Ne parhy bar meniň ýatan ýerimiň, Daşa çykyp bilmeseň, gezip bilmesem. Ne peýda bar islämde-de ölümi, Ajaly gujaklap ölüp bilmesem. Ne peýda bar uçup giden bürgütden, Penjesinde alyp gitmese meni. Nädeýin men gargalaryň şalygyn, Öwrenip bilmesem olaň dilini. Ne peýda bar maňa biwepa ýardan, Bir nadan oguldan, gadyrsyz gyzdan. Çat açan ýüregim ýeriň üstünde, Gitmek islän wagty ýaz bilen güýzden. Nädeýin men gök agaçlaň saýasyn, Uzaklardan maňa ýat Gün görünýär. Penjräň öňünde akja kebelek, Pelpelläpler, iki ýana urunýar. Bu jahanda ýalňyz syrdaşym meniň, Kebelejik, deň sen dünýä malyna. Sen-ä meň halyma dözmän urunýaň, Men bolsa aglaýan seniň halyňa.

Köneler, EdgarPo tarapyndan 6 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir