@messibet, seň ýazýan zatlaryňa görä şu sözleri diýesim gelýä! Dinden çynsaňam ilden çykma – diýen nakyl bar, hem Möwlanaň şu sözleri bar: Öň men akyllydym, dünýäni özgertmäge çalyşýadym, indi men düşünjeli özümi üýtgetmäge çalyşýaryn..
BELKI adamlary gadym döwre çagyrman özüň döwre görä bolsaň näder?! Häzir bolmadyk birýerden üçünji jahan urşy çyksa men urşa çykjak diýip ylgap gitmejegiň belli zat, häzir görseň iki çaga edip gullugy ýapdyrmaga çalşyp ýören birem bolup bilersiň. Kitaplardaky ýaly dälde durmuşa görä pikirlenseň gowy bolarmyka diýän.
Hem maňa beren soragyňa jogap: Gyz menden iki ýaş uludy we ol gyzyň düşünjesi bolup biljek ideal düşünjedi şol döwür üçin we menden öň biri bn söýşüpdi hem-de meni näçe gowy görse-de durmuşda alan sapaklary hakynda söz açanda şol "ýigidi" goşardy.
Indi şol döwürdäki özüm barada aýdanymda: Meniň öýlenmägi pikir eden ýaşyma çenli 5-6 ýyl bardy we şol wagtlar ýaş gyzlaram meň bn tanyşmaga höweslisi az däldi. (blmk belki şol wagtky käbir gyzlary okaýan ýerim gyzyklandyrandyr özümden beter). 19 ýaşyň dälijesi bolamsoň 5-6 ýyllap bu gyzy maňa garaşdyrmajaklaryna ynanýadym. belki bu bolmasa-da şeýle gyzy öz deň-duşlarymdan taparyn diýip pikir eden bolmagymam ahmal. Garaz biz öz aramyzda ylalaşdyk gönümel toý-poý bolmady. Biziň söýgimize-de garşy boljak ýokdy, maşgalalarymyzam hiç hili garşylyk görkezjek däldi. Ol gyzam abraýly ýeriň gyzy, menem maşgalamyzyň abraýyna göwnüm ýetýärdi. Ýöne esasy problema meniň aklymyň ýaşlygynda, pursaty peýdalanyp bilmedigimde. Ýaşlyk edip maslahatlaşman karara gelenligimden we mesligimden boldy.
Hem @messibet, senem kitaplardaky ýaly pikirlenýäň welin çeper edebiýaty has köpräk okaýaň öýdýän meň pikirimçe?! Birazajyk durmuşa goşulyp şo boýunça pikirlenip görseň näder?!

Sorag-jogap, Yeser tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir