Kemsitmek we kemsidilmek hakda kelam agyz söz

gadyrly agzalar
men dogrusy kemsitmek we kemsidilmek temasynyň töwereginde ýazylanlary okap kemsindim.elbetde, kabir jogap ýazanlaryň pikir alyşmak derejesine çykyp bilmeýşlerine.

indi, kemsitmek we kemsidilmek meselesi barada aýtsam hiç bir ynsan ol ýa-da beýleki bir tarapdan hiç kimden ýokary däldir. hemmämiz Allanyň hem-de...

Dowamy »

1417 10
Köneler, 12 years ago


ýene-de milli tw barada

salam dostlar.
arada gozgalan adybir meseläni ýene-de gozgamaly bolýan. ozalky ýazga jogap ýazan nokat hem-de lider dostumyzyň diýýänleri meni biperwaý goýmady.ýaşlaryň arasynda dogduk topragymyzyň,jemgyýetimiziň meselelerine şeýle sagdyn hem real garýyşlar meni diýseň begendirdi.ol jogaplary okan herbir türkmeniň hem göwnünden turandyr diýi...

Dowamy »

2281 11
Köneler, 12 years ago


Milli tw barada

salam deň duşlar!
biziň milli telewidenýämiz turkmen rayatlary uçin informasya çeşmesi bolmak wezipesini nähili ýerine ýetirmeli?
sebäbi prezidentimiz hem birnaçe gezek bu ugurda tankydy belliklerini aýtdy.emma biziň bu pudakda işleýänlerimizden hiç hili netije bolmady.(diňe käbir ozalky turkmen filimlerini gaýtadan efire bermegi özge...

Dowamy »

1289 9
Köneler, 12 years ago


Gaýgysyz Atabaý hakda ...

salam deň duşlar!
Men türkmeniň ýakyn taryhynda öçmejek yz galdyran halkymyzyň söwer ogly hazirki türkmenistan döwletimiziň teretorya taýdan esaslandyryjysy hem-de sowet turkmenistany esaslandyran şahsyýet barada gürrüňdeşligi açmakçy. Ol şahsyýet GAÝGYSYZ ATABAÝDYR. Gynansakda biz ol barada gaty az bilýaris.Gaýgysyz Atabaý Staliniň represiý...

Dowamy »

2450 11
Köneler, 12 years ago


zamany nähili tygşytlamaly

Zaman örän gymmatly baýlygymyzdyr. Zamany özündenem gymmat zat bilen çalyşmaýan bolsak, zyýan çekýäris diýmekdir.
Zaman-ömrüň başgaça adydyr. Emma zaman bir günüň içine müňlerçe güni sygdyryp biljek derejede maýyşgak barlykdyr. Şonuň üçin hem 12 ýaşly akyldaryň, 60 ýaşly-da çaganyň bolmagy mümkindir.
Zaman iň köp üns bermeli, emma...

Dowamy »

1269 12
Köneler, 12 years ago