Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar! Mana UK barada kop soraglar gelipdi, men hem olara jogaplar beripdim. Uytgeshik wagtlarda gelensonlar, berlen jogaplardaky pul mukdarynda uytgeshmeler bolup biler, yone umumy manyda shol durkyna dur diysenem boljak. Shol sebapli-de shol maglumatlary yene bir gezek barik goymagy muwessa bildim, sebabi, onki sahypada bardy, indi yok. Ynha, bashlayan: A-Shertler we maslahatlar: Hawa, UK ya-da US viza almak ucin yokarda kabir zatlar barada yazyldy, indi bolsa, viza almak ucin sohbetdeshlik=interview=sobesedovaniye=gorushme bolanda soralayjak soraglar we 1 yagdayi shu yere yazmakcy, uzyn bolup biler we gonshy bloglardan we mailimden alynandyr: Ishe girmek uchin(viza ucin hem menzesh soraglar bolup bilyar) interviewe/sohbetdeshlige baranimda mana soralan soraglarin kabirlerinden soz achmak isleyarin. Mana shol soraglarin ichinde tasirde galdyranlary(aslynda gunlik soraglar kimine gora) shulardy: -Sizin oz kursdashlarinizdan we dostlarynizdan tapawutlandyran zady name? -Gatnashan okuwdan dashary kurslariniz barmi? -Siz hakda bashgalara sorasak name jogap bererler? -CV nizi okadim elbetde beyle gysga we oz yazaniniz uchin sagbolun, yogsam uzin uzyn okamagi men hem halamok? -In son okan jurnaliniz name? Sizi ishe almagimiz name uchin gerek? -Gatnashyan yada elemani bolanin haysi hem bolsa Society barmy? -Yenede 5 yildan ozinizi nirede gormek isleyarsiniz? Bellik1: Bu soraglardan hemmesi soralmasa-da, kabirleri soralyp biler, in azyndan owrenip goyun! Bu babatda her gorushmede size soralyp biljek soraglar barada: 1-Gysga we anyk(takyk) jogaplar bermeli: 2-Yalan sozlemeli dal ya-da dogry yalany aytmaly:) 3-Shubheli geplemei dal, derrew anyalar, sebabi, gepleshik geciryanler oran ussat; 4-Gepleshige hokmany yagdayda tayyarlykly barmaly, yogsam helak bolarsynyz; 5-Yanyn bn hemme belgi we resmi maglumatlarynyzy alyp baryn, yzynyza gaytmagynyz ikucsyz; 6-Gepleshigin dowamynda shol 1 soragy uytgeshik 3 yagdayda sorarlar, 1-nji madda seret! 7-Hemme soraglara agraslyk we ozunize doly ynam bn jogap berin, ynanmaklaryna sebap! 8-Yeterlik pulynyz barmy, 1$=? manat, puly nireden tapdyn, subut et, aldama, has mantykly jogap ber, shol pullaryn sana 6 aylygyna UK-da yeterlik bolarmy we sh.m? 9-Uk gitsen, yzyna gelmejegini nireden bileli, okayan diyyan, name sende exam yokmy?; Okuwdan kowmayalarmy onca wagtlap okuwa barmasan (dowamsyzlyk), belki okuwyny tashlansyndyr, UK-da ishlemek ucin bahanadyr bu dokumentler, we sh.m. ; 10-UK gitmek maksadyn name, name ucin TM ya-da TC-de owrenmek islanok, hany delilin, barde name gazanarsyn dil owrenip, ishe alyalarmy ya aylygyny galdyryalarmy, subutnama ya kepilnaman barmy we sh.m. Bellik: garaz, yene-de aytsan bolar 3-5 zady, sizem oz tejribelerinizi yazsanyz onat bolar. Yone esasy hem sonky 3 soragda helak edyaler! Bulam mana UK-dan tejribeli biri oz tejribesini iberipdi: Beyik Britanya Ilcihanasy Viza sohbetdesligine tayinlik: 1-Yalan sozleman 2-Sozlemeli bolayan yagdayinizda sorap bilayjekleri bar soraga kellanizden jogabynyzy tayinlan. 3-Sohbetdeshlikde hic hili aljyraman, kurs barada bilmeli ve soralyp bilayjek bar zady biljek bolun. Sebabi jogap bereninizde eger doly bilmeyan bolsanyz, ikirjinlenip jogap berersiniz sesinizden dusunerler. 4-Finans yagdayinizi doly cozun ve nadip cozendiginizi icginleyin bilin. Sponsor haty alan bolsanyz, sponsoryn size name uchin komek edyandigini bilin. Eger bankda pul gorkezen bolsanyz onda hasabynyza manat dalde dollar goyun. 5-Okuwy nireden tapandygynyz baradaky maglumatynyz anyk bolsun. Eger mumkin bolsa okuwyn website馳na bir girip gorun. 6-Name okajakdygynyzy bilin, inlis dili bolsa inlis dilini name uchin okajakdygyzy aydyn. 7-Okuwdan son yzynyza gaytjakdygynyzy aydyn. Hic hili yagdayda ishlejek diyip aytman. 8-Okuwdan sonky maksadynyz gaty anyk bolsun. 9-Beyik Britaniada okayan garyndash ya da tanyshynyz yok. Okap gelen bolup biler. 10-Alla Yariniz Bolsun! Indem yene shol agamyzyn iberen bolan wakasyny yazayin: Bolan wakany aydyp bereyin, iki oglan (familiyalary uytgeshik) viza uchin sohbetdeslige baryarlar. Sohbetdeshlikden son hemme zat onat diyip aytdylar yone viza bermediler. Ilcihanan sebapleri shular, inlis dilini owrenjek diyyarsin yone her sapar soramyzda uytgeshik jogap berdin. Birinjide Dubaide sowda etjek diydin, son ishleyan yerimde inlis dilini owrensen osdurjek diydiler, sonkuda bolsa inlis dilini bilsen onat ish tapyp bolyar diydin. Sonundan bolsa shu oglany tanayanmy diyip sorasam yok diydin. Yone sohbetdeslikden son ikiniz mashyn parkynda dushushyp bir mashyna munip gitdiniz, diyip yazypdyr. Yatdan chykarman mydama viza bermedikleri wagt dine oz yalnyshynyz bilen alyp bilmersiniz. Shonun uchin diyyan zatlarynyz dogry bolsun, bolmasada beryan jogaplarynyz birbiri bilen dogry gelsin. Bir soragy kan sorarlar, jogabynyzy uytgetman. PS: Ensalla, agza we myhmanlarymyza peydaly bolar! PS2: Telpeklik kabul etseniz we kan telpeginiz bar bolsa we ecilmek isleseniz, yekejejigini zynyp bilersiniz, gaytalap aydyaryn, isleginiz bolmasa berman, yzyndan gurrun etjek bolsanyz berman :) 2- UK Visa almak ucin az selpemedim Ashgabadyn kocelerinde, bizar edyardim, her gun 1 mekdebe baryp, naharyny iyip :) Oyun etdim-le :) Viza ucin bizden kop zat talap etdiler, men hazir esasy 3 sherti yazayin viza barada, talap edilen zatlary son yazaryn, ensalla! Esasy 3 shert ynha sheyle: 1-Maksadyn name? 2-Yeterlik pulyn barmy? 3-Yzyna gaytmaga garantiyan name? Ynha, yokardaky 3 sherti elek edip sorayarlar, sholaryn jogabyny shubhelendirmanik berenler vizalaryny aldylar, galanlary alyp bilmedi 3 - 1-Pasport; 2-Kici olcegde birnace surat(5-6 sany bolsa onat) 3-Viza anketasy; 4-Vneshekonom bankyn icine pul yatyrylany(Visa fee) baradaky dekonty; 5-Gerekli mukdarda sende bar bolan pul mocberinin gorkezilmegi(resminamalar d/b-dan, hakimlikden we sh.m. tassykladylan bolmaly mohur arkaly); 6-Resminamalaryn ahlisinin Inlis diline terjimesi; 7-Ish yerinden ya okuwdan guwanama(yzyna gaydyp geljegini subut edyan); 8-Kursyndan cakylyk belgisi. we sh.m. 1-2 resminama bolup biler bashga-da, yadyma dushenok hazir! B- Kabir soraglar we jogaplary: 1-men HTTU da okayan,UK vize mana almak kolay mi? Takyk biljek dal, yone men yany sana mail ugratdym, shona layiklykda, sen HTTU talybydygyny, HTTU-da ya-da bashga ulkelerde YLisans etmek ucin UK-da inlis dilini doly yagdayda owrenmek isleyanini we shol sebapli tomus 3 aylygyna kursa yazyljagyny aydyp, maddy yagdayiny hem onatja gorkezsen (3 ay ucin azyndan 5000$ gorkezsen gowy bolar hasabynda), onda yzyna gaytjagyny we maddy yagdayiny hem-de niyetini subut etdigin bolar, in gowy maslahatym hem shol, mundan kop zada-da menden garashma! 2- men okuwymy dondurup bolyar my? HTTU-daky degishli jogapkarler jogaplaymasa, menin basharjak zadym-a dal! 3-IN esasy nace pul gerek? 3 ay ucin azyndan 1000$ bn gelsen amatly bolar, olam ish tapyancan belki yeter, yogsa oran kyn! 4- ish tapyp bolyar my? Yagdaya gora uytgeyar, men 3-4 ay ishleman gezdim barde, yone komek etdiler tanyshlar, indi ishleyan we bar bergilerimi hem uzdum, Allaha shukur! Gowja gozlesen tapdyrarmyka diyyan, hic-hili garantiya beremok! Sebabi yalnysharyn! 5- Davetiye nahili alinyar? Internetden haysydyr bir UK dil kursyna (arzan bolmagy amatly, elbetde) "online apply" etsen, sana cakylyk ibererler, senem printerden cykaryp UK ilcihanasyna baryp bilersin. In amatlysy hem tanysh birinden original cakylygy getirtmek, onun ucinem kursa ilki puly bermeli, olam 1000$ gowrak bolarmyka diyyan. Belki, has arzanyny bilyanem bardyr, men Londonda bolmamson bilemok yagdayi! 6- hemme zady yazsana? soraglaryny-ha jogapladym, bashga-da kop zady mundan onki mailde yazdym, bashga-da soragyn bar bolsa yazaymasam! Hazirlikce bular! Sonam kellame gelse yazaryn ya-da sizin soraglarynyza jogap hokmunde bolar! Kop sag bolun!

Köneler, ata tarapyndan 16 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir