Öljek wagtyň Ruhanynyň Peýdasy Näme?


Garry Fred ýaraman keselhana düşüpdir. Maşgalasy Frediň indi köp ýaşamajagyny bilip maşgala ruhanysyny hem çagyrypdyr. Ruhany Frediň ýanyna gelip duranynda Fred ýerinden gozganyp eli bilen ýazmaga kagyz bilen galam sorapdyr.
Ruhany Frediň isleýän zatlaryny derrew düşünüp oňa kagy bilen galam uzadypdyr. Fred bolsa kagyza çalt çalt b...

Dowamy »

777 3
Köneler, 10 years ago


Bulary bilýärmisiňiz?

1. Amerikadaky Empire State binasynda 10 milýondan köp kerpiç bar.
2. John F. Kennedy 20 minudyň içinde 4 gazet okapbilýärdi.
3. Ak Tamda 13092 wilka çemçe piçak bar.
4. Bir kirpiniň ýüregi sagatda ortaça 300 gezek urýar.
5. Dünya takmynan 6,600,000,000,000,000,000,000 tonna.

Dowamy »

678 1
Köneler, 10 years ago


Geň Sorag 4

Üç alma bar ikisini aldym. Näçe almam bar?

Dowamy »

891 9
Köneler, 10 years ago


Geň Sorag 3

Musa Pygamber gämisine her haýwandan näçe jübüt aldy?

Dowamy »

716 5
Köneler, 10 years ago


Geň Sorag 2

Bir çopanyň 17 goýuny bar. Sürüde ýokuşujy kesel ýaýrady, dokuzy adyr keselledi, galanlary öldi. Çopanyň näçe goýuny bar?

Dowamy »

760 5
Köneler, 10 years ago


Geň Sorag

Marydan Aşgabada tarap hereket edip ugran we içinde 43 yolagçy bolan awtobusy sürýärsiňiz. Tejende 7 ýolagçy münüp, 5 ýolagçy düşdi. Kakada 8 ýolagçy düşdi, 6 ýolagçy aýakýoluna gidip geldi we 4 täze ýolagçy mündi. 6 sagat soňra Aşgabada baranyňyzda şofýoryň ady näme?

Dowamy »

722 5
Köneler, 10 years ago


Kelle agyrtýan sorag 2

Näme üçin super kleýler hemme zady ýapyşdyrýar da öz gabyna ýapyşmaýar?

Dowamy »

878 13
Köneler, 10 years ago


Kelle agyrtýan sorag 2

Zebralaryň çyzyklary haýsy reňk? Ýagny ýerlikdäki reňk gara bolup çyzyklar ak reňk mi? Ýada ýerlikdäki reňk ak bolup çyzyklar gara reňk mi?

Dowamy »

822 9
Köneler, 10 years ago


Kelle agyrtýan sorag 1


Näme üçin döwletleriň goýan tizlik çäklendirmesinden geçýän has tizlikli awtomobiller öndürülýär?

Meselem: 90 ýada 110 km/s bilen sürmeli köp ýerde. Emma soňky öndürilýän awtomobiller 220 - 350 km/s tizliginde öndürülýär.

Dowamy »

961 20
Köneler, 10 years ago


Gaçgak 2 (JOGAP)Juan her gezek serhetden geçeninde polisiýanyň ünsünü gumly sumka çekip her gezek motor alyp geçýär eken.

undefinedGaçgak

Dowamy »

912 16
Köneler, 10 years ago


Salam

Salam Talyp.com yň agzalary. diňe söýgi dälde beýleki möhüm temalar barada da tema açaýyň. diňe söýgi boldy durdyla.

Dowamy »

1032 19
Köneler, 10 years ago


Cadillac


Coloradoda 1957nji ýylda Michael Thornburn adynda birisi sport awtomobilleriň suratlaryny çekip çyzuwlaryny çyzýardy. Çeken suratlaryny gazetdir žurnallarda çap etdirýärdi. Az salymdan Michael Thornburn Ford kompaniýasyna işe durup bu ýerde sport maşynlaryň suratyny çekmäge we çyzmaga başlady.


1960 njy ýylda Cadillac...

Dowamy »

754 5
Köneler, 10 years ago


Gaçgak


Juan, motory bilen Meksikanyň serhedine gelýär. Motoryň arkasyna iki sany uly sumkany gören polisiýa `Sumkaňda näme bar?` diýip soraýar. Juan `diňe gum`diýip jogap berýär. Polisiýa ýene de şübhelenip sumkalary açdyryp barlaýar. Sumkada hakykatdan hem gumdan başga zat tapmaýar. Muňa razy bolman serhetdäkiler gumy labaratoriýada barlatýarlar....

Dowamy »

1075 21
Köneler, 10 years ago


Lotereýadan Näme Çykdy?


Ýetginjek Kenny goňşy obadan 100 dolara bir garry adamdan eşek satyn aldy. Eşegiň eýesi puly alyp `eşegi ertir raýonyň merkezine getirip saňa gowşuraryn` diýdi.
Ertesi gün Kenny eşegi almana geleninde eşegiň eýesi bardy emma eşek ýokdy. Kenny eşegi soranynda eşegiň eýesi: `Eşek öldi` diýýär. Kenny bolsa `Onda 100 dolarymy yzyna gaý...

Dowamy »

821 7
Köneler, 10 years ago


Pul - Söýgi

Pul ýada baýlyk bilen bagt, saglyk we söýgi alyp bolarmy? Ýöne gowja pikirleniň bularyň hemmesinde puluň uly täsiri bar bolýmasyn.

Dowamy »

1333 34
Köneler, 10 years ago


311 Nomerli Otag Jogaby

Ölümleriň sebäbi biraz gülkünç. Her anna güni irden otaglary arassalaýan daýza gelip, hassanyň dem alýan apparatynyň togyny öçürýär ekeni. Onuň ýerine bolsa öz tozan sorujy maşynynyň toguny dakyp işledýär. İşi gutaranyndan soňra bolsa hassanyň dem alýan togyny yzyna dakýar.

Dowamy »

1287 39
Köneler, 10 years ago


Söýgi ýada Dostluk

Gyz bilen oglan hakyky dost bolup bilermi? Ýagny gyz bilen oglanyň arasynda dostluk bolup bilermi? Eger gyz bilen oglanyň arasyndaky dostlugyň soňy söýgä öwrülse bu hakyky dostluk bolarmy?

Dowamy »

1193 26
Köneler, 10 years ago


Hakyky Dost

Hakyky dostluk nähili bolýar? hakyky dostlar biribirini nä dereje gowy görmeli? Dostlar biri birine syryny açmalymy? Pikiriňiz bar bolsa...

Dowamy »

1004 9
Köneler, 10 years ago


311 Nomerli Otag

Günorta Afrikanyň Kape Town şäherindäki hassahanalaryň birinde hassalar sebäpsiz ýere ölmäge başlapdyr. Şepagat uýalary her hepdäniň anna güni 311 nomerli reanimasiýa otagyndaky hassalaryň ölýändigine şaýat bolýarlar. Bu hassalaryň ölmegindäki syry hiç kim bilmeýärdi. Hemme kişi bu syry çözmek üçin elinden gelenini etmäge başlapdylar.
Dokt...

Dowamy »

1046 18
Köneler, 10 years ago


PUL

Öý satyn alynar ýöne maşgalany däl.
Diwan satyn alynar ýöne ukyny däl.
Sagat satyn alynar ýöne wagt däl.
Kitap satyn alynar ýöne alymlyk däl.
Şan şöhrat satyn alynar ýöne hormat däl.
Derman satyn alynar ýöne saglyk däl.
Gan satyn alynar ýöne durmuş däl.

Dowamy »

648 0
Köneler, 10 years ago


Bilaýn 2

MTS näme boldaý? Ýada bilaýyn gelýärmi pikiri bolan ýazsynla?

Dowamy »

681 0
Köneler, 10 years ago


Saglyk ýada söýgi

Adamynyň durmuşynda saglyk 1-njy orunda my ýada söýgi. ýagny saglygyňa zyýan berjek derejede söýgä baglanmalymy? Ýada birinji saglygyň aladasyny edip söýgi bilen bolmalymy?

Dowamy »

681 0
Köneler, 10 years ago


Duzly Kofe

Duzly Kofe

Ol gyzy bir oturluşykda görüpdi. Gaty owadan gyzdy. Hemme oglanlar onyň bilen tanyşjak bolýardy. Oturluşyk gutaranyndan soňra ol gyzy kofe içmäge çagyrdy. Gyz oglany tanamaýardy. Oňa kän ünüs hem bermändi. Emma oglanyň eden teklibine näziklik bilen `bolýar` diýdi. Olar köçäniň gyrasyndaky çaýhanada kofe içmek üçin oturdyl...

Dowamy »

1531 40
Köneler, 10 years ago


Ada

Eger bir ada yeke ozinizi oklasalar we sol yerden 1 ayin icinde cykmaly diyseler, yone ýanynyza goterip bilayjek 3 sany zat almaly diyseler ýanynza name alardynyz?

Dowamy »

882 16
Köneler, 10 years ago


Durmuş

Durmsy onunden planlap yasamak gowumy yada hic hili plan etman gonumel yasamak. haysysy adamyny has bagtly biler. sebabi durmusda kabir wakalar öňünden planlanman emele gelyar we bu adama oňyn tasir edyär. Sizin pikirinizce haýsysy gowy?

Dowamy »

793 5
Köneler, 10 years ago