Salam, biri şeýle sorag berdi gaty gyzyklandym. Bir çopan oglany öýerjek bolup öýüne çagyrýalar hem-de birinji gezek gyz bn duşuşyga ugradýarlar. Kafeda bular iýip içýäler, olara-da kafeda gyz hyzmat edýär. bir-ki gezekki zakazdan soň afisant gyz oglanyň tarelkasynyň aşagynda hat goýup gidýär. Soň bular hasaplaşyp gaýdýarlar we ýaňky çopan oglan hiç okap bilmänsoň haty şol almaly gyza okadýar. Muňa-da gyz gaharlanyp sögüp aglap gudaçylygy bozdurýar. Soň düşünip bilmän öýündäkilere okadýar, muňa-da kakasynyň gahary gelip çopany öýünden kowýar. Gidip barýa ýolda pepeýes(milisiýa) gabat gelýär, oňa-da okatsa muny ýygnadýar we 15 ýyl türmä basylýar. gepiň gysgasy munam türmäň başlygam gyzyklanyp okaýa, ol muny türmede han ýaly ýaşadýar, edenini edip keýp edip ýaşaýar. şo ýerde okamagy ýazmagy öwrenýär we çykansoň özi okap janyna kast edýär. şol kagyzda näme dp ýazylanyny dogry bilip +99365466624 belgä ugradana 100 manat baýragy bar. jogap alnandan soň dogrulygy tassyklanýança 10-15 minut wagtdan garaşylandan soň pul telefonuňyza ýa-da aşgabat mary şäherlerine gowşurylar!

Sorag-jogap, Yeser tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir