salam deň duşlar! biziň milli telewidenýämiz turkmen rayatlary uçin informasya çeşmesi bolmak wezipesini nähili ýerine ýetirmeli? sebäbi prezidentimiz hem birnaçe gezek bu ugurda tankydy belliklerini aýtdy.emma biziň bu pudakda işleýänlerimizden hiç hili netije bolmady.(diňe käbir ozalky turkmen filimlerini gaýtadan efire bermegi özgeriş hasapladylar) ýönekeý mysal : 21-nji halk maslahatyny göni berip bilmedi,arada turkiýäniň primer ministri gelende duşuşyklary göni bermedi emma türk kanallary berip başarypdyr, şu gun bolsa matam guni çarelerini hem göni bermegi başarmady we ş.m. gunuň wakalaryndan gunuň ahyrynda habar alyp bilýaris.gundizleri bolsa geçen gunuň habarlaryny berýärler.iň taze habarlarda bolsa habar ähmiýeti,aýratynlygy bolmadyk hiç kime gerekmejek käbir statistik maglumatlary berýärler. ýogsam bolmasa hormatly prezidentimiz öz çykyşlarynda bir ýerde bir tehnika bolsa alyp berendigini nygtapdy.bärde isleseň islemeseň şeýle sorag döreýär. şu pudagyň işgärleri hakykatdan öz işini oňarmaýarlarmy ýa bolmasa türkmen halkymyzy yzagalak görkezmek isleýärlermi ýa-da döwrüň syýasatyna düşünmeýarlermi? düşüner ýaly däl...

Köneler, teshnewi tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir