Uyshmelen


salam gadyrdan turkmenler,menin size soragym sizi kop owdiler,owdik sona baka bu siten suwy cykyarmy ya mana seylemi gelin pikirlenip planly bir zatlar edelin mysal ucin hepdanin bir guni e-netde uyshmeli edelin,yada shona menzesh zatlar,bolmasa her kelleden bir zat chykyar onson gowne degishmelr yene nace nace zatlar chykyar,bashkalar purs...

Dowamy »

2138 5
Köneler, watanogly tarapyndan 16 years ago

Uçara yetişmedim :-)

Bugün Türk Howa Yollary bilen uçmalydym, gynansak-da İstabulyn propkasy sebapli taksi bilen gitsemem aeroporda yetişmedim. 20:55 de aeroporda bardym welin uçar 21:10-da bolanson meni almadylar registrasiya. Ay bor-da bahbit bolsun. Taksa 65 dollar berenie gynanyan. Şumat aeroportdan yazyp otyryn, bazardan gaydyp gelen öküz yaly yüzümi sallap. Hany...

Dowamy »

3119 32
Köneler, shahyr tarapyndan 16 years ago

Begence sorag

Begenc KONYA hezil beryarmi

Dowamy »

1912 4
Köneler, makine tarapyndan 16 years ago

DEN WALENTINE 14-gun galdy.

Salam dostlar bu men Yazik. Natdiniz hatymy okadynyzmy. Uytgeshikdir gorseniz. Jankaka nahili gowymy yagdaylar? Hindiler bilen onushyanmy? salam ayt olara, easasanam Shakruhana. Menem ITTU-den. Walentin gunune 14-gun galdy. Men ol gune sabyrsyzlyk bilen garashyan. Ine nesip bolsa ol gunu ayratyn bellejek.gyzyl gul yazan goshgyn uchin sagbol haladym...

Dowamy »

2218 3
Köneler, Yazik tarapyndan 16 years ago

Neshir ediljek goshgular we kitabymyzyn taze dash keshbi

Gowy goshgular kop barde. Dine iki sanysyny elipbiye gechirip bildim, yalnyshlarynyny duzeldemok sebabi men ozim yalnysh yazyan.

1. Türkmen Gözeli
Ýazyjy: Türkmenbalasy
2007-12-09

Türkmen gözel bu gün seni taryplap
Ýazjak saňa bu goşgymy

Uzynja saçlaryň dyzyňa gelÿä
Garaja gö...

Dowamy »

2040 5
Köneler, Derman tarapyndan 16 years ago

Semiz adamyn ishdasini \"pese dushurjek\" bolup,ol adamyn yadyny gowylashdyrypdyrlar.

Bilyanizmi nadip kop iymezlikden adama operasiya edyarler?
1-nji usul: Kellenizi achyarlardada ol tayda haysy bir kellan \"bolegini\" gerekli yerini duzeltyarler.
2-nji usul: men dushunyanimche kella elektrodlary dakyarlar, we elektrodlaryn usti bilen tok kella gechiryarler (bagyshlan dogry dushundirip bilemok sebabi ozumem gowy dus...

Dowamy »

2505 10
Köneler, Derman tarapyndan 16 years ago

Ozlem

karanlik aksamlarda mutsuz yarinlarda yalnizken uzaklarda gulmeyi unutma sevdiklerin seninle olmasada sevmeyi unutma sevmeyi unutmus olsanda sevildigini unutma
unutmamayida unutma

Dowamy »

2339 4
Köneler, jankaka tarapyndan 16 years ago

Yurdymyzda karz

Turkmenistanyn ykdydysadyyetini karzlashdyrmagyn esasy ayratynlyklarynyn biri bolup karzlaryn duzuminde Tm-nyn merkezi bankynyn karzlarynyn payyny yokary bolmagydyr. 2006-njy yylyn Alp-Arslan ayynyn 1-i yagdayyna ykdysadyyete gonukdirilen karzlaryn mocberi 16569.9 mlrd manada den bolup duryar. Solaryn 42.6%-ni tm-nyn merkezi bankynyn milli manatdak...

Dowamy »

3869 46
Köneler, Wepa tarapyndan 16 years ago

gutlayan

salam gadyrdan dostlar sag aman gezip yorensinizla,tuweleme bolubilya gaty gowy site ilki bilen sizi gutlayan sonrada shuny diyesim gelyar \\\"Turkmenler baglasa bir yere bili gurudar gulzumy deryayi nili\\\"sagbolun site`in edyan ishleri gaty kop in azyndan yurdumuzdan uzakda bolsak hem bir yere jemlenip pikir alshyp yurt habarlaryny duyup bilyar...

Dowamy »

1674 0
Köneler, watanogly tarapyndan 16 years ago

DEN WALENTINDA 1-yil dolyar

Salam Dostalar.Bu men YAZIK.Size bir taze uytgeshik habar getirdim. Siz 14-nji Fewralyn DEN WALENTIN gunuduguni bilyadinizmi? Menin 14-nji fewralda tanysyp yoren gyzym bilen goni 1-yil bolyar. Biz edil shol gun tanysypdyrs. BIZ ol guni bellemek isleyaris. Edil hindi kinolardaky yali. Sizde-de solar yali zat boldumy? BU hakynda nahilidir bir pikirin...

Dowamy »

3660 16
Köneler, Yazik tarapyndan 16 years ago

::Dostuma hat!::

Salam dostum ! Nahili yagdaylar? Uzak wagtdan bari hat yazanok la.. ya gaty başagaymy... Hytayda internet bir barmy? Ya entagem kepderi ya ördek ya da gotan ya da pyşdyl zat bilen habarlaşyalarmy? Nadip yaşayaney o tayda .. nam bolsa iyyaler diyyaler welin dogrymy şol .. gymyldasa boldugy.. sana göz gyzdyranoklar dalmi? sen bir gymyldatman gez.. S...

Dowamy »

2847 8
Köneler, vePAŞkA tarapyndan 16 years ago

Yazylan goshgular yitip gitmesinler: neshir edeli olary!!!

Turkmenlerin dine ~ 1 % internede girip, bizin goshgularymyzy okap bilyarler, a galan 99 % hich hachan bizin goshgularymyzy okamazlarmyka indi? - Okarlar, eger biz bir gayrat edip internetde hemme turkmen dilinde yazylan goshgulary, rowayatlary, ertekileri... biraz yalnyshlaryny duzeldip, gerekli yerde redaktorchylyk edip, we birinji goshgular kita...

Dowamy »

3037 11
Köneler, Derman tarapyndan 16 years ago

Uniwersitetde okaman talyp bolmak

Bizin hemmamiz talyp haysy bir okuw jayynda okamasagam. Sebabi bir adamy soymege owrenmek uchin, adam kop zatlardan gechyar: dine bashgalar barada pikir etmek, oz egin-eshigini egin-eshiksiz yoren adama bermek, gowy sozleri birine aytmak, in sonky choregini ach adama bermek.. we s.m ishler butin uniwersitetdaki okadylyan sapaklardanam kyn!
...

Dowamy »

2137 6
Köneler, Derman tarapyndan 16 years ago

Poeziýa diýen zat nämekä???

Siziň köpüňiz goşgy düzýärsiňiz.... gynansam-da men siziň araňyza goşulyp bilemok..... ýöne her gezek siziň goşgyňyzy (1je bent bolanda –da) okamda onuň aňyrsyndaky ýatan manysyny agtaryp tapjak bolýaryn..... siz poeziyanyň nämedigini bilýäňizmi ???.... şu gün tňtänden Gurbannazar Ezizowyň şu goşgyzyna duşdym soň bilemok näme üçin size ony ýazmaga...

Dowamy »

2123 5
Köneler, shagyzy tarapyndan 16 years ago

Poeziýa diýen zat nämekä???

Siziň köpüňiz goşgy düzýärsiňiz.... gynansam-da men siziň araňyza goşulyp bilemok..... ýöne her gezek siziň goşgyňyzy (1je bent bolanda –da) okamda onuň aňyrsyndaky ýatan manysyny agtaryp tapjak bolýaryn..... siz poeziyanyň nämedigini bilýäňizmi ???.... şu gün tňtänden Gurbannazar Ezizowyň şu goşgyzyna duşdym soň bilemok näme üçin size ony ýazmaga...

Dowamy »

1929 3
Köneler, shagyzy tarapyndan 16 years ago

talyplar.com 1 yash TOYY

hormatly agzalar, shahyryn ishinin koplugi sebapli bu yazgyny men yazmaly boldum.

Bilshiniz yaly yakynda tlayplar.com 1 yashady, onson bizem munun adaty bolmagyny islemedik we bir uyshmelen etmek isledik(turkmenin aydyshy yaly \\\"ys chykarmak\\\" isledik). Yagny yash toyyny bermeli etdik.

Planlarymyza gora baydak ayyn...

Dowamy »

3768 49
Köneler, Achilles tarapyndan 16 years ago

Halkara walýuta bazarynyň krizisa düşmegi

Hormatly agzalar.

Dünýä walýutasy bolup abş dollary ($) durýan bolsa (dünýäniň 2/3 böleginde) Onda walýuta hem abş-nyň ykdysadyýetine bagly bolýar. Ykdysadyýetiniň pese gaçmagyna birnäçe täsir edýän ýagdaýlar;
- Puluň möçberiniň (massasynyň) azalmagy;
- Şol ýurtda içerki önümiň möçberiniň peselmegi;
- Daşary ýur...

Dowamy »

2378 4
Köneler, Wepa tarapyndan 16 years ago

Tost

Salam. Geliň indi bolsa tost hakynda hem duryp geçeliň.

Bir goja dagyň üstinde bir çatmajykda ýaşaýan eken, ýaşynyň soňunda arkaýyn aýagyny uzadyp jan bermek karara gelipdir. Birdenem gapy kakylýar;
- kim sen?
- Men seniň ilkinji söýgiň,
- Ýok maňa bu ýaşdan soň söýgi hökman däl
Ýarym sagatdan soň ýene g...

Dowamy »

4761 46
Köneler, Wepa tarapyndan 16 years ago

Ýazgy_ýazyň kämilleşiň!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Soňky wagtlar talyplarda online bolýan agzalaryň we ýazgylaryň sanynyň artmagy göz-görtele görünýär – bu örän begendiriji ýagdaý!

Men şu ýagdaýy pikir edip otyrkam, sahypamyzyň köne halyndakyda Şahyryň “ýazgy ýazmak we özümizi bu babatda kämilleşdirmek” baradaky ýazanlaryny...

Dowamy »

2341 12
Köneler, ata tarapyndan 16 years ago

Söhbetdeşlikler

Salowmaleýkim hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bilşiňiz ýaly, sahypamyz bir ýyldan bäri size, ýagny, biz agzadyr myhmanlara hyzmat edýär. Belki-de, günümiziň köp bölegi şu sahypada hem geçýändir. Şol sebäpli-de, köpüňiz, aýratynam, aktiw agzalar sahypadaky köp ýazgydyr olaryň eýeleri barada azda-kände belli pikire baransyňy...

Dowamy »

3405 90
Köneler, ata tarapyndan 16 years ago