salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar! men häzirem täze sahypanyň kanunlaryna öwrenişip bilemok. öň iki täze mowzuk açsamam, her ikisiniň adyna-da \"ata\" goýan ekenim, enşallah, bu gezek şeýle bolmaz:) Şol mahal \"ýazgynyň ady\" däl-de \"ýazanyň ady\" diýip okandyryn-da, elbetde :) meniň bärde düşünmeýän zadym, sistema barada nireden öwrenmeli, öňki çeşmeleri nadip tapmaly, diýeli, haaaaaaas öňkileri aýyrdyňyz, onda täze goýlanlar üçinem \"dowamy >>\" sepine bassam, 15 sahypalyk täze arhiwem çykanog-a, ýa men ebeteýini bilemokmy bu işiň?! Hany, kömek etseňizläň! Galyberse-de \"Taryhy bolmadygyň geljegi hem şübheli\" bolmasyn?! Garaz, köne mowzuklaryň gaýdyp gelmegi, belki, has amatly bolar, ýöne belli-külli karara gelen ýaly görünýär esasy jogapkärler! Täze sahypada hemmämize başarnyklyk we agzybirlik we ýardamlaşma we ş.m. ähli gowy zatlary dilemek bn! ata :))

Köneler, ata tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir