Garrap tapdan düşen tüýlek garamöý sürenine tarap zordan yrgyldap barýardy. ynha, ýagyş suwundan emele gelen ýoňsuz köl onuň ýoluny kesýär. nätmeli? ýüzüp geçip biljek däl, aýlanyp geçeýin diýse, gurbaty ýok. näderini bilmän aljyrap durka, oňa bir pyşdyl gabat gelipdir. garamöý ýalbaryp başlapdyr.
- dadyma ýetişeweri, dogan jan! suwdan aman geçirseň agzyň geplän zadyny menden al!
- ýagşylyk edip, onuň gaýtargysy dilenýän däldir! – pyşdyl ussanyň körügi ýaly ýygyrt-ýygyrt boýnuny uzadypdyr. – ýöne saňa ynanyp bolýarmy, jora jan! birden myrryhyň atlanaram, meniň balalarymy ýetim goýarsyň.
- hudaýdan gork... – möý pyşdyl görgülini haýalçyradypdyr. – bilip goýgun, men degmedige degýän däldirin. onsoňam ýagşylyga hyýanat etmek aýypdyr.
Pyşdyl muňa güp ynanypdyr. suwdan ýüzüp geçip, gury ýere çykypdyrlar welin, möý ony çakypdyr.
Ölüm halynda pyşdyl çalaja pyşyrdap aýdypdyr:
- bigaýrat ekeniň! kowmuňa nälet!..
- darykma, şepe, meň ýasawym şeýle... – bisyrat möý göýä hiç zat bolmadyk ýaly, öz ýoluna gidiberipdir.

Bilim, Gurban93 tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir