turkmenistandan orsça habar beryan sayt turkmenistan.ru hack edildi. Google Safe Browsing maglumatlaryna göra sayta hack edilenden sonra ulanyjynyn rugsady bolmany yokaşyan wirus goyulypdyr. turkmenistan.ru turkmenistandan in köp peyda göryan yurt orsyetde işledilyar. sayt türkmenistan barada hiç hili kritiki habar yetirenok we uzyn wagtdan bari turkmenistanyn yzarlanyan maglumat çeşmesi bolup duryardy. hem türkmenistandan resmi maglumatyn dünya yayradyan saytyn hem-de türkmen hökümedinin oppozissiyasynyn esasy böleginin orsyetde yerleşmegi köp adam üçin sorag bolup galmagyna dowam edyar. Niyazow orsyetdaki oppozisyany dünyanin in arzan gazyny satmagyna garamazdan yok edip bilmedi. Dine türkmenistandan sürgüne yollanan syyasy adamlar dal eysem orsyetin öz habar beriş serişdeleri hem türkmenistany yzagalak we gülkünç yurt edip köp görkezi. Şeyle bolmagynyn orsyedin türkmenistany öz kontrolynda saklamak üçin edyandigini belleyanler hem bar.

Köneler, Farabi tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir