Möjekleriň beýnisi iň ýakyn garyndaşlary bolan itlere garanda 30% uludyr. Ýagny olar itlerden 30% artykmaç maglumaty ýatlarynda saklap bilýärler.
Möjekler ýörişe çykanlarynda, sürä olaryň biri ýolbaşçylyk edýär. Onuň guýrugy hökmany ýagdaýda dik ýokaryk galyp durmaly. Bu olaryň abraýyny alamatlandyrýar.
Möjekler söýüp saýlap alan ýarlaryna iň wepaly jandardyr. Olaryň 88%-i öz saýlan ýarlary bilen soňky demlerine çenli bile bolýar.
Möjekleriň ýüňi iki gat bolýar, olaryň biri ýylylyk, beýlekisi bolsa reňk we görk üçin.
Şu güne çenli iň uly möjek Ukrainada hasaba alnandyr. Onuň agramy 96 kg.
Möjegiň ortaça iň ýokary tizligi 65 km/s, uzaklyga böküjiligi bolsa 5 metr.
Sürüdäki möjekleriň sany 40-dan geçmeýär.
Warşawa uniwersitetinde 15 sany it çagasy bilen 14 sany möjek çagasynyň arasynda akyllylyk barlagy geçirildi. Bu barlagda it çagasynyň diňe 4-si gowy netije gazanan bolsa, möjekleriň 15-si hem ýokary netije görkezdi.
Diňe möjekler özünden güýçli haýwan bilen urşup bilýär we olar garşydaşynyň gözüniň içine seredip ölýär.

Bilim, 12 tarapyndan 3 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir