Pak(arassa) yashap bolarmy? Geçenlerde türklerin br kanalından bir film seyredyardim weli durmush bilen baglanshykly bolanson gaty dykkatymy chekti.Filimin gysgaça mazmuny seylerak:Bir obada kichenrak dükanı(bakkal) bilen gününü gün etjek bolup yören orta yasyny golaylan bir adam öz edyan yagşylygy,geçirimliği,arasa ahlaklylygy,dinine baglylygy vs..bilen tanalyar.Obadaşlarndan 3-4 kişi munun sheyle gechirimliligi we yymşak hasiyetinden peydalanyp her alan zadyny karzyna,bir gün bereris diyip aylarlar.Günler geçyar adam pul taydan kynçylyga düşyar.İlki kireyine oturan öyünden sonam işledyan dükanyndan dynyar.Karzyna zat alan kişilerin bu bolyanlardan habary yok,ellerine pul düşsede karzlaryny berman ona berenimden başka zatlar alanym gowy diyip keypi sapa gezyarler.Gereki gerekmejek zatlar alyp pullarny boşa harjayarlr.Kynçylyklardan yana kelle agyry bolup yören görgülü pahyr olaryn bergilerini berman pullaryny başga zada sowup yörenini göryarde dawlenyasy göterilip psikologik tramwa geçiryar.Duçar bolan bu yagdayynyn gaty tasirinde galan yasulynyn pikirleri,adamkarçiliği we hasiyetleri 1800 üytgeyar adamyn duygy düsünjelerine yamanlyk,garankylyk,pyssy-pujurlyk,öyke-kine aralaşyp gün geçtigi sayy has hem erbetleşyar,hatda öz gyzyna we yan yoldaşyna da ynamy galmayar.Elbetde bu wakadan son nalaç şahere göçyarler.Şaherde bir yolunu tapyp dükkanjyk açya,öy alya garaz maddy taydan berkeyar yöne weli adamdaky bet gylyklar,gysgançlyk,bahbitçilik duygusu bolsa öçman has hem beterleşyar. Gysgaça aydanynda filimin sony gowlyk bilen gutarmayar.Barde (asıldan çok fasıla bakmak lazım)diyip bir söz bar.. Howwa gynansagam durmushda sheyle yagdaylar herkimin başyna gelip biljek yagdaylar.Mysal üçin alaly “bahbitçilik” duygusy yada “şustri” bolmaklyk aslyyetinde yaman gylyklar hasaplanyar.(Bashga da bir giden hasiyetler bar weli shuwagt kellame gelenler sular).Yöne kabirlerine seredeninde sheytmesen bu dünyade yasap bolmajak yaly,beylekilerden yza galjak yaly boyla.Menin düsünmeyan zadym dünyade yashayanlarmy durmuşy yaşalmaz hala getiryarler yada tersine durmus adamzady dünade yashalmaz yaly edyami.Durmusda Biri Bara ynamyn bolmasa,onun yüpüne gowyja yapysmasan pak,arasa yaşamak kyn öza.. Allajan dogry yolundan ayyrmaweri bizleri… Sizche bashga arassa yashamanyn yollary barmy?olar name?

Köneler, d_oguz tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir