* Pişikler üçin ýedinji gatdan bökmek,otuz ikinji gatdan bökmekden has howplydyr.

* Bir bakteriýadan bir günüň dowamynda iki müň tonna bakteriya emele gelýär.

* Şagallar keýigi tutandan soň aýagyndan iýip başlaýarlar.

* 2500 m çuňlukda we 3000 gyzgynlykda ýaşaýan bakteriýalar hem bardyr.

* Içegelerde dört ýüzden hem köp bakteriýa ýaşaýar.Ol bakteriýalaryň jemi sany biziň öýjüklerimiziň sanyndan köpdir.

* Enelik deňiz atlary ýumurtgany atalyk deňiz atlaryna berýär.Olar hem 6-8 hepde göterýärler we nesliň dowamy ata deňiz atynyň torbasynda gözüni açýar.(dogulýar).

* Bir ary ketegindäki 30.000 bal arysyny 30 sany eşek arysy 3 sagatda öldürip bilýär.Muňa garamazdan, 300 bal arysy,eşek arysynyň daşynda uçan wagty 50-600gyzgynlyga çydap bilmeýän eşek arysy bolar.

* Günde 1 metre çenli ösüp bilýän çyrmaşyk ösümlikler hem bar.

* Aýy ýaryş atlary ýaly çalt ylgap bilýärler.Sagatda 60km geçmäge ukyplydyr. Ak aýylaryň 3 metr boýy bolup,olaryň agramy 1tonnadyr.

* Möjekler çagalaryna berjek iýmitlerini 30 km ýol ýörese-de aşgazanynda saklap bilýärler.

* Bürgüt uçanda 350 km/sag tizlikde uçup bilýär.

* Bir bakteriýa 1 sekuntda öz daşyndan 100 gezek aýlanyp bilýär.

* Dazzarkeller 4 km uzaklykdan hem ýatan keýikleriň ölümi ýa-da ukuda bolup bolmadygyny duýup bilýärler.

* Erkek siňekler ösümlik suwuny,ene siňekler adamyň we haýwanyň ganyny içýärler .

* Balyklar suwda bökenlerinde 10 metr beýiklige böküp bilýärler.

Taýýarlan Mekan Hotçyýew

Bilim, 12 tarapyndan 3 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir