Aradan 20 ýyl geçdi. Nurjahan agzy süýtde bişensoň ikinji gezek durmyşa çykmady. Bir gyzy bilen atasy öýinde otyrdy.
Elinde işi bardy, aýlygy bilen hem gyzy Ülkeri eklemäge ýagdaýy bardy
Ülkerjik bolsa uly gyz boldy. Owadandy alçakdy, ýöne......!?

Ýönesi bardy. Ülker kiçilikden bäri bar eştýan sözi ýetim, kakasyz, ýada çöpdüýbi, her hili kemsitmeler bilen ulandy.
Aralygynda ölsek hem kakam ýanda öleli eje gidäýeli diýip ýalbarýardy, kakaly ýetim agyr degýardi, ol kakadanama bulara kaka çykjaga meňzänokdy
Nurjahan gaýdandan bäri idemese ol nadip, gyzyň kaka mährin küseýar diýip barsyn duýip pikir etýardi

Ülker 20 ýaşansoň her kim okuwa gitjek, ýokary okuw jaýlarynda okajak bolyp başagaý wagty ol hem ejesine okuw barada sala saldy
Nirjahan hem ony daşary ýurda gitmage ruhsat berdi
Ülker hem bar resminamalarny taýýarlap niredesiň daşary ýurt duýip daşary yurda uçdy
Nurjahan gyzy gidensoň has hem ýekesiredi, wagtal wagtal ýekelikden aglap günini geçirýardi. Gyzyna bildirmejek bolyp diňe gowy diýip gezýardi.
Ülker bolsa sagaman okuwa girip okap başlady
Aradan 4 ýyl geçdi. Ülker her tomus 1 aý öýde bolyp ejesiniň ýanynda geçirýardi
Ülkeriň iň soňky ýylydy. Şu ýyl sagaman tamamlasa işe başlabermelidi
Iýun aýlarynyň ahyrky günleridi
Säher bilen Ülkeriň keýpi öňkülerine görä şadyýandy, sähel salymdan diplomyn alyp yurda dolanmaga az wagt galypdy
Bu gün Nurjahan säher bilen karende ýerine pagta otagyna gidipdi. Hapa basan syrkynly ýerleri arassalap ýörkä, düýdansyz ýerden çep elinden tirsegine ýakyn elinden ýylan çakdy. Ol ýylan ulydy we zäherlidi. Ýylandan öler ýaly gorkan Nurjahan göni ýykyldy.
Onyň ýanynda daşyragynda goňşy gyzlar işleşip ýördi, hatda olara gygyrmaga hem ýetişmedi. Gün günortan boldy, gyzlar günortanlyga çykdylar. Nurjahan gelnejem yokla diýip goňşy gyzlaryň biri onyň ýanyna ylgap gaýtdy.
Gelip görse zähräsi ýarylan ýaly çyrlap gygyrdy. Gyzlar ylgap gelip görseler Nurjahan gelneje uzyn düşüp ýatyrdy.
Olar komege çagyrdylar. Ony Oýe getirip lukman çagyrdylar. Lukman gelende eýýam Nurjahanyň endamy buz ýalyly, ol zäherlenme zerarly bu ýagty jahan bilen ýeke dikraryny bilen hem hoşlaşyp bilmän bu dünýeden ötdi....
Ülkere bolsa hiç zat aýtmadylar
Ülker şadyýandy onyň bu gün irden has hem keýpi kökdi, ýöne ony günortandan soň susty peselip ýuregi daralyp uly ili bilen aglasy gelýardi.
Ol öz ýagdaýyny jorasyna aýtdy. Jorasy Ülkeri köşeşdirip az wagt galdy, bizem sagaman dynyp öýe gitýas diýip köşeşdirýardi
Ahyr bolmajagyn bilip Ülker ejeme jaň etjek diýip öýlerine jaň etdi.
3 -nji etažyň balkonynda duran Ülker öýe jaň edende ejesi dälde daýzasy telefony aldy , aňyrdan aglanýan sesi eşden Ülker ejem hany ejeme telefony beraýiňdä, daýza ejem nirde ejeme telefony beraýdä daýza goýma ejeme ber, duýip naçe özelensede trupkany daýzasy ejesine bermedi, nädip bersin eýýam Nurjahan bu dünýade yok ahyry.
Ejesiniň aradan çykanyny aýdyp bilmedik daýzasy trupkany daýsyna berdi
Ülker ýene jaň etdi. Indi ol bir ýerde duryp bilenokdy. Balkonda iki baka aýlanyp, alaýyňa jaňy, alaýyňa jaňy, alaýyňda jaňy diýip hem aglaýardy hem jaň etýardi
Jaňy birden daýysy alyp
-alo, diýdi
-daýy ejem nirde
-diňle Ülker
-daýy ejem nirde
-Ülker, goý aglama, Ülker aglama
-näme boldy daýy dogryjaňyzy aýdaýyňda
-neme gyzym ejeň indi bu dünýede yok, ony ýylan çakdy, bilinman uzak ýatanlygy sebapli, zäher endamyna ornapdyr, halas edip bilmedik.....

Ondan soňky sözleri Ülkeriň gulagy eştmedi. Kelle doňdy. Akyl ýürege hökümin ýöredip bilmedi. Ol şo durşyna 3-nji etažyň açyk äpişgesine arkasyny berip duran ýerinden, Ülker özini 3-nji etaždan aşaklykdan oklady....
Telefondan bolsa sagaman gel gyzym hemme zat gowy bolar diýen daýysynyň gepi ýaňlanyp durdy
Jorasy ylgap balkona çyksa Ülker ýok, telefonyň aňyrsyndan bolsa daýysy şo geplap durdy.
Ülkeriň jorasy 3-nji etaždan aşaklykgan seredip gana bulaşyp ýatan jorasyny görüp, telefony alyp daýysyna diňe
Ülkeeeeeeeeeer.... diýip bildi...!?

Awtory:Nowça

Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir