1. Russiýa her gün 700 adamy ýitirýär“Eurasia Daily Monitor” -yň habaryna görä, Russiýanyň ilaty günde takmynan 700 adam, ýa-da ýylda 250 000 adam azalýar.

Sowet Soýuzy dargansoň, Murmansk ýaly käbir şäherlerde ilat 30% -den gowrak azaldy.

Bu pese gaçmak, ilatyň garramagy, immigrasiýa derejesiniň peselmegi we hökümetiň saglyk we iýmitleniş düzgünlerini ýerine ýetirip bilmezligi bilen baglanyşykly. Käbir synçylar Russiýanyň garyplygyna we ykdysady näbellilige sebäp bolan Günbatar ykdysady sanksiýalaryny günäkärleýärler.

Çökgünlik Russiýanyň ykdysadyýeti üçin ýakyn ýyllarda kynçylyk döredip biler.

2. Russiýanyň ätiýaçlyk gaznasy 460 milliard dollardan gowrakRussiýanyň ätiýaçlygy 460 milliard dollardan gowrak, karz derejesi jemi içerki önümiň 29 göterimini we importyň 15,9 aýyny öz içine alýar.

Bu esasy makroykdysady statistika hünärmenleri, Russiýanyň ykdysady ösüşi pes bolsa-da, takmynan 1,5% töwereginde käbir global sarsgynlara garşy durup biljekdigine ynanýar.

3. Sowet Soýuzy dargansoň on ýylda Russiýada önümçilik 45% azaldy1989-njy ýyldan 1998-nji ýyla çenli döwürde 1991-nji ýylda SSSR-iň dargamagyndan soň ykdysady özgertmeler güýje gireli bäri Russiýanyň önümçiliginiň mukdary 45% azaldy. 2000-nji ýyla çenli ýurduň jemi içerki önümi ýykylmanka önümçiliginiň 30% -den 50% -ine çenli üýtgäpdi.

Geçişden soň çökgünlik bilen birnäçe faktorlar düşündirilýär we bularyň hemmesi ykdysady syýasatyň pesligi sebäpli bulam-bujar döwre öwrüldi.

4. Russiýa eksportynyň 59% -ini nebit we gaz tutýar

Russiýada nebit köp, ykdysadyýeti bu çeşmä ep-esli derejede garaşly.

“Roýter” habar gullugynyň habaryna görä, geçen ýylyň ahyryna çenli Russiýanyň nebit önümçiligi rekord derejede ýokarydy - bir günde 11,16 million barrele.

Bütindünýä bankynyň habaryna görä, 2017-nji ýylda Russiýanyň eksportynyň 59% -i we umumy girdejisiniň 25% -i gaz boldy.

5. Ruslaryň 13% -den gowragy garyplykda ýaşaýar

Russiýanyň prezidenti geçen ýyl eden çykyşynda häzirki wagtda ilatyň 13% -den gowragyna täsir edýän rus garyplygyny azaltjakdygyny aýtdy. Şol döwürdäki resmi hökümet statistikasy 19,3 million orsyň garyplyk çäginden aşakda ýaşaýandygyny görkezdi.

Çykyşda, Russiýada saglygy goraýyş, bilim, infrastruktura, ýaşaýyş jaý we oba hojalygyny döwrebaplaşdyrmak üçin 25,7 trillion rubl - 380 milliard dollar maýa goýumlary, mätäçlere kömek etmek we belki-de Russiýanyň ilatynyň azalmagynyň öňüni almak barada aýdylýar.

Şeýle-de bolsa, Russiýada garyplyk derejesi post-sowet derejesinden ep-esli azaldy - takmynan 35%.

6. Russiýada 90-dan gowrak milliarderRussiýada baýlygyň deňsizligi uludyr we milliarderleriň sany iň köp bolan şäherleriň sanawynda Moskwa köplenç birinji ýerde durýar - Russiýada häzirki wagtda 98 töweregi adam bar. Bu milliarderleriň köpüsi 1990-njy ýyllarda korrupsiýa Russiýanyň ykdysadyýetiniň tutuş ýurduny basyp alanda baýlyklaryny gazandy.

Oligarhlar Russiýanyň hökümetine uly täsir edip, Günbatara, şol sanda NBA-da milliarder Mihail Prohorowyň ýa-da Roman Abramowiçiň satyn alan Çelsi futbol klubynyň eýeçiligindäki Bruklin Nets basketbol kluby ýaly sport toparlaryna maýa goýup başlady.

7. Rus walýutasy, rubl şu on ýylda 50% arzanladyRussiýanyň ykdysadyýeti 2014-nji ýyldan 2017-nji ýyla çenli möhüm maliýe krizisini başdan geçirdi we netijede rublyň bahasy iki esse azaldy.

Geçen ýyl Russiýanyň Merkezi banky ABŞ-ny rubly ýok etmek üçin gönükdirilen sanksiýalarda aýyplady we iki ýyllyk ýokary derejä - 69,40 rubla ýetdi. 2013-nji ýylda rubl ABŞ-nyň dollary üçin 33 derejesinde boldy.

Ykdysady krizis, umuman alanyňda, 2014-nji ýylda nebitiň bahasynyň ep-esli peselmegi we Russiýa Krymy anneksiýa edeninde girizilen halkara sanksiýalary sebäpli ýüze çykdy.

8. Russiýada ortaça aýlyk aýlygy 648 dollarRussiýa ykdysady önümçilik boýunça ilkinji onluga girýär. Emma, ​​beýleki ýurtlar bilen deňeşdirilende jemi içerki önümiň ýokarydygyna garamazdan, ortaça aýlyk aýlyk 648 dollar ýa-da 41,430 rubl.

2016-njy ýyldan bäri - 437 dollar bolanyndan bäri takmynan 50% ösdi.

Russiýadaky aýlyklar rublyň soňky üýtgemegi sebäpli agyr zarba urdy, sebäbi ruslar 2013-nji ýylda 2018-nji ýyldakydan 40% köp haryt we hyzmat satyn alyp bildiler.

9. Ikea rus mebel bazarynyň 20% -ine eýeçilik edýärŞwesiýanyň “Ikea” supermarket zynjyry 2000-nji ýylda Russiýanyň paýtagtynda ilkinji dükanyny açdy we bu dükan tiz wagtda kompaniýanyň iň gowy we meşhur dükanlarynyň birine öwrüldi.

Soňky 18 ýylyň dowamynda Ikea ýene iki sany Moskwada dükan we 14 dükan açdy.

Ikea häzirki wagtda rus mebel bazarynyň 20% -ine eýeçilik edýär.

10. Soňky 20 ýylda Russiýada aragyň sarp edilişi 50% -den gowrak azaldyMüňýyllygyň başynda ruslar 214,6 million dekalitr (* 1 dekalitre = 10 litr) aragy ýa-da 567 million gallon satyn aldylar.

2015-nji ýyla çenli bu san 100 million dekalitrden aşak düşdi we şampan sarp edilişi 18,3 million dekalitrden 23,6 milliona çenli ýokarlandy.

BBC, soňky iki onýyllykda ruslaryň piwo we çakyrlara has köp geçýän döwründe rus medeniýetiniň günbatarlaşmagyna degişlidir.

11. Russiýa asbest, geçen ýyl 315,000 tonna asbest öndürdiAsbest Russiýanyň takyk atlandyrylan Asbest şäherinde esasy eksport önümidir. “Nýu-Yorkork Taýms” gazetiniň habaryna görä, asbestden saglyga zyýanlydygyna garamazdan, şäherde geçen ýyl asbest önümçiliginiň artandygy habar berildi.

Geçen ýyl şäheriň magdanynda gazylan 315,000 tonna asbest şäheriň soňky ýyllarda gören ilkinji önümçiligi boldy. Bu önümleriň doly 80% -i daşary ýurtlarda, şol sanda 67 tonna ABŞ-a satyldy.

60-dan gowrak ýurtda asbest gadagan.

* Asbest dürli ugurlarda, mysal üçin gurluşykda, awtoulag pudagynda we raketa ylmynda ulanylýar. (Mysal: jaýlaryň üçeklerini örtýän asbest-sement gasynlanan üçek örtükleri).

12. Russiýa Zimbabwede göwher senagatyna çärýek milliard dollardan gowrak maýa goýdySowuk uruş döwründe ABŞ we Sowet Soýuzy Aziýada täsir etmek üçin göreşdi, indi Russiýa Afrika ýüzüni öwürdi. Russiýa bilen Hytaý, täsirini güýçlendirjek bolup, tutuş kontinentde uly maýa goýumlaryny goýdular.

Januaryanwar aýynda Russiýa Zimbabweniň göwher senagatyna 267 million dollar maýa goýdy.

Russiýanyň ne beýleki Europeanewropa ýurtlarynyň giň taryhy kökleri, ne-de Hytaýyň pullary bar, ýöne Afrikadaky harby täsiri esasan harby eksportyna we döwlet eýeçiligindäki tebigy baýlyk kompaniýalaryna täsir edýär.

13. Russiýa 2014-nji ýylyň gyşky Olimpiýa oýunlaryna 50 milliard dollar, 2018-nji ýyldaky dünýä çempionatyna 11 milliard dollar sarp etdi

Sorag-jogap, bank tarapyndan 11 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir