aksaray, istanbul. 90-njy yyllar. ysmayyl, öylenen, 2 ogly bar. ön köçede deri önümleri satyp gününi göryan ysmayyl, sowet soyuzy dargandan sonra orsyetden gelyan müşderilerden gowyja bayapdy. istanbulda aksarayda özüne başda kiçi dükan açdy. satuwyn köpelmegi bilen bolsa ambarly, uly bina geçmeli boldy. orsyede deri satmagyn düşümini we hözirini görüp gowy yaşayardy. esasy müşderisi bolsa orsyetden olga atly bir ayaldy. ol aram-aram gelip ysmayylyn ambaryndaky bar maly alyp, boşaldyp gidyardi. ysmayyl bolsa wagtyn geçmegi bilen ambaryny dine olganyn satyn alayjak harydy bilen dolduryp başlady. birnaçe yyldan bolsa dine olga bilen işleşyardi. olsa biraz semizrak, orta yaşlarynda sary saçly hemişe gülüşip gepleşyan mylayym ayaldy. ysmayyl bolsa ony her göreninde şuny agşam yorganyn aşagyna bir salsadym diyip içini geplederdi. emma iş edyan ayalyna beyle zady teklip etmek dogry dal diyip pikir edyardi. Yöne bir gezek olga yene söwda geleninde ona ahyr sony name bolsa şol bolsun diyip içini açdy. ona "köp yyldan bari söwda edyaris, seni şunça wagtlap arzuwlap yörün, agşam senin bilen nahara çykaly we gijamizi gowy otelde bile geçireli." diydi. olga bir salym ysmayyla seredip durdyda, hiç zat diymani ofisden çykyp gitdi. ertesi gün bolsa olga ysmayylyn ofisine yanynda bir adam bilen geldi we "salam ysmayyl, ynha şul menin adamym, senin bilen köp yyldan bari söwda edyaris gel ayalyn agşam adamym bilen nahara çyksyn, gijelerini hem gowy otelde bile geçirsin" diydi. ysmayl oturan yerine bir salym donup galdy. olga bilen ari bolsa onun ofisinden çykyp gitdiler we gaydyp olga ysmayyldan haryt almaga gelmedi. ysmayyl iki yyl sonra berga batdy, firmasyny yapmaly boldy. bolan wakanyn üstüne atlar üygedilip yazyldy

Köneler, Farabi tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir