Birine seni çyndanam gowy görýän,oÿun däl diýsem,hawa çyndyr ynanýana diýýär. Öljekmi ýitjekmi?

Sorag-jogap, Hotdog tarapyndan 2 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir