Gelin doslar guluselin men bir degisme aytjak sizem dowam edin.
Ine bir gun yas oglan masyny gatdy surup gitdip baryaardy bir yasuly bolsa oz masyny bilen hayaljak baryardy yanky yas oglan yasulyn yanyndan goty surup gecip gidipdir sonra yasuly gitdip baryarka gorse yanky yas oglan awarya dusupdir yasuly oglanyn yanyna baryp . -Inim name bola sen diri seni huday sowdy diyip dimaka oglan -yasuly dowrudanam bolmasa gonem baryardym diyip jogap beripdir.

Baglan icinde bukular
masyn gorse topular
yglap baryp yapysar
sahyr bolsan sondan bize hawar ber
Jogaby::
ol radardyr baglan icinde bukular
ol gayydyr masyn gorse topular
bizden jogao şeyledir...


degishme
bir gün bir molla metjitde wagyz edip 5sany piriň atlaryny sanayar .Myratberdi pir,nurmyrat pir,gurban pir,galan ikisi ýadyna düşenok olarynam adyna 4-njisine şekispir,5-njä bolsa wampir diyipdir.


Degisme
Iller türke i$lemäne gitse ependi amerika gidip amerkan pa£arnysyna i$e giripdir günleriñ birinde ependiñ smende wagty jaý ýandy diýip habar gelipdir jaýyn içindäkileri halas etmäne girenlerinde ependi da$ynda galypdyr ependiñ i$de$leri jaýyn içinden 4-5 sany negiri halas edip çykarypdyrlar welin ependi olara ýüzlenip köýen adamlary çykarmañda diri adamlary çykaryñ diýipdir.Degisme
Jurnalistler aragy in kop içyan adamdan sorag-jogap alyshyalar diya.

-Hany Iwan aga, gurrun berin?! Omrunizde aragy naçe sapar içendir oydup çaklayanyz ozunizi?! Trezikanyz naçe çuyshe içip boshadyardynyz?!
Iwan:
-Men aragy omrumde bir sapar içip gordum.
Jurnalistler yene sorayar diya:
-Ay, goysanay Iwan aga. Shu wagtam agzynyz porsap dura, ysyndan bizem pyan boljak?!
Iwan aydyar diya:
-Yokhow, men çynymy aydyan. Aragy içemde ilkinji, bir gezek içip gordum, shondan bari dine açylman pahmel edilip gelinyandir...

Bir gyz diskoteka gitmage tayyarlanyar.Ejesi:
-Eger oglanlar degjek bolsa ayt "çaga name at dakaly" diy.Gyz diskotekada. Bir oglan gelyar tans etmek u.n. Gyz:
-Chaga name at dakaly? Yanky oglan gepleman gityä. 2nji oglanam $eyle. Ahyrsony bir içgili oglan yanky gyzy tansa alyp gityar.Yzyndanam erkekleñ tualedyna salyp
"ishini" bitiryär. Gyz zordan özüne gelip:
-Chaga name at dakarys?
Yanky oglan bolsa ulanylan prezerwatiwi dañyp unitazyñ ichine
oklap:
-$u yerden cykyp bilse Kopperfild dakayarys))))))


Soñy
Dowamy sizden

Perhat sabirow

Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir