Jübi telefonyňyzda bilmeýän käbir gizlin aýratynlyklaryňyz bar! Esasanam adatdan daşary ýagdaýlar üçin birnäçe aýratynlyk ...

1 mysal

112 - adatdan daşary ýagdaýlarda jübi telefonyndan jaň edip bolýan belgidir. Bütin dünýäde hereketler. Ulgamyňyzyň çäginden daşda bolsaňyz, adatdan daşary ýagdaý ýüze çykan halatynda 112 jaň edip bilersiňiz we telefon sebitdäki ulgamlaryň içinde gyssagly kömek belgisini gözlär.

Ayratyn bir gyzykly tarapy: telefonyňyzyň klawiaturasy gulplanan hem bolsa, bu belgä jaň edip bolýar. Synap görüň.

2 mysal

Mashynyn achary gulplanan maşynyň içinde galdymy? Ätiýaçlyk açaryñyz barmy? Aşakdaky maslahat bir gün gaty peýdaly bolup biler.

Jübi telefonyny almagyň tarapdary bolan başga bir delil: eger açarlar gulplanan awtoulagyň içinde bolsa we öýde ätiýaçlyk açarlar bar bolsa, öýjükli telefonyňyzdan öýde birine jaň ediň. Jübi telefonyňyzy awtoulagyň gapysyndan takmynan 30 sm uzaklykda saklaň, öýdäki adam bolsa jübi telefonyna golayladyp ätiýaçlyk açaryñ gulpy açyan düwmejigini basýar. Awtoulagyňyz açylar

Awtoryñ belligi: Hakykatdanam işleýär! Jübi telefonyna signal iberip, maşynyň gapysyny açyp bildik!

3 mysal

Ogurlanan telefony nädip bloklamaly? Öýjügiňiziň seriýa belgisini bilmek üçin aşakdaky kombinasiýany aýlaň:

* # 06 #

Ekranda 15 sanly kod görkeziler. Bu kod her telefon üçin özboluşlydyr. Ony ýazyň we howpsuz ýerde saklaň. Telefonyňyz ogurlanan bolsa, ykjam operatoryňyza jaň ediň we şu kody beriň. Operator telefonyňyzy petikläp biler. Indi, SIM kartany üýtgedeniňizde-de, telefony ulanmak mümkin bolmaz. Telefony yzyna alyp bilmezligiňiz gaty ähtimal, ýöne iň bolmanda telefonyňyzy ogurlan adamyň ulanyp bilmejekdigini bilersiňiz.

Tehnologiýa, bank tarapyndan 4 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir