8 mart gutlaglar (otkritkalar)

Gelin gyzlarymyzy we mahrem enelerimizi yetim gelen bayramy bilen gutlayan!
Goy hemishe olaryng yuzleri gulsin.

Dowamy »

7136 43
Köneler, 10 years ago


Yashayish puly

Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Dowamy »

1863 5
Köneler, 10 years ago


Magistratura hakyndan

Salam Talyplar.

Iňlis dilinde bilim almak üçin TOEFL ýa IELTS sertifikatyňyz gerekdir. Ýewropada magistratura okamak üçin (UK’den başga ýurtlarda 6.5, 7.0 töwerekden başlaýar IELTS netijeleri)
Esasy TOEFL’dan azyndan 80 bal (maksimum 120) ýa-da IELTS’dan 6.0 bal almagy başarmalysyňyz.
Ýewropada okuw ýagdaýy üçin saýt:

Dowamy »

1015 1
Köneler, 10 years ago


Talyplara özgerişlik gerek

haý masgaralar indi talyplaryň wapşe işini görüpsiňizä. nähili peýdaly saýtdy... gowy temalar gozgalýady... eý farabi seredeňokmy bärik sen... poza türkmençilige gelişmeýän zatlary.... hany eýe çykyşyň... daşyndan seredip oturma... bolmasa saýtyň adminligini ber gowja işläýjek adama... özüň etmeseňem etjekler badyr...
meň bu zatlary aýdýanym...

Dowamy »

1107 7
Köneler, 10 years ago


Ýaşaýyş we Ölüm

okuwa gidip barýan. awtobusyň aýnasyndan daşary seredip. köçeden geçýän maşynlary, adamlary synlap. herkim öz hysyrdysy bilen. işe gidip barýany haýsy, okuwa ugrany haýsy.
ähli adamlar näme üçin ýaşaýalar dünýäde? men näme üçin ýaşaýan? dünýä gelipdirs ynsan bolup. näme üçin? näme üçin biz ot, haýwan, agaç ýa başga bir zat bolup ýaradylmandy...

Dowamy »

1082 2
Köneler, 10 years ago


Türkmenistan (Facebook)

Gadyrly türkmenler façebook'da Türkmenistan sahypasy. Agza bolmagyňyzy haýyş edýäs.

FB.init("bc0a1e7d183444931e358d1114200d90");Turkmenistan on Facebook

Dowamy »

2938 0
Köneler, 11 years ago


Magtymguly Pyragy

(şahyryñ taryhy oruny hem edebi mirasyna bir garaýyş)
giriş:

her bir beyik şahsyýatyň hakyky ornuna göz ýetirmek üçin onuň ýaşap geçen döwrüni öwrenip, ony öz önüp-ösen jemgyýetiniň şol günki şertlerinde hereket etdirmek bilen mümkin bolup biler. sebäbi her ynsanyň mertebesi, öz ýaşan döwrüne we onuň talaplaryna dogry düşünmek...

Dowamy »

1509 2
Köneler, 11 years ago


Garakelläniň başdan geçirenleri

birinji bölüm. çagalyk.
***
ýalňyzlyk içimde edil ak kagyz ýaly, götererden has agyr ýüke öwrülip barýar. ol penjirämiň sowuk aýnasynyň arkasyndamy ýada batyp barýan güniň öňündemi arkasyndamy bir ýerlerde, uzaklarda, entek diňlenmedik bir saz ýaly ýeňillik bilen ýaşyp barýan ömrümi ýatladýar.....
şol bir ýüz. ol maňa seredip ý...

Dowamy »

1005 0
Köneler, 11 years ago


Ggysganç baýyň puşmany

köp wagtlap näsag ýatan adam ahyry bu dünýä bilen hoşlaşypdy. onuň yzynda iki çagasy bilen aýaly galypdy. olar hem bir öýde kireýine ýaşamaly bolupdylar. indi hemme zat onuň gerdenine düşýärdi. öý kireýiniň tölenmänine-de esli wagt bolupdy. öý öýesiniň olary öýden çykarjak bolmagy bolsa, ony has-da ünjä batyrýardy.
öý öýesiniň üstüne gelip i...

Dowamy »

981 0
Köneler, 11 years ago


Gadyr gijäňiz mübärek!

Gadyrly türkmenler. Hemmäňiziň gadyr gijäňiz mübärek bolsun! Allajan biziň günälerimizi bagyşlasyn. Ata-watanymyzy, türkmen halkymyzy dileglerimizde unutmalyň.

Dowamy »

1004 0
Köneler, 11 years ago


Facebook Turkmenistan

fb.init("bc0a1e7d183444931e358d1114200d90");turkmenistan on facebook

Dowamy »

1278 0
Köneler, 11 years ago


Facebook Turkmenistan

talyplar Şu ýere bir aýlanyp gaýdarsyňyzda...

fb.init("bc0a1e7d183444931e358d1114200d90");turkmenistan on facebook

Dowamy »

1356 0
Köneler, 11 years ago


Saýt gutarypdyr

eý bu saýt ölüpdirlaý. hany hiçkim ýokla how. näme boldy size talyplar?

isleseňiz teswirler'e geliň gowja eken. bärdäki ähli aktiwler ol ýerde.

Dowamy »

1136 4
Köneler, 11 years ago


Facebook'dan wideolar

salam talyplar.
tüweleme aktiw agzalarymy talyplar'dan ugranok. köpüňizde facebook profili hem badyr. geliň gülkünç wideolary paýlaşalyň.

ps: wideoň üstüne basaňda adresi berilýändir. şol adresi göçürip bärik goýaýyň. ýalňyşaýmaň... öz profil adresiňizem gelip biler ;)

Dowamy »

1304 11
Köneler, 11 years ago


'you've got to find what you love,' jobs says

i am honored to be with you today at your commencement from one of the finest universities in the world. i never graduated from college. truth be told, this is the closest i've ever gotten to a college graduation. today i want to tell you three stories from my life. that's it. no big deal. just three stories.

the first story is about...

Dowamy »

1404 12
Köneler, 11 years ago


Arzuwlar

Salam agzalar.
Bilşiňiz ýaly guş ganatsyz adam arzuwsyz bolmaz diýýäler.
Siziň durmuşyňyzdaky iň uly 3 arzuw näme? Eger şol arzuwlar amala aşsady gowy taraplary erbet taraplary nämeler bolardy?

Eýsem size çagajyk wagtyňyz ulalaňda näme boljak diýenlerinde näme diýip jogap berýädiňiz?

Siziň ýurduňyza, maşg...

Dowamy »

1877 95
Köneler, 11 years ago


Söýen Ýürek

Salam janym. Söýgiň derdiňden ukysyz gijeleň ýene biri geçdi. Gök gübürdeýä. Meň duýgularymy bilýän ýaly. Bilýäňmi ezizim şu günleriň çaltrak geçmegini dileýän. Seň owadaja ýüziňe seretmek, mährem sesiňi eşitmek. Bileje gülleri sanardyk seň bilen. Ýapraklary goparyp söýýä-söýenok oýnardyk. Hatda şol güllerem ýalan sözlemek islemeýän ýaly hemme wagt...

Dowamy »

1584 27
Köneler, 11 years ago


Ezizim Men Seni Söýýän!

Söýgüni wasp edere söz ýok. Men söýgiň nämedigini hiç bilmeýädim. Söýgi şeýle belent duýgy eken. Onuň beýikligi gijäň garaňkylygyny, gündiziň ýagtylygyny, gahar-gazabyňy garaz ähli zady ýatdan çykardýan eken. Jan seni söýdim we entegem hakyky durmuşa gelip bilmedim. Şol hyýallarda ýaşaýan. Hiç amala aşmajak hyýallar. Bilýäň ahyry aramyz uzak. Käş...

Dowamy »

2860 81
Köneler, 11 years ago


Türkmen halkynyň durmuşy şeýlemi?!

Туркмения, затерянная в песках. Жизнь, которая не меняется столетиями

Gadyrly Talyplar şu ýazgyny bir okap görüň.

Siziň özüňiz näme pikir edýäňiz bu temada? Näme üçin beýle bolýar? Türmen halkymyz şeýle yzagalanmy?

Dowamy »

2334 20
Köneler, 11 years ago


Berdi Şamyradyň üstünligi (türkmen sporty)

Salam gadyrly talyplar. Bizing dunya belli hunarmenimiz Berdi Shamyradowyng ustunligi.

Tukmen yigidining ustunligi

Dowamy »

1855 1
Köneler, 11 years ago


Doga Dilegler

Ine kiçiäjik dini tema.
Doga dilegler.
Gadyry talyplar siz öz ýakynlaryňyza doga dileg edýänsiňiz. Käbir doga dilegler bar adamyň kalbyny lerzana getirýä. ine şu wagt juma güni. dogalaryň kabul bolýan wagty. herkim bilýänjesinden ýüreginden gelşinden şu söýgüsini beýän edişi ýaly edýän doga dileglerimizem şeýdip ýazalyň.

Dowamy »

7370 26
Köneler, 11 years ago


Beragat Gijesi

Salam hemmeler. Ine 3. gun Beragat gijesi bolyar.Sozlik manysy bilen bagyşlanmak bolýar. Meňä kän bir bilýän zadym ýok. Agzalardan bilýänleriňiz bar bolsa gürruň beräýseňiz.

Dowamy »

3578 107
Köneler, 11 years ago


Hell is real

i went into my classroom,

ready for another year at school,

just wanted to hang and be cool.

i had on new clothes,

new sneaks on my feet,

i was there for class on time,

went to the back and took my seat.

yeah, i'm moving up,

i'm a...

Dowamy »

1156 3
Köneler, 11 years ago


Turkmenistandan Taze Suratlar

Dowamy »

2078 6
Köneler, 11 years ago


Milli geyimlerimiz

Salam türkmen yaşlary. Köpden bari türkmen milli geyimlerining bahalaryny ideşdirip yörn. Yöne gynansakda internetde beyle sayt yok. Şong üçinem barde bir gozgayin diydim şu meselani.
Türkmen yigdining dony,telpegi,börügi gyzlaryng eşikleri,şay sepleri naçe manat? We Türkmenistanda nireden tapyp bolar?

Dowamy »

2781 4
Köneler, 11 years ago