Bir gün tokaýda bir adam ýekeje özi gaýgy-hasrata gark bolup otyr eken. Ähli haýwanlar ol adama ýakynlaşyp:
— Seni beýle gamgyn halda görmegi islämizok. Näme isleseň şony getireli, diýipdirler.
Adam: — Gözümiň gowy görmegini isleýän.
Guşlaryň biri: — Meniň görüş ukybymy alyp bilersiň.
Adam: — Güýçli bolmak isleýän.
Ýaguar: — Meň güýjümi al, güýçli bolarsyň.
Adam: — Dünýäniň syrlaryny bilmek isleýän.
Ýylan: —Saňa olary görkezerin.
Beýleki haýwanlaram dürli-dürli ukyplar beripdirler. Adam olaryň beren ähli "sowgatlaryndan" soňra, tokaýdan gaýdypdyr.
Şol ýerde duran baýguş beýleki haýwanlara:
— Adam indi köp zady bilýär we birnäçe zatlary etmäge ukyby bar.
Keýik: — Adam mätäç bolan zatlarynyň hemmesine eýe boldy. Indi gaýgy-gamdan uzak dursa gerek.
Baýguş: — Ýok. Adamyň içinde bir tegmil gördüm. Hiçwagt doýrup bolmajak açlyk ýaly çuň. Bu gara tegmil ony gaýgyly etmäge we mydam talap etmäge iterýär. Näçe berilse-de almaga we çöplemäge dowam etjekdir. Hat-da günlerde bir gün dünýä adama şeý diýýänçä: — "Dyndym (tükendim) saňa berere hiç zadym galmady"

Halki döredijiliginden

Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir