Bu wakany yazmagymyn esasy sebabi gynansagam su saytda Allatagalanyn bardygyna sùbhe edÿàn kàbir agzalarmyza hakykatdanam Allatagalanyn bardygyna subutnama bolup biljek birnàce hakyky ôz durmusumda bolan,ôz gôzùm bilen gôren bir tàsin wakany aÿdyp bermekci.
2015-nji ÿylda ÿagny Balkan welaÿatynyñ Tûrkmenbasy $àheriniñ 20980 harby bôlùmùnde gulluk edip ÿôren wagtym namaz okaÿan nury gôrùpdim.Men oña namaz okaÿan nur diÿÿàn sebàbi ol dur$una nurdy.Tûrkmenbasy $àheriniñ elektrik stansÿasynyn goragynda durmana barÿardyk.Men 5 nji postda durmalydym.5 nji post dur$y bilen demirden doludy.$ol demirli posda gijàniñ ÿary 2 sagat durmalydym.eyyam 1 ÿyl bàri $u ÿere gije-gùndiz goragda durardyk.5 nji posda duranyma 1 sagat gowrak wagt gecendir edil gapdalymdaky beÿik demiriñ ùstùnde bir adamyn kybla bakyp namaz okap duranyny gôrùpdim.Gôzùme gôrùnÿàndir diÿip icgin seretdim hakykatdanam bir adam namaz okaÿar.Ÿône ol adamynky ÿaly bedenli dàlde dur$una nurdy (dowamy bar)

Edebiýat, Gerceknazar tarapyndan 3 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir