Bir gyzyñ anketasyna ýazan haty (terjime)

ㅡ Men erkekleri sylaýan. Olar biziñ durmuşymyzy gyzyklandyrýarlar, olar bize ellerini uzadýarlar, gapylary açýarlar, bize köýnek we süýji alyp berýärler. Olar bizi aeroportda garşy alýarlar. Olar uruş tursa, bizi goramak üçin urşa hem gidýärler. Olar güýçli, men erkekleri sylaýan.
Olar gürrüñi ýok diýýärler we biziñ kynçylyklarymyzy çözýärler. Olar biziñ yzymyzdan uniwersiteta gelýärler, bizi öýe äkidýärler. Olar bize makiýajsyz seretmegi halaýarlar. Olar bizi ellerinde göterýärler. Köçe hapa bolsa, suwly bolsa olar bizi ellerinde göterip geçirýärler. Olar bize kiçijek peridir öýdýärler we hemişe gujaklap durmalydyr öýdýärler. Biziñ çagalarymyza familiýa berýärler. Olar bizi goraýarlar.
Olardan käwagt gymmat odekolonyñ ysy gelýär. Olaryñ sözleri köplenç hereketleri bilen deñ gelýär, olar bizden köp bilýär. Olary hemişe biziñ nirededigimiz gyzyklandyrýar. Olar hemişe biziñ içen kofemyzyñ puluny töleýärler. Olar biziñ näzimizi çekýärler we dostlaryna ''Onuñ harakteri erbet, ýöne ol gaty owadan'' diýýärler. Olar bizi hemişe bagyşlaýarlar, biz bolsa olary köplenç bagyşlap bilemizok.


(ertir.com arhiwinden)

Sorag-jogap, Jeksparro tarapyndan 3 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir