KIm bilmesek

Kim on bilmesek.
Patsanyn yekeje gyzy bolupdyr.Patsan gyzyna sawcylyga gelenlerin hetdi hasaby bolmandyr.Patsalyklardan,Hokimdarlar.Patsa olaryn hic haysynada gyzyny bermane razy bolmandyr.Gunlerde bir gun patsa gyzyny dine ussat yigide baermekcidigini ayan edip jar cekdiryar.Dunyan durli kunjinden ussatlar gelyar.Olaryn hic birisi hem pats...

Dowamy »

3483 50
Köneler, Arzyman tarapyndan 15 years ago

Käte

Käte oturyp öz-özümde şeýle soraglar ýüze çykýar.
Köp döwletler elektrik energiýasy bilen suwdan kynçylyk çekýärler, emma dünýäň ýüzünde suw bilen elektrik energiýasyndan köp zat ýok"
Belki araňyzda jagap berip biljek bardyr. ya-da sizde hem şular ýaly soraglar ýüze çykýarmy

Dowamy »

2470 11
Köneler, Wepa tarapyndan 15 years ago

Prezidentin sözleri...

«Туркменское государство будет всегда заботиться о каждом туркмене, в какой бы стране он ни проживал, – подчеркнул Гурбангулы Бердымухамедов. – Этнические туркмены, в свою очередь, должны заботиться о международном престиже Туркменистана и делать все для того, чтобы мир как можно больше знал о туркменах и их добрых делах».

«Туркменск...

Dowamy »

2461 0
Köneler, kafadan tarapyndan 15 years ago

oglanlar gyzlara yalkimli salam

Salam oglanlar gyzlar!

men taze agza.Men hem sizler bilen wagt geçirmek isleyarin. meni araniza kabul edersiniz diyip umyt edyarin.

hemmanize ustunlikler hemra bolsyn. bilelikde gowyja wagt geçirmek dilegi bilen.

Hemmelere salamlar soygiler

Dowamy »

2692 33
Köneler, Dashoguzly tarapyndan 15 years ago

Hosh gelipsiniz

ertiriniz hayyirly, millet!
goryan weli aranyzda taze gelenler bar yalyla. meselem olardan bngirl we nesilaladasy. nesilaladasy, bu agzamyza birzatlar yazypdyr. nesilaladasy, koshek!
hosh gelipsin. kop iyme. chiship gidipsiňä-ow.
emma bngirl bolsa hazirem gapyn ich tarapynda duran yalyla. bngirl! geliberin gechiberin. "gelen do...

Dowamy »

1960 4
Köneler, hoshowaz tarapyndan 15 years ago

Siziň eserleriňiz Türkmen METBUGATYNDA

Salam hormatly agzalar we okyjylar!

Dogrusyny aýtsam men Türkmenistanyň çäginden daşary çykyp gören adam-a däl şu wagta çenli. Emma internet sahypalary arkaly synymyň netijelerine görä daşary ýurtlarda ýaşap, okap, ygyp ýören kän türkmen beýinleri bar. Olaryň bir gün öz Watanyna nepi degmegine bolsa herkim garaşýar. Herkim öz elinden...

Dowamy »

1892 11
Köneler, nesilaladasy tarapyndan 15 years ago

gelin şatlanalyn!

bu movzuk dine şatlanmak üçün açyan.gam gussanyzy yatdan çykaryn!ondan name hanymlar ve jenaplar goyyan suratlarymdan lezzet alyn!

Dowamy »

4586 31
Köneler, kakabay tarapyndan 15 years ago

Balasyny yitiren ene

Birden rus dilinde goshgy yazasym geldi. Bu goshgy biraz chagasyny "yitiren" enan gaygysy barada aydyp beryar.

Плачет горько мать по сыну
Нету отрады ей в эти дни
Слезы горькие как река течет
И ни как вся боль не истечет

Плачет днями и длинными ночами
Нету сына уж давным давно
Только...

Dowamy »

2340 4
Köneler, Derman tarapyndan 15 years ago

Cheken Suratlarymyz

Dowamy »

9193 131
Köneler, Derman tarapyndan 15 years ago

Gaygyly Zenanlar

Her 9 sekuntdan, biri bir ayaly uryar Amerikada. Eger Amerikada bir ayal her 9 sekuntdan urulyan bolsa, onda Turkmenistanda her nache sekuntdan ka?

Ine size gaygyly zenanlara bagyshlanan goshgy. Biri belki bu goshguny terjime edip biler.

Another woman (Yene bir ayal)
Carol Geneya Kaplan
June 22, 2002

Dowamy »

3405 16
Köneler, Derman tarapyndan 15 years ago

Bilimli Bolun (e-books we olaryn sepleri)

Universitete gatnaman hem bilimli adam bolup bolyar (hich kim bolup bilmersin diyenok, bilyan). Henry Ford, biraz kollejde okap we ony tashlap mashin (FORD) yasamagyny bashlady, hich hili diplomasyz. (eger yalnyshmayan bolsam, eger yalnyshyan bolsam, onda men yalnyshymy tizrak duzeltmeginize hayysht edyan).
Gysgacha aydanda, ine size bilim h...

Dowamy »

3737 17
Köneler, Derman tarapyndan 15 years ago

Haywanlardaky enelik mahri

salam talyplar.com'yn agzalary we myhmanlary. keypleriniz yerindedirda enshalla. gechenlerde tw kanallarynyn birinde sheylerak bir hadysa gordum weli mena hayranlar galdym. belki sizem gyzyklandyrmagy mumkin. hadysa shu:
bir leopard aw gozlap yorka bir maymyny goryar we tutyar. maymyny olduryar we leoparyn dushmanlary bolanson ol oz awyny ag...

Dowamy »

2066 3
Köneler, hoshowaz tarapyndan 15 years ago

Kim kim ka....

Mena bir zady dushunmedim, yatan yeri yagty bolsun Beyik serdarymyzyn aydyshy yaly, hemme turkmen mi , ya da turklerin aydyshy yaly hemme turk mi? Bizar boldum şol turklere dushundirmekden kimin kim bolandygyny...Hem bir zady sorajak, aranyzda Silkroad Online oynayan bar bolsa men Mercury serverinde, garashyan, den dush bolar chay içeriz :)

Dowamy »

2955 34
Köneler, perahat tarapyndan 15 years ago

Microsoft Windows XP

salam hormatly den dushlar mahriban talyp dostlar,watanmyzyn ösüshine goshant goshjak oglanlar gyzlar men öz ene dilimizde Windows gozledim emma tapmadym dünyanin beyleki dillerinde bar orta asiyanyn beyleki hemme halklarynyn dilinde barda name uchin türkmen dilinde yok sebabini bilyan dostumuz barmyka aranyzda?bu name uchin beyle bolya ya bizin di...

Dowamy »

2818 14
Köneler, murad-001 tarapyndan 15 years ago

Yadyna salmak

adam hiç zady unudanok diyip eşidipdim dine şol yadynda saklanyan yere gidyan yollar yapylyarmyşyn, belki naçe terabytelarja informasiyalary, adamyn bary-yogy 100 yllyk ömründaki informasiyalary öz içinde saklap bilyandir

asyl men aytjak bolyan zadym bu daldi, hemme kii meselem etjek işlerini etman yadyndan çykaran halatlary bolya,...

Dowamy »

2059 7
Köneler, Maxat tarapyndan 15 years ago

Türkmenmin Sen? :)

Gadyrly talyplar
Awtobusda, yolda yadam başga yerlerde birini türkmene menzetseniz Türkmenmin diyip sorayanyzmy? :) Yadam türkmenlginizi bildirjek bolup jan edesiniz gelmesedem bir yerik jan eden bolup türkmençe gürleyan wagtynyz bolyamy? :)
Köp gabat geldim. Başymdan geçen bir iki wakany aydayn.
Bir dostum bilen E...

Dowamy »

2216 0
Köneler, agajan tarapyndan 15 years ago

ZENIT

Zenit düyn Bawariya bilen dene den oynady.
Nesip bolsa utmazmika. Vse taki nemeslere garşy :D

Dowamy »

2023 6
Köneler, agajan tarapyndan 15 years ago

Täze türkmen internet sahypasy

Sen şu sahypamyzda özüňe dürli peýdaly maslahatlar alarsyň diýip umyt edýäris. Makalalarda: Kun-fu, U-şu, Ýoga - bular adama peýdalymy? Ýorup berme, gipnoz, palçylara ýüzlenmek - bu bize zelel getirermi? Alaja dakmak adamy goraýarmy we ş.m gyzykly makalalara hoş geldiň.

www.merhemet.org

Hoş geldiň!

Dowamy »

3237 33
Köneler, Adam777 tarapyndan 15 years ago

In gowy aydymlar, klipler

halayan adymlarym:
A sizinki?

maksim Макsим Ветром Стать

Pelageya Пелагея - Любо, братцы, любо!

Jazz Miles Davis & John Coltrane- SO WHAT
louis armstrong & friends - nobody knows the trouble I have seen
Louis Armstrong - When The Saints Go Marching In

Dowamy »

9878 100
Köneler, Derman tarapyndan 15 years ago

gunluk

Salam.men bu sayetda (nowicok).Mana bu sayet (понравилас,очень приколнй)yonу dushniksiz.Sizden hayysht nirde namt barlygyny dushindirayin.

Dowamy »

2001 5
Köneler, Arzyshka tarapyndan 15 years ago