Telegram ulanýan bolsaňyz DÜR DÄNELERI diýip akkaunt bar. Şol kanalda alymlardan, danalardan, käbir ýyldyzlardan sözler, şygyrlar, degişmeler paýlaşylýar. Sizem şol ýere çagyrýarys.
Galany bilenem girseňiz tanyşarsyňyz!

http://t.me/durdaneleri

Edebiýat, EdgarPo tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir