Salam Talyplar.comyn agzalary!!! Men şu sahypa eyyam 2 yyldan bari giryan! Geçen yazgylaryma bakyan welin men dine özüminkini dogry etjek bolup bir topar yazgylar yazypdyryn.garşymdaky hamala hiç zat bilmeyan men bolsa hamana ahli zatdan başy çykyan hökmünde jogaplar yazypdyryn.we göryan welin men hiç hili jogap yazmandyryn!! Çünki men tazelige açyk daldigim belli bolyar. Men öz-özümi tankytlamak isledim. Mysal üçin araky F.gülen mowzukly yazgyda dine öz sözümi tutmaga çalyşypdyryn. Köp agzalar mana şunyn bolanok diyip yazgylar yazypdyr. Hawa bolanok men halamasam hem halayanlar barlygy üçin olara hormat goymaly!!! Dogry sözlin dosty yok diylişi yaly men kabir yazgylarymda has hakykatçyl sözler yazanym üçin köp agzalar düybinden menden uzaklaşan yaly duymaga başladym. Talyplar.comyn agzalar göwninize deglen bolsa ötünç sorayan!!! Bary bir okuw dynan son men talyplar.coma kan gelip durman!!! Şutayda bir ay galdy!!! Hemmanize gowlyklar dileyan!! Lider

Köneler, Lider tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir