Bir günde 13,5 mlrd dollar ýitgi: Mask ýene-de ikinji ýere düşdi #talypçy

SpaceX we Tesla kompaniýalarynyň ýolbaşçysy Ilon Mask “Forbes” žurnalynyň dünýäniň iň baý adamlarynyň reýtinginde liderligini ýitirdi. Bu barada abnews.ru habar berýär.

Neşiriň maglumatlaryna görä, Maskyň baýlygy bir günde 13,5 mlrd kemelip, 176,2 mlrd dollara barabar boldy. Netijede, ol birinji orny Amazon kompaniýasyny esaslandyryj...

Dowamy »

70 1
Täzelikler, sssss_1 tarapyndan 1 day ago

Benzin çyrajygy ýanandan soň ulag näçe ýol geçip bilýär? #talypçy

Bakdaky benziniň derejesini görkezýän çyrajyk ýanyp başlandan soň ulagda näçe kilometr geçip bilersiňiz we az ýangyç bilen hereket etmek nähili netijelere getirip biler? Bu soraglara car.ru web sahypasynyň hünärmeni jogap berdi.

Onuň aýtmagyna görä, bu mesele, köplenç, şäherara syýahat wagtynda awtoulagyň eýesi şäher ýakasyndaky ýol...

Dowamy »

57 0
Täzelikler, sssss_1 tarapyndan 1 day ago

2020-nji ýylda dünýäde kompýuter satuwy soňky 10 ýylda iň çalt depgine eýe boldy #talypçy

2020-nji ýylda kompýuter satuwynyň ösüşi soňky on ýylda iň çalt depgine eýe boldy. Muny COVID-19 pandemiýasy wagtynda mobil enjamlardan kompýutere geçiş tendensiýasyny görkezýän pudak maglumatlary tassyklaýar. Bu barada interfax.ru habar berýär.

"Kompýutere bolan isleg onuň satuwyny ýokarlandyrýar we ähli zat ösüşiň dowam etjekdigini...

Dowamy »

23 0
Täzelikler, sssss_1 tarapyndan 1 day ago

„Salam, kaka...“

Salam, kaka. Men Arzyman –
birwagt
arasyna siňip giden türkleriň…

„Türkmeniň düzünden üzüldiň“ diýme,
„Düzüldiň – diýmegin – hatarna durnaň.“
Bu aýralyk agyr deger ejeme,
Emma doganlarym boýnuny burman
ýaşar hem oňlar meniň gaýdanym.

(Aýdanym bilenem ýeňlemez ýüküm,
Gowu...

Dowamy »

85 2
Edebiýat, Pegas tarapyndan 1 day ago

Saglyga zyýanly gündelik edýän 7zadymyz #talypçy

Milliardlarça­ adam gündelik durmuş­ynda saglyga ýaramaz ­täsir edýän ýalňyşlyk­lary goýberýär. mensl­ife.com web sahypasy hünärmenleriň göräýmä­ge zyýansyz ýaly görü­nýän, ýöne öňüniň aly­nmagy hökmany bolan i­ň köp ýaýran endikler­ hakyndaky maslahatla­ryny çap etdi.

1. Lukmanlar irden de­ň wagt aralygynda gaýtalaný­an jaň sagadyny...

Dowamy »

624 1
Täzelikler, sssss_1 tarapyndan 1 day ago

Alymlar ertirlikde näme iýmelidigini aýtdylar #talypçy

Adamlaryň köpüsi sagdyn iýmitlenmegiň ýollaryny ähli tarapdan öwrenýärler, ýöne gaty ýönekeý soraglara gezek gelende welin aljyraýarlar diýip, cursorinfo.co.il ýazýar.

Adatça, biz ertirlik naharyna kän bir ähmiýet berip barmaýarys, ony gaty bir möhüm hasaplamaýarys we artykmaç semremezlik üçin ertirligi iýmesek hem bolar diýip pikir...

Dowamy »

49 0
Täzelikler, sssss_1 tarapyndan 1 day ago

Indoneziýadaky ýertitremede 34adam ýogaldy #talypçy

Penşenbe we anna günleri Indoneziýada bolup geçen ýer titremeleriniň pidalarynyň sany 34-e ýetdi. Bu barada anna güni Tebigy betbagtçylyklaryň zyýanlaryny ýok etmek boýunça agentlige salgylanyp, Agence France-Presse agentligi habar berýär.

Mundan öň, agentlik 8 adamyň aradan çykandygyny we takmynan 600 adamyň ejir çekendigini habar b...

Dowamy »

45 2
Täzelikler, sssss_1 tarapyndan 1 day ago

Ärdogan koronowirusa garşy sanjym aldy #talypçy

NTV habar gullugynyň berýän maglumatyna görä, Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan Ankara şäher hassahanasynda koronawirusa garşy sanjym aldy. Bu barada ria.ru habar berdi.

Munuň öňüsyrasynda Türkiýäniň Saglygy goraýyş ministri Fahrettin Koja SinoVac hytaý kompaniýasynyň CoronaVac sanjymyny alyp, ýurtda koronawirusa garşy öňüni...

Dowamy »

55 1
Täzelikler, sssss_1 tarapyndan 1 day ago

Dünýäde täze milliarder peýda boldy #talypçy

Affirm maliýe tehnologiýasyny esaslandyryjylaryň biri, Kiýewde doglan Maks Lewçiniň baýlygy 2,7 milliard dollara ýetdi. Kompaniýanyň paýnama bahalarynyň birden ýokarlanmagy (tas iki esse) dünýäde täze milliarderiň peýda bolmagyna getirdi diýip, “Forbes” neşiri ýazýar. Bu barada lenta.ru habar berýär.

Milliarderleriň sanawyna Lewçin i...

Dowamy »

37 0
Täzelikler, sssss_1 tarapyndan 1 day ago

Hytaýda tizligi sagatda 620 kilometre ýetýän otly synagdan geçýär #talypçy

Hytaýda tizligi sagatda 620 kilometre ýetýän otly synagdan geçirilýär
Hytaýda sagatda 620 kilometre çenli bat alyp bilýän otly peýda boldy. 13-nji ýanwarda ýokary tizlikli magnit göteriji otlynyň nusgasy konweýerden çykdy. Bu barada maglumatlary paýtagt KHBS-i ýaýradýar diýip, bryansktoday.ru belläp geçýär.

Hünärmenleriň aýtma...

Dowamy »

27 0
Täzelikler, sssss_1 tarapyndan 1 day ago

Ar alyjylar gaýdyp gelýär #talypçy

"Ar alyjylar" ekranlara gaýdyp geler
“Marvel” studiýasynyň ýolbaşçysy Kewin Faýgi "Ar alyjylar" (“Avengers”) super gahrymanlar toparynyň kino dolanyp geljekdigini wada berdi. Ol bu barada IGN bilen geçirilen söhbetdeşlikde aýtdy diýip, kulturomania.ru habar berýär.

Söhbetdeşlikde ondan iň meşhur super gahrymanlar franşizasynyň...

Dowamy »

29 0
Täzelikler, sssss_1 tarapyndan 1 day ago

Türkmenistan we Hindistan syýasy geňeşmeleri geçirdi #talypçy

13-nji ýanwarda Türkmenistanyň we Hindistan Respublikasynyň Daşary işler ministrleriniň arasynda iki ýurduň DIM-niň orunbasarlarynyň derejesinde syýasy geňeşmeler sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň metbugat gullugy habar berýär.

Duşuşykda türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Daşary işler m...

Dowamy »

22 1
Täzelikler, sssss_1 tarapyndan 1 day ago

Tazelik

,,Urra - a - a! Busluk, planetamyzdan koronawirus ayrylypdyr! Dünya dowletleri bilen hosniyetli gatnasyklar yola goylupdyr, yollar, bazarlar acylypdyr, toylary, bayramcylyklary gecirmage rugsat berlipdir, maska dakynmak hem gadagan edilipdir!" diyip esitsen mana - da habar etsene!

Dowamy »

124 2
Täzelikler, Generalll l tarapyndan 1 day ago

Akina — Andhoý” demir ýol liniýasy işe girizildi #talypçy

“Akina — Andhoý” demir ýol liniýasy işe girizildi
14-nji ýanwarda Owganystan Yslam Respublikasynyň Akina-Andhoý beketleriniň aralygynda uzynlygy 30 kilometr bolan demir ýoly açyldy. Dabara teleköpri arkaly Türkmenistanyň we Owganystan Yslam Respublikasynyň döwlet Baştutanlary gatnaşdy. Muny Türkmenistanyň DIM-niň metbugat gullugy habar berý...

Dowamy »

21 0
Täzelikler, sssss_1 tarapyndan 1 day ago

Bilimnama #6 #talypçy

51.Üshüklik hem dana gerek alp yürek, doldyryp gaznany hem bermek gerek.
52.Rayata guwanyp, bolsa takaty, ãhli ishlerinde tapar rahaty.
53.Menden birnâçe sõz, nesihat saña, goydum unutmagyn, doga et maña.
54.Bakyp gõr, kitaby agtaran kishi, hünãrli ãr eken, kishi naybashy.
55.Bu dürli edeplik, üshünlik bile, hem arassa gülle...

Dowamy »

13 0
Bilim, LadaKalina. tarapyndan 1 day ago

Samsung Galaxy S21 tapgyrynyň täze smartfonlary #talypçy

Günorta Koreýanyň Samsung Electronics kompaniýasy iň täze flagman smartfonlary — Galaxy S21 we Galaxy S21+, şeýle-de Galaxy S21 Ultra-ny hödürledi. Tanyşdyrylyş kompaniýanyň saýtynda ýaýlyma berildi.

Samsung Electronics-iň mobil aragatnaşyk bölüminiň prezidenti we ýolbaşçysy Te Mun Ro häzirki wagtda adamlaryň uzak aralykdan işleýändi...

Dowamy »

40 1
Tehnologiýa, sssss_1 tarapyndan 1 day ago

Bilimnama #5 #talypcy

41.Gerekli üshüklik, birisi oñay, çyradan neneñsi aydyñdyr bu ay.
42.Halkyñ haky bardyr mãlik õñünde, mãlige-de hak bar halkyñ deñinde.
43.Bu rayat gorasa onuñ hakyny, mãlik hem gaygyrmaz jan bilen teni.
44.Mãlik berer buyruk bilen yazgyny, urush pursatynda tãlim-düzgüni.
45.Aydar ol neneñsi hile gurmany, bu dushman goshyny...

Dowamy »

18 0
Bilim, LadaKalina. tarapyndan 1 day ago

Puşkiniň monology #talypçy

I.
Terjimeçilerim,
Salawmaleýkim!
Meniñ adym Puşkin,
Bilemok siz kim?
"Öldürildi şahyr ~
Namys ýesiri"
Diýseler-de heniz,
Ölemok - diri.

Dünýäde ýaşasa,
Ýekeje şahyr,
Men entek-entekler
Ölmerin ahyr!

II.

Men namys...

Dowamy »

60 6
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 day ago

Ajaldan gaçan adam hakynda hekaýat #talypçy

Bir samsyk bar ýaly bir agyr derdi,
Süleýman patyşañ gaşyna bardy.

Şa diýdi: "Aýdyber, islegiñ näme?"
"Wah, zalym Ezraýyl mündi mekgäme.

Yzymdan galanok nirä ugrasam,
Tapaweri bu ýagdaýa çäre sen".

"Näme etmeli men? Bu niçik gepdir?"
"Şahym, sen şeýle bir harasat gopdur....

Dowamy »

60 0
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 day ago

!????

Kop aydylya tanamadyk adamlaryn bilen gurlesme diyip yone biz ol duzguni bozyarmysyk😉😈

Dowamy »

51 1
Täzelikler, Paris tarapyndan 1 day ago