Gyzlaryñ oglanlar bilen gatnaşygynyñ psihologiýasy

Aýdylşy ýaly ideallar hiç ýok, her kimiñ öz kemleri bar. Şonda-da geliñ köp oglanlara ýaraýan, käbir ideal gyzlaryñ keşpleri hakynda gürrüñ edeliñ...
Hakyky gyz fudboldan, maşyndan, ýaragdan we boýewik kinolardan bilmeli däl, ýöne siz olar hakda bilseñizem bu uly plýus (+). Ýöne ony erkege bildirmeli däl, gyzyklanmaly däl, özüñizem ondan köp bilýäniñizi, oglanlar halanoklar, hem-de olara özleriniñ akylly güýçli we köpzatda üstünliklerden lezzet almaga mümkinçilik beriñ.
ㅇ Erkekleñ logikasyny hasaba alyñ
Zenanlar ㅡ duýgular bilen. Şoñ üçinem olar käwagt bir-birlerine düşünmeýärler. Haçanda erkeklere düşünjek bolanyñyzda, has logiçno we akylly pikirleniñ.
Bellik ㅡ Onuñ her sözlän zatlaryna oýlanyñ '' Ol dogry aýdýarmy ýa-da meni oýnamak, aldamak üçin şeýle diýýärmi?''
Erkege hereketlerinden baha beriñ, her erkegiñ özüçe ertekisi, köp ertekini gowy gürrüñ berýär, köpüsi-de erbet. Olañ ertekilerine ynanmañ, olary diñläñ ýöne eden hereketlerinden baha beriñ sözlerden, ähmiýetli bolýar hem.
Adam sagatlap gürrüñ berip, söz berip, tassyklap biler, ýöne şonda-da sözünde-de durup bilmez.
Adamy owadan sözlerinden tanajak bolmañ, hakyky işlerinden ölçäñ!

(ertir.com arhiwinden)

Sorag-jogap, Jeksparro tarapyndan 7 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir