýip, Mail.ru ýazýar.
Ocean Census-iň, Täze Zelandiýanyň Milli suw we atmosfera barlaglary institutynyň (NIWA) we Te Papa Tongarewa muzeýiniň düzülen gözlegçiler topary...

Dowamy »

16 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Dünýäniň üçünji raketkasy Alkaras Barselonadaky ýaryşdan çekildi

Barselonadaky ATP-500 ýaryşynyň iki gezek çempiony ispaniýaly Karlos Alkaras şu ýyl sag elindäki şikes sebäpli ýaryşda çykyş etmez. Bu barada ATP-niň metbugat gullugy habar berdi.
Mundan öň, 20 ýaşly ispaniýaly Monte-Karlodaky “Masters” ýaryşyndan çekildi. Şu möwsümde Alkaras 15 ýeňiş gazanyp, dört ýeňlişe sezewar boldy we Indian-Uellsde geç...

Dowamy »

15 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Derweze krateri ýanmagyny bes edip biler: metan zyňyndylaryny azaltmagyň usuly tapyldy

“Garagumuň ýalkymy” diýlip atlandyrylýan 60 ýyldan gowrak wagt bäri ýanýan Derweze krateri metan zyňyndylarynyň çeşmesi bolmagyny bes edip biler. “Türkmengaz” döwlet konserniniň Tebigy gaz ylmy-barlag institutynyň hünärmenleri kraterde gazyň ýanmagyny ep-esli azaltmaga, geljekde bolsa bütinleý saklamaga mümkinçilik berjek usuly hödürlediler.
...

Dowamy »

15 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

21 ýaşly litwaly türgen disk zyňmak boýunça 1986-njy ýylyň dünýä rekordyny täzeledi

Litwaly Mikolas Alekna Ramonada (Oklahoma ştaty) geçirilen ýaryşlarda disk zyňmak boýunça dünýä rekordyny täzeledi. Bu barada X sosial ulgamynda Bütindünýä ýeňil atletika assosiasiýasy habar berdi diýip, RBK ýazýar.
“Miolas Alekna 74,35 m aralyga disk zyňmak bilen erkekleriň arasynda dünýä rekordyny täzeledi” – diýlip, habarda aýdylýar.

Dowamy »

15 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

ABŞ-da itler üçin awiakompaniýa peýda boldy, olar salonda uçarlar

Amerikanyň itler üçin oýnawaç öndürijisi Bark adamlary we olaryň öý haýwanlaryny gatnatmak üçin niýetlenen çarter uçuşlaryny işe girizdi. Häzirlikçe Bark Air iki ugry hödürleýär: Nýu-Ýork – Los-Anjeles we Nýu-Ýork – London diýip, New York Post habar berýär.
Bir taraplaýyn uçuş 6000-8000 dollara düşer. Bu baha esasynda itlere we olaryň eýeler...

Dowamy »

19 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

FotoLab ykjam goşundysy arkaly telefonyň çeholyna islendik suraty çap etdirip bolýar

FotoLab ykjam goşundysy islendik suraty telefon çehollaryna çap etmek hyzmatyny hödürleýär. Bu ykjam goşundynyň üsti bilen isleýän çeholyňyzy ONLAÝN görnüşde sargyt edip bolýar.
Munuň üçin bar gerek zat – telefonyň modelini saýlamak we haýsy suraty çap etmek isleýändigiňizi karar bermek.
Suratly çehollar telefona özboluşly görnüş berý...

Dowamy »

14 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

“Forbes” dünýäniň iň baý mirasdüşerleriniň sanawyny hödürledi

Ýylsaýyn baýlygy milliardlarça dollardan geçýän mirasdüşerleriň sanawy barha uzalýar. Bu sanawa öz baýlygyny artdyrmak üçin yhlasly zähmet çekýänler hem, şeýle-de maşgala biznesini dolandyrmakdan çekilip, ony üçünji şahslara ynanýanlar hem girýär.
“Forbes” žurnaly 2024-nji ýylda dünýäniň iň baý mirasdüşerleriniň sanawyny düzdi. Reýtingiň ilk...

Dowamy »

16 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Günde ýokary klasly dört partlama hasaba alyndy

Duşenbe güni Günde M klasly dört partlama bolup geçdi. Bu barada Amaly geofizika institutynyň Geliogeofizika gullugyna salgylanyp, TASS habar berýär.
M1.7 klasly birinji partlama 06:18-de (Aşg.) hasaba alyndy we 20 minut dowam etdi. Soňky partlamalar, M1.0, M2.3 we M1.2 12:32-de başlandy. Ähli partlamalar gysga tolkunly radio aragatnaşygynyň...

Dowamy »

11 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Apple ähli Mac kompýuterlerine emeli aň ornaşdyrýar

Apple 2024-nji ýylyň ahyryna çenli ähli Mac hataryny emeli aňly täze M4 çipleri bilen täzelär.
Bloomberg-iň berýän habaryna görä, kupertinoly kompaniýa her Mac enjamyna emeli aň mümkinçilikleri bolan M4 çipleriniň täze neslini ornaşdyrmagy meýilleşdirýär.
Täze M4 çipleri üç görnüşde bolar: Donan, Brava we Hidra. Donan MacBook Pro-nyň...

Dowamy »

15 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Kolorado kitaphanasyndan alnan kitap 105 ýyldan soň gaýtarylyp berildi

Kolorado ştatynyň kitaphanasy resmi web sahypasynda 105 ýyl mundan ozal getirilmeli bir kitabyň ýaňy-ýakynda yzyna gaýtarylyp berlendigini habar berdi.
Walter Skottyň «Aýwengo» atly taryhy romanynyň gapagyndaky maglumatlara seretseň, kitap 1919-njy ýylyň 13-nji fewralynda yzyna berilmelidi. Şeýle-de bolsa, şu ýyl bir aýal eseri kitaphana get...

Dowamy »

14 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Hytaý sement öndürijisiniň paýnamalary 15 minutda 99% pese gaçdy

Hytaýyň sement öndürijisi China Tianrui Group Cement Co.-iň paýnamalary 15 minutda 99% pese gaçdy, şondan soň çarşenbe güni söwda togtadyldy diýip, Bloomberg ýazýar.
Gymmatyň peselmegi, takmynan, 281 million paýnamanyň satylan söwdalaryň gidýän döwründe boldy, bu kompaniýanyň paýnamalarynyň üçden bir bölegini emele getirýär. Söwda sessiýasyn...

Dowamy »

16 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Kriptowalýutalar birden 10-30% arzanlady. Bitkoin ýitiren bahasynyň bir bölegini yzyna almagy başardy

Şenbe güni geçirilen söwda sessiýasynda bitkoiniň hümmeti düýpli üýtgäp başlady. Iki sagadyň dowamynda esasy kriptowalýutanyň bahasy, takmynan, 10% arzanlap, 60-61 müň dollar töweregi aşaklady, hatda, birža baglylykda, ondanam birneme arzanlady.
Pese gaçyş Ýakyn Gündogarda ýagdaýyň ýitileşmegine sebäp boldy. Geosyýasy meýdançadaky dartgynlyl...

Dowamy »

15 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

UFC 300: ýubileý ýaryşyň netijeleriniň doly sanawy

14-nji aprelde Paradaýs (ABŞ) şäherindäki “Ti-Mobaýl Arenada” UFC-niň 300-nji belgili ýubileý ýaryşy geçirildi. TmCars täsirli nokautlar, demikdiriji usullar we garaşylmadyk netijeler bilen garyşyk başa-baş söweş sungatyny söýüjileriň ýadynda galjak ýaryşyň netijesini hödürleýär.
Agşamyň esasy söweşinde Aleks Pereýra birinji raundda Jamal Hi...

Dowamy »

11 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Aşgabatda halkara hokkeý ýaryşy badalga alýar: dürli ýurtlardan 10 topar

15-nji aprelden 20-nji aprel aralygynda paýtagtda halkara hokkeý ýaryşy geçiriler. Mart aýynda habar berşimiz ýaly, ýaryş Döwlet bedenterbiýe we sport komiteti tarapyndan gurnalýar. Ýaryş sportuň gyşky görnüşleri boýunça sport toplumynda geçiriler.
Ýaryşda Türkmenistana ýurduň sekiz gezek çempiony – “Galkan” kluby wekilçilik eder.
Ýa...

Dowamy »

13 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

2025-2026-njy ýyllar üçin GDA-nyň sport paýtagtlary kesgitlenildi

12-nji aprelde Minsk şäherinde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçirildi diýip, Türkmenistanyň DIM-i habar berýär.
Duşuşyga Azerbaýjanyň, Belarusyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Russiýa Federasiýasynyň, Täjigistanyň, Özbegistanyň daşary işler ministrleri, Ermenistanyň, Türkmenistanyň...

Dowamy »

12 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Apple ulanylan bölek şaýlary peýdalanyp, iPhone-ny abatlamaga rugsat berer

Apple iPhone-ny abatlaýyş syýasatyny ýumşadýar: 2024-nji ýylyň güýzünden başlap müşderiler we hyzmat merkezleri abatlaýyşda öň ulanylan bölekleri peýdalanyp bilerler.
Birinji tapgyrda batareýalary, displeýleri, kameralary we beýleki bölekleri çalyşmak mümkin bolar. Smartfon ulgamy zawodyň kalibrlemesi esasynda bölekleriň hakykylygyny kesgitl...

Dowamy »

14 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 days ago