Gijäniñ bir wagty internet oýnap oturan ogly birden batly gygyrýar. Kakasy eşdip hasyrdap oglunyñ ýanyna barýar:
- Oglum,näme boldy? Nämä gygyrdyñ?
Ogly: - Kaka Maýagözel meni dobawit etdi-diýipdir.


Bir patsançik gygyryp aýdym aýdyp gelýä diýýä:
-Ahhh sen indi özgäňki, dodaklarym dillerim küýseýär seni...ahhhh.
Öňünden ulurak oglan gelip:
- söýgüliň taşlap gitdimi jigim?
Ýoklaý, çupa-çupsimi ýitirdim..


Poýuzdan gijä galyp, ellerini bulap, ylgap barýan oglandan bir gyz soraýar:
-Siz poýuzdan gijä galdyňyzmy?
Içi ýanyp duran oglan:
-Ýoklaý, poýuzy wokzaldan kowýan!


-Stroýkada bir Täjigiň kellesine kerpiç gaçyp ölüpdir..
Polisiýa işgärleri gelip soraga çekip başlapdyrlar hiç kim orsça gürlap bilenok diýýär soňra bir gazak gyz çykyp:
Karoçi Täjibay zdes byl kerpiç tam byl kogda kerpiç zdes byl Tajibay pizdes byl...:
-diýip ýagdaýy düşündürüpdir.


Bir garrynyň yzynda ajal gelipdir .Garram ondan gaçyp sadige çagalaryň arasyna barypdyr. Olar şol wagt kaşa iýip otursa olam ajal sowa geçer diýip aldygyndan iýip başlapdyr.
Şol wagt ajal:- Körpe näme edýäň .
-Mamma iýýän
-Mammany iý soňra hoppa gideli diýipdir


Üç sany benkes öwünýär.
Birinjisi:
-Biziň obamyzda bir prontçy bar. Bir aýagy ýogam welin bir ylgaýa,bir ylgaýa,obamyzda ylgamak boýuça.birinji ýerde.
Ikinji: - Ay,biziň obamyzda biri bar,iki elem ýok welin bir poçerki owadan, bir poçerki owadan, obada hemme kişi hatyny şona ýazdyrýar.
Üçünji: -Bunyňyz dagy hiç zatlaý. Biziň obamyz daga biriniň kellesi ýogam welin obada kalhozbaşlyk bolup ýör..

Edebiýat, 12 tarapyndan 9 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir