Dosty wagtyn gecmegi bayayar. Adyny uytgedip islaberyar. Bir gun dayza bn yasuly gelyar we ona mugt hyzmat etjekdiklerini aydyar. Ol bolsa ise alyar. Wagt gecyar. Dosty bir gyza asyk bolyar. Ol gyza ozunedurmusa cykmagyny hayys edyar. Gyz bolsa kabul edyar. Seylelikde toy sahedi bellenilyar. Dosty ol oglanyda toya cagyryar. ol oglan toya gelyar we dostyny oz gutlagyny aytyar. Dosty ol oglana gutlamana gelipsin dostun toyuna sowgatsyz gelenermi diyar. Ol oglan hic zat gurleman hat goyup gitmekci bolyar. Dosty haty okap ol oglan otunc sorayar. Sumada cenli dosty hakda yalnys pikir edeni un. SORAG Name un ol oglan dostuny oyunden kowyar? Ol hatda name yazyar?

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir