Size gözüm gidyär ejemogular , Ejeň ogly bolsaň armanyň näme, Ejeden ir galdym, ir galdym juda, Köp aglapdym berip arkamy tama . Yeri aglaňda nä ejeň gelyämi, Goýaý diyip ýog-a başyň sypaýan, Size gözüm gidýär ejemogullar, Bendesi siz beýik taňryň apalan. Ýaşaberiň, bar bolşuňyz şu bolsun, Baş galdyrmaň ýaňsylaýan gülyäne , Goý size diysinler ejemogullar , Siz şonda-da iň bagtly dünyäde . Siz unutmaň! Şuny ejemogluna , Diňe akmak,ýada tentek gülýändir, Siz unutmaň! Ejemogly dünyäde, Diňe ejeň barka bolup bolyandyr. Bagtsyzlygyň çür depesi şu bolar, Ejesiz geçirlen buz ýaly günler, Ejeň ogly bolmak uly bagtdyr, Siz şuny unutmaň! Ejemogullar.

Köneler, Nowcha90 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir