Şu iki agzanyñ gara başagaý bolup näme edýändiklerini bilemok. Ikisi ýerli ýerden bir haýdaýarlar. Alla bilsin näme ýazyp näme goýup, näme kopýalaýarlar.
Şweysarskiý sagat diyyalermi nämemi. Reklama edýän bolsalar başga gürrüñ. Ýöne o reklammalaryñ soñam ýok başam. Baryp haçandan bäri gidip otyrlar. Täze lakam (nikname) açyp gelýän bolsalara bilemok.
Ýöne şo bir gaytalan zatlaryny gaýtalaşyp duranlaryndan bir tema açyp okyjylara ýetirseler hemmeler girip okardy.
Bu zatlaryñ añyrsynda görübilmezlik diýlen zat ýatan bolsa onda dowam ediber. Görüplik, görübilmezlik ýaly duýgular şo ýokarky ady agzalan iki agzalarda bar bolsa dowam edibersinler. Berekella!

Sorag-jogap, Jeksparro tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir