Gelin gowusy uy$üp oýun oýnalyñ, hormatly talyplar "$äherler" oýnuny köpüñiz bilýänsiñiz, men häzir gysgajyk dü$ündireýin, bir oýunçy bir $äheriñ adyny aýtýar, beýleki oýunçy bolsa birinji oýunçynyñ aýdan $äherindäki sözüñ soñky harpy bilen ba$laýan $äher adyny aýtmaly! MESELEM: Berlin- Nebitdag- Gomel.... Oyuny $eýle tertipde dowam edibermeli, oýuny ilkinji bolum özüm ba$laýyn!!! Her oýunçy diñe bir $äherin adyny ýazmaly!!

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir