Salam talyplar

salamchik

Dowamy »

664 0
Köneler, 4 years ago


Salam

salam))

Dowamy »

687 0
Köneler, 4 years ago


Salamchik

salam))

Dowamy »

694 0
Köneler, 4 years ago


Salam

salamchik))

Dowamy »

696 0
Köneler, 4 years ago


Salam

:))

Dowamy »

694 0
Köneler, 4 years ago


Salam

salam rebyata))

Dowamy »

675 0
Köneler, 4 years ago


Salam

salam

Dowamy »

671 0
Köneler, 4 years ago


Salamchik

salamchik

Dowamy »

814 1
Köneler, 4 years ago


Salam

salam

Dowamy »

886 1
Köneler, 4 years ago


Salam talyplar

kiss 4 u all

Dowamy »

750 0
Köneler, 4 years ago


Slm

slm

Dowamy »

969 2
Köneler, 4 years ago


Kiss

kiss

Dowamy »

746 0
Köneler, 4 years ago


Happy new year 2016

Happy new year 2016

Dowamy »

704 0
Köneler, 4 years ago


Happy new year 2016

Happy new year 2016!

Dowamy »

711 0
Köneler, 4 years ago


Happy holidays

HAPPY HOLIDAYS

Dowamy »

742 0
Köneler, 4 years ago


Duyshum

Salam!!! Jemal, arada duyshume giripsin, mana “Ruqaya men sana garashdym, yone senden habar bolmady, men alachsyz galdym, men shu wagt islemeyan adamlarym bilen, men barde ezyet chekyan, men gidesim gelya. Hachan gelersin, uzaklara alyp git meni, senin prensiplerin bar, bilyan, yone sen soygin uchin ol prensiplerinden yuz ovurjekdigini ynanyan, sen...

Dowamy »

810 1
Köneler, 4 years ago


Jedel

Günleriň birinde iki sany agaç çapýançy ussa özara jedel edýär. Jedel boýunça bular ertirden öýläne çenli haýsy biriniň köp agaç çapýandygyny anyklamak isleýärler. Ertir ir bilen bular öz ýerlerine barýarlar. Ilkibada bular birmeňzeş terzde işläp başlaýarlar. Emma bir sagat çemesi wagtdan soňra birinji ussa beýlekisiniň agaç çapmagy bes edendigini...

Dowamy »

855 1
Köneler, 4 years ago


Nebit önümleriniň rejeli ulanylmagy

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Prezidentiniň 2008-nji ýylyň феврал айynda çykaran “Hususy ýeňil awtoulag serişdeleriniň we motosikliň eýelerine muzdsuz awtomobil benzinini we dizel ýangyjyny bermegi tertipleşdirmek hakyndaky” Karary bilen ýurdumyzyň ykdysadyýetini yzygiderli ösdürmek we halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş ýagdaýyny mundan beýläk-de gowulan...

Dowamy »

799 0
Köneler, 4 years ago


İman etmek

Alhamdulillâh,musulman bolup dogupdyrys.gowşagam bolsa, imanym(yz) bar.yslamy amallary bilip ya aslyny bilmân medenyetimiziñ bir parçasy(möhüm parçasy) hökmünde yerine yetiryas.elbetde,ilki hasap soraljak zatlary ahmalam edilyär.pygamberler mugjizeler bilen gelipdirler,şol döwürdäki adamlañ ynanmasynda şol mugjizelerin we resullaryn şahsyyet kultun...

Dowamy »

782 0
Köneler, 4 years ago


Doglan gunum

salam dolsar yakyn gardaslar . bu gun doglan gunumi belledim .doslam geldi yakynlam geldi oyden dasdadygymy bilirtmediler yuregimde seyle bir gownu acyklyk dorede begenyan Alla jan. size icimi aydasym gelya size syladylar geldiler durmusdan gecen doslarymy yatladym gamgyn boldym birde begendim yone Hudayjana sukur heme zatdan razy .Doglan gunum de...

Dowamy »

1188 1
Köneler, 4 years ago


Sahawat melhemi.

Käbir kişiler sahawatly bolmak üçin, ilki özüň baý bolmaly diýip bütin ömrüni mal-u dünýe toplamak yşkyna sarp edýär. Emma sahawatly bolmak üçin, baý bolmak hökman däl. Adam diňe öz töweregindäkilere haýyr - yhsan etmek bilen, beýik mertebä eýe bolup biler. Entek özüň kömege mätäçkäň, özgelere goldaw bermek, ine, şunuň özi hakyky baýlykdyr. Bir söz...

Dowamy »

752 0
Köneler, 4 years ago


Nakyllar boş gürrüňmi?

Ýaňy googleden bir zat gözledemde ertir.comdan bir temany açyp berdi. Bir agza beýleki agzalar bilen dawa edýä. Edýän dawasam nakyllar boş gürrüň diýýä. Hakykatdanam nakyllar boş gurrunmika. Yada kop yyllaryn dowamynda toplanan tejribeler esasynda ata babalarmyzyň agyr durmuşdan alan sapagyny söze geçirmekmikä. Sizem öz pikirinizi aýdaysanyz.

Dowamy »

1445 2
Köneler, 4 years ago


Programma gozlegi

Essalowmaleýkum ertirçiler we eziz dostlar. Men sizden bir zat sorojakdym ýagny fotoşop programmany nireden ýada haýsy saýtdan alyp bolorka. Eger bilýänlerňiz bar bolsa aýtsaňyz minnetdar bolardym. Ýenede bir haýyşt kompiýuter üçin mobimeet programma nireden we haýsy saýtdan alyp bolorka. sabyrsyzly bilen maslahatlarňyza garaşýan. öňünden hemmäňize...

Dowamy »

762 0
Köneler, 4 years ago


Komek,komek

SAlam dostlam mana sizin komeginiz gerek. Dostlam gije yatanda adam disini gyjasy nameden bolup biler. nadip son onuni almaly? bilyaniniz bar bolsa hayys jogabyny yazyn.

Dowamy »

1045 2
Köneler, 4 years ago


Salam

Salam,talyplar.com yn agzalary!Sag amanja yorsunizmi?Mana da bu gun sizin aranyzda orun almak miyesser etdi,Inshallah ahliniz bn dostlasharyn diyip umyt edyan!
P.S:Macintosh agza Tanry yalkasyn regest etmane komek edeni uchin!!!

Dowamy »

1057 5
Köneler, 5 years ago