1 adam pişigini 15 km daşa pyýada zyňyp gaýdypdyr. Öýüne gelse pişik oturanmyş. Soň maşynly 20km ileri 70km saga, 45km çepe, 33km gaýra sürüp zyňypdyr pişigi.
Birazdan aýalyna jaň edipdir.
Ayaly: Alo
Adamsy: Pişik öýe bardymy diyipdir.
Ayaly: Howwa diyen.
Adamsy: Derrew trupgany pişige ber, Men azaşdym diyipdir.

Bir adam ybadat edip duranmyşn. Soň onuň çep gulagyna şeytan gelip pyşyrdaýar: "Zdelay pauzu sku$ay twix" diyipdir. Sag gulagyndan perişde gelip: "Ne tormozi snikersni" diyenmiş.

Tokaýda haywanlar üýşüp täze ýyl belleýärmişler. Soň birdenem olar tort alynmandygyny bilýärler. Onsoň maslahatlaşyp torty getirmage pyşdyly ugratmaly diyen karara gelýärler. 1 sagat geçipdir pyşdyl gelmändir. 2 sagat geçipdir pyşdyl gelmändir. Wagtam kem-kemden 12-ä yakynlaşyp gelenmiş, emma welin henizem pyşdyl yok. Haywanlar ýerli ýerden sögünip başlapdyrlar. Ine bir görseler gapynyň agzyndan pyşdylyň sesi eşdilipdir.
- Aý oglanlar beýdip sögünjek bolsanyz menä onda gitjegem däl.

Biri öýde işletmek üçin hyzmatkär
tutunýamyş. Öý eýesi täze
hyzmatkärine işiň şertlerini
düşündirip bolandan soň, ýene-de
bir gezek gaýtalap aýdýar:
-Berk belläň! Biz ertirlik
naharymyzy irden sagat 7-de
iýýändiris! Gijä galaýmaň!
Hyzmatkär:
-Men hemmesine düşündim. Ýöne
birden gijä galaýsam, nahara
mensiz başlaberiň…

Bir talyp diskotekada gyz bilen tans edip ýörmiş. Birden talyp özünden gidip ýykylýar.
Ýanyndaky gyz gygyrmaga
başlaýar:
-Suw getiriň, suw! Bärde biri
özünden gitdi...
Talyp bolsa ýatan ýerinden
gözjagazyny açyp, ysgynsyzja ses
bilen:
-Bir döwüm çöregem getirsinler-le...

Toplan - Perhat Sabirovv

Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir